"vaikea" English translation

FI

"vaikea" in English

FI vaikea
volume_up
{adjective}

1. general

vaikea (also: hankala, vaikeakulkuinen)
Talousarvio, joka on vaikea, ja se onkin hienoa: vaikean talousarvion laatiminen.
It is a difficult budget, and that is the nice thing: to produce a difficult budget.
(MT) Tässä kaoottisessa tilanteessa on tietenkin vaikea saada viestiään perille.
(MT) Naturally, it is difficult to be understood in this chaotic situation.
Tätä on vaikea sovittaa yhteen hallintojärjestelmän tehokkuusvaatimusten kanssa.
This is difficult to reconcile with the needs of an effective management system.
vaikea (also: kova, ankara, hankala, raskas)
volume_up
hard {adj.}
Sitä on vaikea - sitä on vaikea aikaansaada - mutta se on tulossa.
And that's hard to -- that's hard to create -- but it is coming.
Tämä on kiistatta erittäin monimutkainen ongelma, jota on vaikea ratkaista.
This is unquestionably an extremely complex problem which will be hard to resolve.
On vaikea uskoa, että Romania pääsisi tavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä.
It is hard to believe that Romania will be able to achieve this target by 2020.
vaikea (also: hankala, kiusallinen, kömpelö)
Tilanne Argentiinassa on epäilemättä vaikea ja arkaluontoinen, koska kaikki mahdolliset taloudelliset ja rahoitusrakenteet ovat pääosin tukkeutuneet.
The situation in Argentina is certainly awkward and sensitive. It is awkward in that all economic or financial mechanisms are effectively frozen.
Tilanne on siis äärimmäisen arkaluontoinen ja vaikea: tarkoitan tällä joitakin herkkiä alueita, erityisesti Adrianmeren aluetta, jonka tunnen hyvin.
The situation is therefore extremely awkward: I am referring to certain sensitive areas, in particular one that I know well, the Adriatic.
Arvoisa puhemies, tutkimushankkeiden hakemusprosessi on vaikea ja hankala, joten sitä on kevennettävä ja helpotettava, jotta myös pk-yritysten mahdollisuudet osallistua paranevat.
Mr President, the application process for research projects is a difficult and awkward one, so it has to be made easier and less cumbersome in order that SMEs are also better able to participate.
vaikea (also: paha, suuri, voimakas, perusteellinen)
volume_up
deep {adj.}
Hyvät naiset ja herrat, keskustelu oli syvällinen ja ajoittain vaikea.
Ladies and gentlemen, the debate was deep and, at times, tough.
Tiedämme, että lähtökohta on vaikea, kriisi on syvä.
We know that we are in a tough starting position; the crisis is deep.
Meidän on erittäin vaikea löytää toimintalinja, jossa osoitetaan syvää huolestuneisuutta Pohjois-Korean tilanteesta pahentamatta konfliktia.
It is very difficult for us to find a line here which expresses this deep concern about the situation in North Korea, yet does not escalate the conflict.
vaikea (also: vakava, huolestuttava, totinen)
volume_up
grave {adj.}
Tilanne on yhä tänään yhtä vaikea kuin se on ollut monta vuotta.
The situation today remains as grave as it has been for many years.
Koska olen astmaatikko, jolle pelkkä tupakoivien läheisyyskin aiheuttaa vakavia ongelmia, minusta on erittäin vaikeaa liikkua tässä rakennuksessa.
As an asthmatic who has grave problems when I come into contact with a cigarette at all, I am finding it extremely difficult to move around this building.
Minun kalastajieni oli vaikea hyväksyä joitain tarkistuksia, esimerkiksi tarkistusta 11, joka on varsin ratkaiseva kahden verkon sääntöä ja silmäkokoa koskeva tarkistus.
My fishermen certainly have grave problems with certain of those amendments, for example, Amendment No 11, which is quite crucial on the two-net rule and on mesh size.
vaikea (also: ankara, raju, tuima)
volume_up
severe {adj.}
Joka tapauksessa meillä on vaikea talouskriisi voitettavanamme.
That notwithstanding, we also have a severe economic crisis to overcome.
Sodan tyypillinen ase on tienvarsipommi, ja tyypillinen vamma on vaikea jalkavamma.
The signature weapon of the war is the IED, and the signature wound is severe leg damage.
Kalastusyhteisöillä on nyt vaikea kausi, jolle on ominaista kalakantojen voimakas heikentyminen.
Fishing communities are currently undergoing a difficult period, marked by severe deterioration in fish stocks.
Päinvastoin, luulen, että kaikista puheenvuoroista on käynyt ilmi, että tilanne on vaikea ja raskas sekä rauhan että kehityksen kannalta.
All the speeches do indeed suggest that the situation regarding peace and development is difficult and challenging.
Otan aluksi esille joitakin viimeaikaisen kehityksen pääpiirteitä: vuosi 2001 oli finanssipolitiikan kannalta vaikein ajanjakso talous- ja rahapolitiikan historiassa.
2001 proved to be the most challenging period for fiscal policy in the three-year history of EMU.
Haluan kiittää ennen kaikkea kaikkia täällä istuntosalissa mukana olevia lukuisia henkilöitä ja Euroopan parlamentin jäseniä poikkeuksellisen vaikeasta ja haastavasta työstä.
Above all, I would like to thank the many people who are now with us in the Chamber, the MEPs, for their exceptionally hard and challenging work.
vaikea (also: pelottava, kiperä)
volume_up
hairy {adj.} [coll.]
vaikea (also: kiireinen)
Meillä on ulkopoliittinen ryhmä, jota olisi vaikea löytää mistään muualta, sekä ulkopolitiikan että kehityspolitiikan osalta.
We have a foreign policy team that you would be hard pressed to find anywhere else, with regard to both foreign policy and development policy.
Säröistä on nyt tullut niin syviä ja leveitä halkeamia, että on vaikea sanoa, kuinka voisimme jatkaa mielekästä, yhteisiin arvoihin perustuvaa kumppanuutta.
Those fissures have become fault lines that are now so deep and so wide that we are hard pressed to say how meaningful 'partnership' based on common values can be pursued.
vaikea (also: kova, kivinen, kallioinen, heiluva)
volume_up
rocky {adj.}
vaikea (also: hankala, pulmallinen)
volume_up
tricky {adj.}
Tämä on hyvin tärkeä tavoite ja myös varsin vaikea saavuttaa.
That is a very important objective and it will be quite tricky to achieve.
Viime vuosien aikana syntynyt tilanne on vaikea teollisuuden kannalta.
A tricky situation has arisen within the industry in recent years.
Se on myös vaikea asia, niin kuin olemme nähneet esimerkiksi Algeriassa ja aiemmin Etelä-Afrikassa.
It is also a tricky issue as we have seen in countries such as Algeria, or, in the past, South Africa.
Tiedän luonnollisesti, ettei kompromissi ole koskaan helppo, ja tämäkin on vaikea asia parlamentille.
Of course, I am aware that any compromise is uneasy, as this one is for Parliament.
Euroopan poliittisilla johtajilla on tärkeä - ja vaikea - tehtävä selittää kansalaisilleen, että näiden omaa turvallisuutta on varjeltava Kabulissa.
It is an important, and uneasy, challenge for all European political leaders to explain to their citizens that their own security must be defended in Kabul.
vaikea (also: harmillinen, ärsyttävä)

2. "tekstistä"

vaikea (also: monimutkainen)
volume_up
dense {adj.} [fig.]

Context sentences for "vaikea" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMinun on vaikea ymmärtää sitä tapaa, jolla komissio käsittelee näitä periaatteita.
I do have a problem with the way the Commission has developed these principles.
FinnishMinun on hiukan vaikea ymmärtää, miksi Tomlinson suhtautuu asiaan niin vakavasti.
I am at a slight loss to understand why Mr Tomlinson is taking such a strong line.
FinnishOn vaikea uskoa, että kaikista näistä asioista on tullut niin monimutkaisia.
It is scarcely credible that all these things should have become so complicated.
FinnishArvoisa puhemies, Bulgarialla on vaikea taloudellinen ja sosiaalinen kriisi.
Madam President, Bulgaria is caught up in a serious financial and social crisis.
FinnishSe oli vaikea ja pakon sanelema ratkaisu, jonka tein vaistojeni vastaisesti.
I had difficulty doing so, and it was done with regret and against my instincts.
FinnishOn kuitenkin suunnattoman vaikea tilanne, kun joudutaan kohtaamaan etenevä sairaus.
The family should be a place of relief, support and encouragement for its members.
FinnishMeistä on näin ollen vaikea hyväksyä komissiota ilman ehdokas Buttiglionea.
We therefore have difficulty in assenting to a Commission without Mr Buttiglione.
FinnishOn vaikea arvioida ja ennustaa tulevia ennen noiden kymmenen vuoden päättymistä.
Forecasts and projections can hardly be made before the expiry of the ten-year period.
FinnishOn vaikea olla huomaamatta mahdollisuutta arvioida tämän lähteen tarjontaa.
One cannot fail to take note of the possibility of evaluating this energy supply.
FinnishMainitsen esimerkkinä Galileo-hankkeen, jonka tilanne on nyt hyvin vaikea.
The issue surrounding Galileo springs to mind, which has caused great difficulty.
FinnishTätä on vaikea ymmärtää, mutta vain Ranskan parlamentti voi muuttaa lainsäädäntöä.
Understand that if you can, but it is up to the French Parliament to reform this law.
FinnishTuontituotteiden kohdalla sääntöjemme noudattamista on kuitenkin vaikea valvoa.
With imports, however, adherence to our own rules can hardly be monitored.
FinnishTällaisissa olosuhteissa ei ole vaikea ymmärtää, miksi levottomuuksia syntyy.
Under such circumstances, how can one fail to understand why riots have taken place?
FinnishKaikkien on vaikea hyväksyä niitä eikä päätöksiä saa tehdä asiaa harkitsematta.
Everyone has difficulty accepting them, and they are not decisions to be taken lightly.
FinnishOn kuitenkin pari alaa, joita koskevia päätelmiä minun on vaikea hyväksyä.
There are, however, one or two areas where I have difficulty with his conclusions.
FinnishMeidän on lisäksi vaikea hyväksyä tarkistuksia, joilla kumotaan erityissäännöt.
We have difficulty, moreover, in accepting the amendments abolishing the special rules.
FinnishEU on liian iso, sitä on liian vaikea tarkastella ja lähes mahdotonta valvoa.
It is too big, too cumbersome to grasp and virtually impossible to oversee.
FinnishHumanitaarisen avun ja poliittisen ulottuvuuden välillä on aina tehtävä vaikea valinta.
There is always a dilemma between humanitarian aid and the political dimension.
FinnishNäytelmä ei ole ohitse kesäkuussa, ja edessä on vielä vaikea ratifiointi.
This show will not be over in June. Ratification is a mountain still to climb.
FinnishEn edelleenkään ymmärrä, miksi neuvoston oli niin vaikea käsitellä tarkistusta.
I still do not understand why the Council was not able to come closer to this amendment.