"varata" English translation

FI

"varata" in English

FI

varata [varaan|varannut] {verb}

volume_up
Minkä osan kokonaisvaltaisia rikkauksia haluamme varata eläkkeisiin?
What proportion of overall wealth do we want to allocate to pensioners?
Olemme myös tehneet talousarvioon tarkistuksia voidaksemme varata rahaa turvallisten pysäköintialueiden rakentamiseen.
We have also made an amendment to the budget so that we can allocate money for the construction of safe parking areas.
Jos onnistumme pelottamaan ydinvoiman pois, täytyy varata merkittävästi suuremmat määrät uusiutuville energianlähteille.
If we are to succeed in phasing out nuclear energy, much larger sums need to be allocated for renewable sources of energy.
Halusimme varata riittävästi aikaa perusteellista tutkimusta varten ja varmistaa, että virheet vältetään.
We wanted to allow sufficient time to have a thorough investigation and make sure there was an avoidance of errors.
Kun sanomme pakollinen - piste, silloin se tarkoittaa, että meidän täytyy varata jäsenmaille riittävästi aikaa.
If we say 'Compulsory - full stop' , this means that we must allow the Member States the necessary period of grace.
Allow enough time for the download to finish.
Kuinka voidaan varata konserttitiloja, jos ei tiedetä, onko rahaa käytettävissä?
How can you book concert halls if you do not know that you are going to have the money?
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Haluaisin varata pöydän _[ihmisten määrä]_ henkilölle.
I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_.
On elintärkeää varata nykyistä suurempia määrärahoja tähän tarkoitukseen.
It is vital to earmark larger funds than those we have at present, for this purpose.
On erittäin tärkeä varata tässä yhteydessä jotain rahoitusta kehitysmaille.
It is very important to somehow earmark funding for developing countries in this context.
Tuemme myös suunnitelmaa varata rahat Serbian Miloeviæin kauden jälkeistä aikaa varten.
We also endorse the plan to earmark resources for Serbia in the post-Milosevic era.
Mahdollisuudet varata liput tämän mailmanlaajuisen verkon kautta kasvavat nopeasti.
The opportunities to reserve tickets via this worldwide network are growing quickly.
Haluaisin varata ylimääräisen huoneen, missä tarjoiltaisiin lounas tapaamisen jälkeen.
I would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
Haluaisimme varata yhden konferenssihuoneistanne 100 henkilölle.
We would like to reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people.
Näitä tekijöitä ei saisi unohtaa, kun on esimerkiksi kyse ehdotuksesta varata infrastruktuurimaksuista saadut tulot tiettyihin tarkoituksiin.
We should also not forget these factors, including when it comes to the idea in the proposal of earmarking the revenue from infrastructure charges.
Olettakaamme, kuten Eva Lichtenberger ehdotti, että sääntöjen mukaisesti kullekin lapselle tulee varata turvaistuin.
Let us assume, as Mrs Lichtenberger suggested, that the rules required every small child to occupy a child seat.
Montenegrolle on määrä varata 20 miljoonan euron lisäavustus.
For Montenegro, additional aid of EUR 20 million is to be provided.
Siksi Itä-Euroopan kaukolämpöjärjestelmien uudistamiseen on tärkeää varata yhteisön resursseja.
This is why it is important to provide Community resources for the modernisation of eastern Europe's distance heating systems.
On hienoa, että talousarviosta aiotaan varata lisää varoja myös pk-yritysten tukemiseen.
It is laudable that the budget also intends to earmark additional funds for providing assistance to SMEs.

Context sentences for "varata" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishJos muissa maissa halutaan varata sama määrä, silloin pitää vain tehdä niin.
If other countries want to set aside the same amount, they only have to do so.
FinnishSitä varten tulisi varata EU: n uusia vero- ja maksulähteitä (energiavero tms.).
New EU sources of taxes and levies (the energy tax, etc.) should be reserved for this.
Finnish"Avioliiton" määritelmä pitäisi varata naisen ja miehen väliselle liitolle.
The very definition of 'marriage' should be reserved for unions between women and men.
FinnishToinen kysymys on, miten komissio aikoo varata lisävaroja EU:n talousarviosta?
Secondly, how does the Commission intend to make additional EU budget resources available?
FinnishOn tärkeää varata erityisesti aikaa T?et?enialle ja sen tilanteesta keskustelemiseen.
It is important to devote special time to Chechnya and to discussing the situation there.
FinnishEnsiksi mielestämme yhteisön BKT: stä pitää varata rakenteellisiin toimiin 0, 46 %.
Firstly, we said that 0.46 % of Community GDP should be made available for structural actions.
FinnishTietty osuus rahoituksesta pitäisi mielestäni varata pienyrityksille.
In my opinion, a certain percentage of the funds should be earmarked for small business.
FinnishAiomme myös varata ja maksaa tämän summan mahdollisimman pian.
We are also going to commit this sum and to disburse this as soon as possible.
FinnishMinusta on liioiteltua varata varoitukselle 25 % tupakkakartonkien pinta-alasta.
It seems somewhat excessive to give over 25 % of the packaging of large cigarette boxes to warnings.
FinnishTämä aika pitäisi joko käyttää tai varata uudelleen ajankohtaiseen ja kiireelliseen keskusteluun.
This time should then either be used or given back for the topical and urgent debate.
FinnishEi ole järkeä esitellä kansalaisille painopisteitä, ellei niihin varata määrärahoja.
There is no point in presenting the public with priorities if you do not set aside money for them.
FinnishSe on jakamaton eikä sitä voida varata pelkästään unionin kansalaisille.
It is not divisible and cannot be reserved for EU citizens alone.
FinnishKomissio toi jo heinäkuussa julki aikomuksena varata 120 miljoonaa euroa sen rahoittamiseen.
Back in July, the Commission announced its intention to commit EUR 120 million to finance it.
FinnishVapautta Euroopassa ei saa varata vain EU: n kansalaisille.
Freedom within Europe cannot be reserved exclusively for European citizens.
FinnishYhteiset vaikeudet herättävät meissä kuitenkin tahdon toimia ja varata toimintaan resursseja.
However, the mutually felt pain mobilises resources and intentions.
FinnishKuulemisen johdosta on tarkoitus varata numeroita muita palveluja varten myöhemmin tänä vuonna.
This is expected to lead to other numbers being reserved for other services later in the year.
FinnishSiksi kaukolämpöön on hyvin tärkeää varata EU:n varoja.
Making European Union resources available for distance heating is therefore crucial.
FinnishHaluamme myös varata ylimääräiset 18� miljoonaa euroa eläintauteja koskevaa hätärahastoa varten.
We would also like EUR 18 million extra to be set aside for the animal diseases emergency fund.
FinnishMontenegrolle on määrä varata 20 miljoonan euron lisäavustus.
For Montenegro, additional aid of EUR 20 million is to be provided.
FinnishParlamentti on päättänyt varata talousarviosta määrärahoja tähän tarkoitukseen, mikä on mielestäni myönteinen asia.
Parliament has agreed to put money into the budget for this, and I welcome that.