FI

vastustaa {noun}

volume_up
vastustaa

Context sentences for "vastustaa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTiedätte, että ryhmäni vastustaa voimakkaasti biometriikan laajaa käyttöönottoa.
You know that my group strongly opposes the extensive introduction of biometrics.
Finnish(DA) Avoimuus on paras ja halvin tapa vastustaa EU-varoihin kohdistuvaa petosta.
(DA) Openness is the best and cheapest weapon against fraud involving EU funds.
FinnishKolme vuotta kestänyt umpikuja johtuu kiristyksestä, jota parlamentti vastustaa.
Parliament rejects the blackmail that is at the root of this three-year deadlock.
FinnishNyt kun olemme päässeet tähän määritelmään, ei ole mitään syytä vastustaa sitä.
Now that we have arrived at this definition, there is no need to go against it.
FinnishRavintola-alan osalta direktiivin liitteitä on muutettava, mitä Saksa vastustaa.
In terms of the catering sector, the Annexes of the directive must be changed.
FinnishKomissio niin ikään vastustaa jyrkästi tällaista lainsäädäntöä jäsenvaltioissa.
The Commission also resolutely opposes any such legislation in our Member States.
FinnishTämä tarkoittaisi EU:n vallan lisäämistä, jota Kesäkuun lista -ryhmä vastustaa.
That means more power for the EU, something to which the June List is opposed.
FinnishEuroopan unioni vastustaa kuolemantuomiota kaikkialla ja kaikissa tapauksissa.
The European Union opposes the death penalty everywhere, and whatever the case.
FinnishLisäksi tällä tavalla voidaan tehokkaasti vastustaa tautien leviämisen vaaraa.
This would also make it possible to effectively counteract the spread of diseases.
FinnishEsittelijä Oostlander vastustaa Alankomaiden sallivaa käytäntöä, ei se mitään.
Mr Oostlander is opposed to the Dutch practice of tolerance, and that is fine.
Finnish(SV) Me ruotsalaiset sosiaalidemokraatit päätimme vastustaa tarkistuksia 2, 4 ja 5.
(SV) We Swedish Social Democrats chose to vote against Amendments Nos 2, 4 and 5.
FinnishKomissio vastustaa myös pienten valmistajien määritelmää koskevia muutoksia.
The Commission is also opposed to changing the definition of small manufacturers.
FinnishMielestäni rouva Keppelhoff-Wiechert on oikeassa: ei pidä vastustaa kehitystä.
I believe that Mrs Keppelhoff-Wiechert is right: we must not work against progress.
FinnishLega Nord -puolue vastustaa ja tulee aina vastustamaan tällaisia vääriä valintoja.
The Lega Nord party is, and always will be, against this kind of iniquitous choice.
Finnish-(DE) 70 prosenttia Euroopan kansalaisista vastustaa geenitekniikkaa.
in writing. - (DE) 70% of the European population are opposed to genetic engineering.
FinnishJos se kaikki olisi niin hirveää, vihreidenhän olisi pitänyt vastustaa asiaa silloin.
If that was such a terrible thing, the Greens should have opposed it at the time.
Finnish. - (EN) UKIP vastustaa periaatteessa eurooppalaisia poliittisia puolueita.
in writing. - We in UKIP are opposed in principle to European political parties.
FinnishSuullisille tarkistuksille tarvitaan ryhmien hyväksyntä, ja tämä ryhmä vastustaa sitä.
Oral amendments require the acceptance of the groups and this group is opposed.
FinnishItse asiassa neuvosto vastustaa joitakin toimenpiteitä, joilla taakkaa vähennetään.
In fact, the Council is resisting some of the measures to reduce the burden.
FinnishToiseksi tiedämme kyllä hyvin, että kalatalousala vastustaa ehdotustamme.
Secondly, we are well aware that the fisheries sector is opposed to our proposal.