"verkosto" English translation

FI

"verkosto" in English

FI

verkosto {noun}

volume_up
verkosto (also: verkko)
Ensiksikin olisi luotava vastaanottokeskusten verkosto alaikäisiä varten.
Firstly we are creating a network of reception centres for minors.
Natura 2000 -verkosto on yksi parhaimmista toimista unionin perustamisen jälkeen.
The Natura 2000 network is one of the best moves made since the Union's inception.
Ne ovat verkosto pieniä tietoa käsitteleviä koneistoja, jotka toimivat yhdessä.
They are a network of small computing machines, working in networks.
On turha korostaa sitä, että on olemassa rikostoveruuden verkosto äärioikeiston ja suurelta osin muun oikeiston välillä, joka nykyään osoittaa paheksuntansa.
It is pointless to insist on a web of complicity between the extreme right and a large part of the right which today is assuming a position of condemnation.

Context sentences for "verkosto" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishOn tehtävä kaikki mahdollinen, jotta tämä kuoleman verkosto saadaan puretuksi.
We must take every possible action to dismantle this 'industry' dealing in death.
FinnishVerkosto auttaa yrityksiä ymmärtämään EU-lainsäädäntöä, joka liittyy suoraan niiden toimintaan.
It helps companies understand the EU laws directly related to their activities.
FinnishMiten voimme varmistaa, että Natura 2000 -verkosto saa tarvittavat varat?
How can we guarantee that Natura 2000 will get the funds it needs?
FinnishSOLVIT-verkosto on väline, jota pitäisi vahvistaa ja joka vahvistuu tulevaisuudessa.
SOLVIT is an instrument that should and will gain in strength.
FinnishRuotsissa on jo kehitetty tähän tarkoitukseen laadittu verkosto mm. yhteistyössä WHO: n kanssa.
Sweden has already developed networks for this purpose, including cooperation with WHO.
FinnishEnsiksi nyt on vahvistettu, että Natura 2000 -verkosto rahoitetaan.
Firstly, it has now been established that Natura 2000 is to be funded.
FinnishVerkosto ei ole maailmanlaajuinen, joten Taiwanin kohdalla ei ole mitään aukkoa.
There is no universality, so there is no Taiwan gap.
FinnishMeidän on tosiaankin levitettävä tietoa siitä, että SOLVIT-verkosto tarjoaa keinon ratkaista ongelmia.
Yes, we must raise awareness that SOLVIT is a way of solving problems.
FinnishSotilaallis-teollinen verkosto järjestäytyy parhaillaan Brysselissä suoritettavaa tehokasta edunvalvontaa silmällä pitäen.
The military-industrial complex is organising in order to lobby Brussels intensively.
FinnishEuroopan oikeudellinen verkosto on säilyttänyt merkityksensä myös sen jälkeen, kun Eurojust perustettiin vuonna 2002.
Even after the launch of Eurojust in 2002, the EJN remains relevant.
FinnishEuroopan unionin, tilintarkastustuomioistuimen ja muiden toimielinten on luotava selkeä oikeudellinen verkosto.
The European Union, the Court of Auditors and the various other institutions must create a clear legal framework.
FinnishUseissa maissa on kehitetty monia kiinnostavia aloitteita, joista on muodostettu jopa eurooppalainen verkosto.
Many interesting initiatives have been developed in various countries and have even been networked at European level.
FinnishSOLVIT-verkosto auttaa yrityksiä, jos kansalliset viranomaiset soveltavat EU:n sisämarkkinalainsäädäntöä virheellisesti.
SOLVIT helps businesses deal with problems that arise when national authorities wrongly apply EU market rules.
FinnishTerrorismille löytyy aina alkuunpanijoita, johtajia, organisaatio, verkosto, rahoittajia, mutta ei koskaan oikeutusta.
Terrorism always has fathers, leaders, an organization, networks, financial backers. There is never any justification!
FinnishVolkswagenin skandaalin jälkeen varmasti ymmärrätte, että EU:n sosiaalinen verkosto ja työllisyystilanne järkkyvät pahasti.
After the Volkswagen scandal, you will understand that the social and employment fabric of the Union is being seriously shaken up.
FinnishNäin ollen on selvää, että olisi perustettava verkosto, jonka kautta voidaan vaihtaa nopeasti tietoa kansallisia yhteyspisteitä hyväksi käyttäen.
It is therefore clear that we ought to work to create rapid exchange networks using national contact points.
FinnishSOLVIT-verkosto on ollut menestyksekäs.
FinnishNatura 2000 -verkosto voi näin ollen saada jatkossa huomattavasti nykyistä suuremman osuuden LIFE-rahoitusvälineen varoista.
It may, therefore, be the case that Natura 2000 will attract a far higher percentage of the LIFE resources than is presently the case.
FinnishEuroopan komissio ehdottaa, että Natura 2000 -verkosto rahoitetaan sisällyttämällä se Euroopan aluekehitysrahastoon (EAKR) ja maaseudun kehittämisrahastoon.
The European Commission proposes to finance Natura 2000 by integrating it in the ERDF fund and in the rural development fund.
Finnish(EN) Nyt saattaisi todellakin olla sopiva tilaisuus antaa enemmän tietoja siitä, kuinka Euroopan kilpailuviranomaisten verkosto toimii tilanteessa, jota käsittelitte.
It might indeed be a possibility to give more information on how the ECN is working in the situation you touched upon.