"voimassa" English translation

FI

"voimassa" in English

EN

FI voimassa
volume_up
{adjective}

voimassa (also: taitava, mukava, hyvä, miellyttävä)
volume_up
good {adj.}
Toistaiseksi voimassa olevat sopimukset ovat hyviä sekä työntekijöille että yrityksille.
Contracts of indeterminate length are good for both employees and companies.
Haluan vielä kerran korostaa, että kirjeen sisältö on edelleenkin voimassa.
I should just like to point out once again that the joint text still holds good.
Säännöt ovat voimassa niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina, ja ne koskevat kaikkia.
Rules apply in good times and in bad, and they apply to everyone.

Context sentences for "voimassa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishSiinä määritellään uhrien perusoikeudet, jotka ovat voimassa kaikkialla EU:ssa.
The directive sets out minimum rights for victims, wherever they are in the EU.
FinnishLatviassa on voimassa uusi kilpailulaki, joka noudattaa pääosin EU: n säännöstöä.
Latvia has a new law on competition which is largely in line with EU regulations.
FinnishLopuksi haluaisin todeta, että kutsu Eurooppaan on Turkille tietysti voimassa.
I would like to say in conclusion that Turkey of course has a European vocation.
FinnishLisäksi Baselin yleissopimuksen määräykset eivät olleet voimassa 1980-luvulla.
Furthermore, the provisions of the Basle Convention did not apply in the 1980s.
FinnishOlisi parempi, jos meillä olisi jotakin, joka olisi voimassa koko maailman osalta.
It would be better if we had something that was enforceable throughout the world.
FinnishSiksi pyydämme komissiota jatkamaan työtä voimassa olevan lainsäädännön nojalla.
That is why we ask the Commission to carry on working with the current legislation.
FinnishVoimassa olevasta lainsäädännöstä käy hyvin selkeästi ilmi, kenellä on vastuu.
It is also very clear from the existing legislation where the responsibility lies.
FinnishKansallinen vaatimustenmukaisuustodistus on voimassa vain sen myöntäneessä maassa.
National certificate of conformity - valid only in the country that issued it.
FinnishKulkuluvassa lukee yksiselitteisesti: voimassa vain Euroopan unionin alueella.
It clearly states in the pass that it is only valid within the European Union.
FinnishSe ei kuitenkaan vapauta niitä velvollisuudesta noudattaa voimassa olevia sääntöjä.
However, that does not exempt them from having to comply with the rules in force.
FinnishJa kysynkin: onko Edinburghin rakennerahastoja koskeva sopimus voimassa vai ei?
My question is: is the Edinburgh agreement on the structural funds in force or not?
FinnishTärkeää on nyt ja jatkossa se, että sovittu liittymispäivämäärä pidetään voimassa.
What is, and will remain, important is that the agreed accession date is respected.
FinnishOletan, että voimassa on se, mitä tänään on esitetty; vain selvyyden vuoksi.
I assume, just to clarify matters, that we are going by what was submitted today.
FinnishTerästeollisuutta koskevat voimassa olevat säännöt laadittiin 18. joulukuuta 1996.
The rules pertaining to the steel industry were drawn up on 18 December 1996.
FinnishLissabonin sopimus on nyt voimassa, eikä asiasta ole järkevää keskustella enempää.
The Lisbon Treaty is now in force and it does not make sense to discuss it further.
FinnishNyt voimassa oleva direktiivi epäilemättä oli ensimmäinen askel tällä tiellä.
The directive currently in force certainly represented a first step along the way.
FinnishEmme tarvitse peruskirjaa, kun voimassa olevia säädöksiä ei ole pantu täytäntöön.
We do not need a charter while existing legal instruments have not been implemented.
FinnishIhmiset kuitenkin unohtavat sen, että tässä tarkistetaan voimassa olevaa direktiiviä.
What people forget is the fact that this is a revision of an existing directive.
FinnishToiseksi, joitakin voimassa olevista käytännöistä ei voida mitenkään hyväksyä.
In the second place, some of the existing practices are utterly unacceptable.
FinnishRiittää, että myyjä ilmoittaa selkeästi, kuinka kauan sen tarjous on voimassa.
It is enough for the provider to state clearly how long his offer will remain open.