FI

voittaa [voitan|voittanut] {verb}

volume_up
Vain politiikan aseella voidaan voittaa aseiden politiikka.
Only the weapon of politics can beat the politics of weapons.
Emme voi voittaa niitä keskittymällä turvallisuuskysymyksiin, jotka kuuluvat kylmän sodan aikaan.
We shall not beat them by focusing on security issues belonging to the Cold War era.
Jätän sen tehtävän täksi illaksi Portugalin joukkueelle, joka toivottavasti voittaa Ranskan.
I shall leave that to the Portuguese national team tonight, which I hope will beat France.
Neuvosto saattaisi vastaavasti voittaa sisäisen vastustuksensa.
Accordingly, the Council may be able to conquer its internal resistance.
Voimme voittaa nälän vain entistä tehokkaammalla maataloudella.
Only access to more efficient agriculture will enable us to conquer hunger.
Oletetaan liian helposti, että voimme voittaa pahan maailmassa ja rakentaa paremman yhteiskunnan laajennetun institutionaalisen rakenteen avulla.
We seem to assume all too readily that a vastly expanded institutional structure will enable us to conquer evil in the world and build a better society.
Olemme voittaneet niistä monia, ja poliittinen tahtomme on voittaa ne kaikki.
We have overcome many of them and our political will is to overcome them all.
Poliittiset motiivit ovat liian näkyviä, jotta ne voisivat voittaa naiiviuden.
The interference of political motives is too visible to overcome naivety.
Ehkäpä voimme voittaa osan pelosta lisäämällä vuoropuhelua ja kertomalla asioista.
Perhaps with more dialogue and explanation we can overcome some of that.
voittaa
volume_up
to own [owned|owned] {vb} [Amer.] [coll.]
Yksikään valtio ei voi omin avuin voittaa kansainvälistä terrorismia.
No country can defeat international terrorism on its own.
Jokainen yritys, pieninkin, voi voittaa oman kisansa, ja meidän on autettava yrityksiä siinä.
Each business is able to win its own battle, even the smallest amongst them, and we must help them do so.
Näin voimme voittaa tämän taistelun omalla alueellamme Euroopan unionissa, ja se on ehdottoman tärkeää.
In this way we can win this battle here on our own territory within the European Union, and that is absolutely vital.
Nämä esteet on nyt tarkoitus voittaa Eurojustin myötä.
With Eurojust these obstacles should now be surmounted.
Yhtenäinen järjestelmä voi olla yksi ratkaisu, jolla autetaan voittamaan nykyinen lamakausi. Lisäksi kilpailukykyä voidaan parantaa nyt ja tulevaisuudessa.
A uniform system may be one solution that would help surmount the present period of recession, not to mention the improvement in competitiveness today and, especially, in the future.
Uskon vakaasti, että vaikeudet voidaan voittaa vain, jos kokeneet poliitikot ymmärtävät, että heidän tehtävänään on ennen kaikkea lievittää jännitteitä eikä ruokkia tulta.
I firmly believe that the difficulties can only be surmounted if senior politicians understand that their role is, first and foremost, to calm tensions rather than fan the flames.
Uusliberalistinen ideologia voittaa silloin turvallisuuden.
The neo-liberal ideology will then triumph over safety.
Tie on pitkä, mutta pehmeä valta voittaa.
The path is long, but soft power will triumph.
I hope that hope will triumph over scepticism.
Tiedämme, että suurvalta voi voittaa sodan muttei kykene saavuttamaan rauhaa.
We now know that a major power can win a war alone but is powerless to win peace.
On helppo voittaa peli lukitsemalla vastapuoli pukuhuoneeseen.
It is easy to win the game when you lock up the opposition in the changing room.
Voimme voittaa kansainvälisessä ja kilpailuympäristössä vain, jos teemme yhteistyötä.
We can only win in the global competitive environment if we work together.
Kaikkihan meistä haluavat voittaa vaalit.
Finally, Mr President, my group is clearly in agreement with taking account of the result of the European elections, on the basis that we all want to win them.
Ensinnäkin, kenraali Gaddafi ei saa voittaa, koska jos hän voittaa, se tuhoaa kaiken toivon demokratiasta monilla alueilla, ja se on diktaattorien voitto!
Firstly, Colonel Gaddafi must not win, because if he wins, it will destroy any hope of democracy in many regions and it will be a victory for the dictators!
Kostonhimoinen ongelman ratkaiseminen tuhoaa meidän kaikki yrityksemme voittaa kuluttajien usko ja luottamus takaisin hävittämällä tauti lopullisesti.
The disastrous tit-for-tat mishandling is destroying all our efforts to rebuild consumer trust and confidence through the complete eradication of the disease.
Tällä sopimuksella voimme voittaa takaisin kadotetun alueen ja asettaa tulevaisuudessa satelliittiteknologialle omat eurooppalaiset normit.
With this agreement we can recover lost ground and lay down our own European standards for satellite technology in the future.
Taloudelliset ja poliittiset intressit voittavat aivan liian usein tarpeen reagoida nopeasti ikäviin tapauksiin, joissa yksilöitä nöyryytetään ja heidän vapauksiaan rajoitetaan.
All too often economic and political interests outweigh the need for a swift response to notorious cases where individuals are humiliated and their freedom restricted.
Vaikka Yhdistynyt kuningaskunta ei liity Euroopan yhtenäisvaluuttaan ensimmäisessä vaiheessa, talous- ja rahaliiton Irlannille tuoma hyöty voittaa kaikki haittapuolet.
Notwithstanding the fact that Britain will not be joining a single European currency at the first stage the benefits of economic and monetary union for Ireland far outweigh any negatives.
Kukaan meistä ei halua voittaa vaarojen kuvauksillaan.
None of us wants to go over the top in our descriptions of the dangers.
Näinä synkkinä aikoina meidän on mentävä eteenpäin toivoen runoilijan tavoin valonpilkahdusta, joka voittaa silloisen pimeyden ja ikiaikaisen pimeyden.
In these gloomy times, let us continue in the hope of the poet's ray of light, which will vanquish the darkness, the darkness of that time and for always.
Hyvän ja pahan, terrorin ja järjestyksen välisessä sodassa jonkun on voitettava, ja on meidän kaikkien velvollisuus huolehtia siitä, että hyvä voittaa ja terrori kukistetaan.
Yes, there must be a winner between good and evil, between terror and order, and it is the duty of all of us to see that good triumphs and terror is vanquished.

Context sentences for "voittaa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTaisto Euroopan kansalaisuudesta voidaan voittaa koulutusjärjestelmän avulla.
It is in the education system that the battle for European citizenship can be won.
FinnishSilloin meillä ei ole mahdollisuutta voittaa mitään keskustelua tällä alalla.
Then we will not have a chance to gain the support of any panel in this area.
FinnishUskon, että näitä ongelmia voidaan vähentää ja että maallinen linja voi voittaa.
I believe that these problems can be reduced and that the secular tradition can prevail.
FinnishJos tikissä ei ole yhtään valttikorttia, tikin voittaa suurimman kortin lyönyt pelaaja.
If no trump cards are played, the trick goes to the highest card of the suit led.
FinnishEmme voi voittaa terrorismin vastaista sotaa, jos pidämme sitä tavanomaisena sotana.
The war on terrorism will not be won if terrorism is perceived as a conventional war.
FinnishJos haluamme voittaa, meidän on jatkettava yhteisiä toimia Euroopan unionissa.
If we are to prevail, we must continue to work together within the structure of the EU.
FinnishSodan voittajia ei ole monta, mutta rauha voidaan voittaa vain yhteisvoimin.
The war has been won by the few, but the peace can only be won by the many.
FinnishOlen iloinen siitä, että terve järki voittaa ideologisen sapelinkalistelun.
I am pleased that common sense will prevail over ideological sabre rattling.
FinnishKysymys kuuluu, kuka itse asiassa voittaa, kun väärässä paikassa epäröidään.
We have to ask ourselves who, in fact, stands to gain from such misplaced diffidence.
Finnish.– Komissio yrittää voittaa aikaa ja parlamentti päästää sen pinteestä.
   .– The Commission has stalled for time and Parliament has let it get away with it.
FinnishMeidän on lisättävä rahoitustamme varmistaaksemme, että ihmiset voivat voittaa nämä taudit.
We need to increase our funding to ensure that people can survive these diseases.
FinnishMuuten ranskalaiset eivät voisi koskaan voittaa Alankomaiden joukkuetta!
Otherwise, the French would never be able to take a game off the Dutch team!
FinnishSe voi kuitenkin voittaa luottamuksen ainoastaan, jos sen hallinto on avointa ja tarkkaa.
We can only have trust in an institution if it is run rigorously and transparently.
FinnishParlamentti ei voi voittaa mitään, jos komission valtuuksia heikennetään.
Parliament has nothing to gain from neutralising the Commission' s powers.
FinnishKerroin heille myös, että Yhdysvallat ei voi voittaa tätä uutta taistelua toimimalla yksin.
I also told them that America cannot prevail in this new struggle by acting alone.
FinnishJos me taistelemme sen puolesta, sekin päivä koittaa, jolloin totuus voittaa Euroopassa.
If we fight for this, the day will dawn when truth will also prevail for us in Europe.
FinnishNiillä yritetään vain voittaa aikaa ja lakaista koko asia maton alle.
They are only there to gain time, to sweep the whole matter under the carpet.
FinnishTerrorismi voidaan voittaa vain yhdellä tavalla eli turvaamalla oikeusvaltion periaatteet.
There is only one way to defeat terrorism: by safeguarding the rule of law.
FinnishKäytä BlueTrack Technology-hiirtä, joka voittaa suorituskyvyssä laserhiiren ja optisen hiiren.
Use a mouse with BlueTrack Technology that outperforms laser and optical mice.
FinnishHe näkivät siinä mahdollisuuden voittaa yksipuolinen riippuvuus NAFTAsta.
They see it as a chance to correct their one-way dependence on NAFTA.