"yhtään" English translation

FI

"yhtään" in English

EN

FI yhtään
volume_up
{adverb}

yhtään
volume_up
any {adv.}
Kysymyksiä ei ole yhtään helpompaa ratkaista vuoden jälkipuoliskolla.
In the second half of this year it will not be any easier to resolve the issues.
Tämä asetus ja neuvoston päätös eivät tee elämäänne yhtään helpommaksi.
This regulation and the Council decision do not make your life any easier.
Emme saa antaa poliittisen kriisin ja jännitteiden yltyä enää yhtään.
We should not allow this political crisis and tensions to go any further.
yhtään (also: lainkaan, mitään, ollenkaan)
volume_up
at all [idiom]
Jos haluat kaikkien kuvien näkyvän diaesityksessä, ala valitse yhtään kuvaa.
To include all of your pictures in the slide show, don't click any pictures.
Tästä merkitsee sitä, ettei lehdistö hyödy yhtään tällaisesta tiedonjakelusta.
This kind of reporting is not really of much use at all to the written press.
Tämän vuotta 2007 koskevan ehdotuksen perusteella ei rekrytoida yhtään työntekijää.
No recruitment will be taking place at all with this proposal for 2007.

Context sentences for "yhtään" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKomissio ei sanele yhtään mitään: se saa valtansa neuvostolta ja parlamentilta.
It does not dictate anything: it gets its powers from the Council and Parliament.
FinnishMinun mietintööni ei ole tehty yhtään ainutta tarkistusta, mistä olen hyvin iloinen.
There was not a single amendment made to my report, which I am very happy about.
FinnishTämä ei tee päätöksentekoa eikä valintamenettelyä yhtään yksinkertaisemmaksi.
This simplifies neither the decision-making process nor the selection procedures.
FinnishEmme ole saavuttaneet yhtään mitään ihmisoikeusasioissa ja poliittisissa vapauksissa.
We have achieved nothing here either for human rights or for political freedoms.
FinnishSille asialle, tyydyttikö vastaukseni häntä vai ei, en voi tehdä yhtään mitään.
As to whether or not I satisfied him, there is nothing I can do about that.
FinnishKoko aikana en nähnytkään sänkyä enkä ansainnut yhtään ylimääräistä frangia.
During this entire period I did not see a bed and did not earn an extra franc.
FinnishPystyykö se hallinnoimaan maata yhtään sen paremmin kuin nykyinen hallituskaan?
Will it not be worse at governing the country than the current government?
FinnishEn yhtään epäile, etteikö neuvosto heitä myös tätä ehdotusta roskakoriin.
I do not doubt that the Council will chuck this proposal in the dustbin as well.
FinnishWalesilaisen kansalliskokouksemme budjettiin ei ole myönnetty yhtään lisävaroja.
No additional money has been built into the budget of our Welsh Assembly.
FinnishMaailmassa ei ole yhtään parlamenttia, jossa kyselytunti ei olisi pyhä asia.
There is no Parliament in the world in which Question Time is not sacrosanct.
FinnishOn uskomatonta, että yhtään virkailijaa ei ole asetettu vastuuseen näistä teoista.
Incredibly, not a single official has been held responsible for these acts.
FinnishEn muista yhtään toista tapausta, jossa asetus olisi hyväksytty yhtä nopeasti.
I can recall no other instance where a regulation was approved and adopted so quickly.
FinnishOn tapauksia, joissa vielä 22 vuoden jälkeenkään ei ole esitetty yhtään kertomusta.
In one particular case, not a single report has been submitted in 22 years.
FinnishJos tikissä ei ole yhtään valttikorttia, tikin voittaa suurimman kortin lyönyt pelaaja.
If no trump cards are played, the trick goes to the highest card of the suit led.
FinnishEnnen kuin tässä vaalissa on edes annettu yhtään ääntä, me tiedämme jo voittajan.
Before a vote is even cast in this election, we already know the winner.
FinnishItävallassa ei ole ketään, ei yhtään puoluetta, joka puoltaisi ydinvoiman käyttöä.
In Austria no one - not one party - is in favour of using nuclear energy.
FinnishJuomaveden puute ei ole yhtään pienempi uhka kuin elintarvikkeiden puute.
The lack of drinking water constitutes no less a threat than the lack of food.
FinnishMerenpinta ei tosiasiassa nouse nyt yhtään nopeammin kuin edellisinä vuosisatoina.
The fact is that the sea level is rising no faster today than it has been for centuries.
FinnishEn ole saanut tietää asiasta yhtään sen enempää kuin te kirjeenvaihtonne perusteella.
I have no more information than you have in respect of your correspondence.
FinnishTämä on varmasti myös pääsyy siihen, ettei yhtään tarkistusta ole jätetty täysistunnossa.
I think this was also the main reason why no amendments were tabled in plenary.