HU állás
volume_up
{noun}

1. general

állás (also: dolog, feladat, beosztás, foglalkozás)
volume_up
job {noun}
Tényleg ragyogó állás volt, csodálatos kezdés egy fiatalember számára.
It was really a splendid job - a wonderful opening for a young man.
egyébként, Starling... az egy állás ajánlat volt amit az áldásba szőttem.
By the way, Starling... that was a job offering I worked into the blessing.
Nem volt ez olyan fontos állás, hogy utánanézzünk.
It wasn't the sort of important job that required a background credit check.
állás (also: elhelyezkedés, cölöp, oszlop, karó)
volume_up
post {noun}
Az állás megsemmisítését előkészíteni! adta ki a parancsot.
Prepare the post for destruction! he ordered.
Jobban tenné ha új állás után nézne, Ross kisasszony.
You'd better look out for another post, Miss Ross.
És ha, tegyük fel, nem tetszik majd az állás?
And suppose you don't like the post when you've got there?
állás (also: lakás, terület, rész, tér)
volume_up
place {noun}
És amíg az emberek megbíznak bennem a szerepemben, addig ez egy érvényes állás nekem.
And so as long as people trust me in my role, then that's a valid place for me.
Akármilyen állás megfelelne, ami évente három-négyszáz fontot hoz; de azért ne beszélj erről Mr.
Any place would do, of about three or four hundred a year; but however, do not speak to Mr.
És néhány végzős azért távozik innen állás nélkül, mert az a szíve vágya, hogy kapjon egy kis egérlyukat a belvárosban, az ajtón a nevével.
And a few graduates leave this place without jobs because they want nothing more than a cubbyhole downtown with their name on the door.
állás (also: elhelyezés, kinevezés)
Végezetül pedig örülök, hogy a Parlament felismerte, hogy nem szabad engedni, hogy a szakmai gyakorlat továbbra is álruhába öltöztetett, valódi állás legyen.
Finally, I am delighted that, in this House, it has been recognised that work placements should no longer be jobs in disguise, fully-fledged jobs.
állás (also: stagnálás, pangás, tespedés)
He was obviously finding it difficult to remain standing.
A várható uniós tagság jelen állás szerint a stabilitás és a reform legfőbb garanciája a térség számára.
The prospect of membership of the EU represents, as things stand, the main guarantee of stability and reform.
Jelen állás szerint a szöveg csupán a kompetens hatóságoknak történő segítségnyújtásra utal.
As it currently stands, the text refers to assistance to the relevant authorities.
He was obviously finding it difficult to remain standing.
állás (also: dísz, helyzet, fény, állam)
volume_up
state {noun}
állás (also: hivatal, foglalkozás, rang, állomás)
Az átalakított Boeing közepén volt a parancsnoki állás, ahol Rachel Blanchard ezredes és helyettese, Samuel Fruntz kapitány egy halom térkép fölött tanácskozott.
In the center of the converted Boeing 707 airliner was the command station, where Colonel Rachel Blanchard and her deputy, Captain Samuel Fruntz, sat poring over a stack of four-color charts.
állás (also: üresség, űr, semmi, megüresedés)
Az üres állás kihalt, akár a dodómadár.
Vacancies had suddenly become as extinct as dodo birds.
Valójában meglehetősen rendkívüli, de ma közel egymillió betöltendő állás van Németországban és közel félmillió az Egyesült Királyságban.
In fact, it is quite extraordinary, but today, there are almost one million job vacancies in Germany and almost half a million in the UK.

2. "főleg hajón"

3. "ruháé"

állás (also: fennakadás, hajlás, dőlés, lejtés)
volume_up
hang {noun}

4. "istállóban"

állás (also: emelvény, peron, fedélzet, plató)

5. "műszeré"

Context sentences for "állás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA Bizottságban száz hivatalos főigazgatói állás van - e nyár óta immár száz.
The Commission has 100 official director-general posts - 100 since the summer.
HungarianMivel nincs elegendő jól fizetett állás, a szakmunkások a nagyvárosokba mennek.
Since there are not enough well-paid jobs, qualified workers leave for the big cities.
HungarianA Shelby Megyei Szociális Központban esetleg lesz egy ügyvédi állás augusztusban.
The Shelby County Welfare Department may have an opening in August for a staff lawyer.
Hungarianaz állás, tehát bármelyik játékos megszerezhette a győzelmet jelentő találatot.
Random changes generated by the field unit kept both contenders cautious.
HungarianAmikor feljöttem ide az állás miatt, a fejemre olvasta az egész múltamat.
When I came up here to be interviewed, he had to drag out all my dirty laundry.
HungarianKezdetben szinte lehetetlen volt gondoskodni az állás rendes éjszakai őrzéséről.
At the beginning it was almost impossible to keep our position properly guarded at night.
HungarianIgen, Európa szélesebb gazdaságában már tapasztalhatóak a talpra állás egyes jelei.
Yes, there are signs of some recovery in parts of Europe's wider economy.
Hungarian52 diszruptor állás, 27 fotontorpedó vető, elsődleges és másodlagos fázisú pajzsok.
52 disruptor banks, 27 photon torpedo bays primary and secondary shields.
HungarianÉppen kezdték felszolgálni a teát, úgyhogy megszűnt a sorban állás a sátornál.
Teas had just begun to be served and there was no longer ;a queue for the fortune telling.
HungarianNem fogadhatjuk el, hogy az EU-ban körülbelül 23 millió állás nélküli férfi és nő legyen.
We cannot accept that the EU has approximately 23 million unemployed men and women.
HungarianA több lábon állás elősegítése mindenekelőtt a gázellátás terén sürgető feladat.
Promoting diversification is most urgent in the area of gas supply.
HungarianA Wight szigetén vállalt állás és a nagynéninél töltött időszak között történhetett.
It must have been between the Isle of Wight and going to Mrs. Deering.
HungarianJelen állás szerint a szöveg csupán a kompetens hatóságoknak történő segítségnyújtásra utal.
As it currently stands, the text refers to assistance to the relevant authorities.
HungarianA kamrában talált rovarirtó flakonon két állás volt: permetezés és sugár.
The nozzle on the can that she'd found in the pantry had two settings: SPRAY and STREAM.
HungarianA jelen állás szerint az Európai Unió keleti határán elhelyezkedő térségből jövök.
I come from a region located on the eastern borders of the European Union as it currently stands.
HungarianAz első javaslat, hogy tartsuk fenn a támogatási intézkedéseket a talpra állás konszolidációjáig.
The first is to maintain support measures until the recovery has been consolidated.
HungarianEzután alkalmi munkák következtek, beleértve a Looney Liquors-beli ügyintézői állás.
Does odd jobs after that, including clerking at Looney Liquors.
HungarianA munkába állás első napjától kezdődő egyenlő bánásmód elve a fizetést illetően is érvényes lesz.
The principle of equal treatment from day one will also apply regarding pay.
HungarianAz is fontos, hogy ezeket az egyenlő feltételeket a munkába állás első napjától kell alkalmazni.
It is significant that these equal conditions are to apply from the first day at work.
HungarianÉs pillanatnyilag úgy áll az ábra, hogy keresztények tíz, oroszlánok nulla, ami nem rossz állás.
And the score for them was Christians ten, Lions nil, which wasn't a bad score at all.