HU

állít {verb}

volume_up
1. general
Hiszen ez a Ramszesz nem kevesebbet állít, mint hogy sohasem öregedett meg.
But then this Ramses claimed that he had never grown old.
A társadalom sem él olyan harmóniában, amit a kínai kommunista párt állít.
The society is also not harmonious as the Communist Party of China claims.
The things she claims!
Ha ketten fekszenek benne, az ember két potenciálgödröt állít be a megfelelő távolságban egymástól, ezt valahogy érzi az izmaiban.
When your field holds two, you set two imbalances for the distance you want, and somehow you feel that in your muscles.
Hacsak nem egy újabb szélhámost állít elénk.
Unless yet another impostor you have put forward.
Mert szerinted a faszállító autó faszt állít.
You put the ass in embarrassment.
to put a child in the corner
to set up sb as a model
Ugyanakkor az Egyesült Államokban elfogadott Dodd-Frank törvény újabb probléma elé állít bennünket.
Meanwhile, the Dodd-Frank Act in the United States presents us with another problem.
A legnagyobb része annak, amit Panayotopoulos-Cassiotou asszony a jelentésében állít természetesen helytálló.
Most of what Ms Panayotopoulos-Cassiotou states in her report is, of course, correct.
Mi mást állít az elővigyázatosság elve, mint hogy el kell fogadnunk a következtetéseket, amikor veszélyre utaló jelek vannak?
What indeed does the precautionary principle state other than that we have to accept the conclusions when there is an indication of risk?
2009 első negyedévében a Bizottság javaslatot állít majd össze, amely alapján a tagállamok felmenthetik ezeket a mikrovállalkozásokat az éves beszámoló készítése alól.
During the first quarter of 2009, the Commission will submit a proposal that will enable the Member States to exempt these micro-enterprises from the obligation to draw up annual accounts.
2. "bizonyíték nélkül"
3. "vmit"
to assert sth boldly
to assert sth boldly

Context sentences for "állít" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianKevéssé értékelt tény az, hogy a legtöbb tengeri lény a Földön fényt állít elő.
So it's a little-appreciated fact that most of the animals in our ocean make light.
HungarianA helyi tanúsítványok akkor is elérhetőek, ha nem állít be címtárszolgáltatást.
If you do not use a directory service, you can still use local certificates.
HungarianSzemélyesen azt gondolom, hogy majdnem minden, amit a jelentés állít, igaz.
Personally I think that almost everything the report says is on the right track.
HungarianTovábbi térközt állít be a sorban legnagyobb karakter és a cella határa között.
Sets additional spacing between the largest character in a row and the cell boundaries.
HungarianA Kínában működő vállalatok felé a kínai kormány állít követelményeket.
Companies functioning in China face these pressures from the Chinese Government.
HungarianA kölcsönös bizalom új érzésének tárgyköre újabb súlyos probléma elé állít bennünket.
The subject of a new feeling of mutual trust presents us with another major problem.
Hungarian- Ha csak a fele is igaz annak, amit állít, Sir Nigel, a helyzet egészen rendkívüli.
If half what you say is true, Sir Nigel, I find it perfectly extraordinary.
HungarianAz Euro 6 szabványosítás helyesen további követelményeket állít a motorokra vonatkozóan.
Euro 6 standardisation is right to impose additional requirements on engines.
HungarianAz ember nem szívesen állít le olyan akciót, amit saját maga tervezett meg.
One does not like to stand down an operation one has planned personally.'
HungarianA buta igyekszik bebizonyítani azt, amit állít; a logikája sántít, de van logikája.
The moron proves his thesis; he has a logic, however twisted it may be.
HungarianA társadalom sem él olyan harmóniában, amit a kínai kommunista párt állít.
The society is also not harmonious as the Communist Party of China claims.
HungarianAzzal ellentétben, amit az előadó állít, nem létezik "jog” a bevándorlásra.
Contrary to what the rapporteur says, there is no such thing as the 'right' to emigrate.
HungarianKülönben fogadni mernék, hogy nem mindenütt igaz, amit állít, inspektor úr.
And Ill wager there are some areas where thats not true, Mr. Inspector.
HungarianMás észak-európai országokhoz hasonlóan Luxemburg is több népszerű sörfajtát állít elő.
Like other northern European countries, Luxembourg also produces popular brands of beer.
HungarianEz igen hatékony folyamat, és egyébként haszontalan melléktermékből állít elő energiát.
This process is very efficient and produces energy from an otherwise useless by-product.
HungarianKözösségi termelés (62) A Közösségben hat termelő állít elő szemcseorientált elektromos lemezt.
Community production (62) Within the Community, six producers manufacture GOES.
HungarianAz EU GDP-jének 3%-át termeli meg, és 35 milliárd euro kereskedelmi többletet állít elő.
It accounts for 3% of the EU's GDP and generates a commercial surplus of EUR 35 billion.
HungarianVizet tesz fel, egymás mellé állít két csészét, és leül velem szemben az asztalhoz.
She gets the water on and the cups lined up, and she takes a seat across from me at the table.
HungarianAz előadó két igen fontos dolgot állít, az egyik a vetésforgó alkalmazása.
The rapporteur says two very important things - one is crop rotation.
HungarianMagas életszínvonalunk figyelembevételével ez rendkívüli kihívás elé állít minket, európaiakat.
This is a particular challenge for us Europeans, with our high standard of living.