"által" English translation

HU

"által" in English

EN
EN
HU

által {postposition}

volume_up
által (also: szerint, alapján, -ra, át)
Halál a tűz által, halál a víz által, halál az éhes isten tépő foga által!
Death by fire, death by water, death by the. piercing teeth of the hungry god.
A Bizottság által előterjesztett javaslatokat mindenki támogatta.
We as the Commission submitted proposals that were then accepted by everybody.
Végezetül a közigazgatás által nyújtott szolgáltatásokról szólnék.
I will finish by mentioning services provided by the public administration.

Context sentences for "által" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAz Európai Unió Elsőfokú Bíróságának első, egyesbíró által kihirdetett ítélete.
First judgement delivered by a single judge at European Court of first instance.
HungarianMadagaszkáron illegitim, nem a lakosság által megválasztott kormány van hatalmon.
Madagascar has an illegal government in power which the people have not elected.
HungarianA szegénység által veszélyeztetett 78 millió polgár között 19 millió a gyermek.
Of the 78 million citizens who live at risk of poverty, 19 million are children.
HungarianÜdvözlöm az e célkitűzés megvalósításában részt vevő felek által végzett munkát.
I also welcome the work done by the parties involved on achieving this objective.
HungarianEzt mondták a Belbiztonsági Minisztérium által megbízott biztonsági szakemberek.
These are security experts commissioned by the Department of Homeland Security.
HungarianA kollégáim által előterjesztett módosítások jelentős részét nem fogom támogatni.
I will not be supporting most of the amendments tabled by some of my colleagues.
HungarianOlyan ez, mint az imént az Earl of Dartmouth által Karas úrnak szegezett kérdés.
It was like the question addressed to Mr Karas just now by the Earl of Dartmouth.
HungarianA Bizottság által javasolt valamennyi sort helyreállították - sok köszönet ezért.
All the lines proposed by the Commission were reinstated - many thanks for that.
HungarianUgyanakkor azonban az előadó által benyújtott módosításokat is fontosnak tartom.
However, I believe that the amendments tabled by the rapporteur are important.
HungarianA büntetés által megtört kultúra megtörve maradt a büntetés eltörlése után is.
The culture that got broken by the fine stayed broken when the fine was removed.
Hungarianf) az ügynökség által a munkatársainak nyújtani kívánt képzés részletes adatai;
(f) details of the training which the agency intends to provide for its staff;
HungarianNéhány rövid válasz az oly sokak által felemlített gázvezetékkel kapcsolatban.
A few brief answers regarding the gas pipeline which has been mentioned by many.
HungarianEzek a példák jól illusztrálják a Tanács által elfogadott, célirányos stratégiát.
These examples clearly illustrate the targeted strategy adopted by the Council.
HungarianEmlítette az Európai Parlament által 2009 novemberében jóváhagyott állásfoglalást.
You spoke of the resolution adopted by the European Parliament in November 2009.
HungarianHadd szóljak még néhány szót arról az Ön által is említett gazdasági helyzetről.
Let me say a few more words about the economic situation, which you mentioned.
HungarianA Landsbergis úr által tett szóbeli módosítás nincs összhangban ezzel a döntéssel.
The oral amendment proposed by Mr Landsbergis is not in line with this decision.
HungarianA Bizottság által éppen most elfogadott véleményben ez egyértelműen szerepel.
The opinion that the Commission has just adopted makes explicit mention of that.
HungarianA kliens által használt protokollváltozat (%1) nem kompatibilis az Önével (%2)!
The client's protocol implementation (%1) is not compatible with our (%2) version.
HungarianNem támogatom a szocialistáknak az imént Susta úr által kifejtett álláspontját.
I do not support the socialist position, which was expressed by Mr Susta just now.
HungarianItt kezdődtek a gondok jegyezte meg Corbell az RNA által keltett megérzéssel.
With RNA-augmented intuition Corbell said, Here's where they have their trouble.