HU

értékelés {noun}

volume_up
értékelés (also: felbecsülés, kivetés)
Ez rendkívüli mértékben megnehezíti a hatékony és őszinte értékelés elvégzését.
That makes an efficient and honest assessment extremely difficult.
Ez az értékelés rávilágít néhány tagállam teljesítményére és mások gyengeségeire.
This assessment highlights the record of some Member States and the weaknesses of others.
Az Airbus támogatásának kérdése az értékelés során semmilyen jelentőséggel sem bír.
The question of support for Airbus is immaterial in this assessment.
Az első az élelmiszerválság, a második pedig egy eredményközpontú értékelés.
The first is the food crisis, and the second is a results-oriented evaluation.
Remélhetőleg az értékelés lehetőséget nyújt majd tökéletesítésre.
Hopefully, the evaluation will provide an opportunity for improvement.
Ezen értékelés alapján le fogjuk vonni a jövőre vonatkozó következtetéseket.
On the basis of this evaluation we will draw conclusions as to the future.
A beszámoló voltaképpen egy hírszerzési értékelés volt.
The report was an intelligence estimate in all but name.
at the lowest estimate
Ez több, mint amit a Bizottság becsült az értékelés elkészítésekor.
That is more than the Commission estimated when it undertook its assessments.
értékelés (also: becslés, felbecsülés)
E termékeknek meg kell felelniük a hatályos jogszabályoknak, és alapos értékelés után viselhetik a CE-jelölést.
These products will have to comply with the rules in force and, following a careful appraisal, will be able to bear the CE mark.
Az elképzelés szerint egy először Romániában fogadott menedékkérőt később vissza lehet oda küldeni értékelés vagy menekültügyi eljárás céljából.
According to the concept, an asylum seeker who is first picked up in Romania can then be sent back there for appraisal and for an asylum process.
értékelés
értékelés
Ezen értékelés alapjául úgy gondolom, hogy a 2006-os cselekvési terv eredményeit és hiányosságait értékelő dokumentumot kellene felhasználnunk.
I am of the opinion that we should use the document evaluating the results and shortcomings of the 2006 Action Plan as the basis for this evaluation.
Következésképpen lényegesen csökkentenünk kell az e hitelminősítő intézetek által elvégzett értékelés jelentőségét a piacon elvégzett egyéb értékelésekhez képest.
Consequently, we must considerably reduce the importance that is placed on the assessments made by these rating agencies as compared with other assessments in the market.
Alapelvünknek a következőnek kell lennie: vagy a külső minősítések, vagy alternatív kritériumok, például árstabilitás, szolgáljanak az értékelés alapjául.
Our maxim must be that either external ratings or alternative criteria such as price stability should act as the basis of evaluation.
Következésképpen lényegesen csökkentenünk kell az e hitelminősítő intézetek által elvégzett értékelés jelentőségét a piacon elvégzett egyéb értékelésekhez képest.
Consequently, we must considerably reduce the importance that is placed on the assessments made by these rating agencies as compared with other assessments in the market.
értékelés
Alkalmazási útmutató Értékelés (4370. bekezdések) Nincs aktív piac: Értékelési technika AG76A.
Application Guidance Measurement (paragraphs 43 to 70) No Active Market: Valuation Technique AG76A.
Az átláthatóság szükséges, ami azt jelenti, hogy nyilvánosságra kell hozni az értékelési modelleket és az értékelés alapját.
Transparency is necessary, which means that models and the basis for valuation must be disclosed.
Nem tehetik meg, mert emögött a reputációjukkal szembeni kihívás áll, és kétségtelen, az értékelés szempontjából ez egy olyan kihívás, amivel nagyon nehéz megbirkózni.
They cannot do it, because behind it lies a challenge in terms of reputation, and undoubtedly in terms of valuation, a challenge that is extremely difficult to deal with.

Context sentences for "értékelés" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianIlyen elítélő értékelés mellett hogyan hagyhat jóvá ez a Ház egy ilyen költségvetést?
In view of such a damning assessment, how can this House approve such a budget?
HungarianAz első az élelmiszerválság, a második pedig egy eredményközpontú értékelés.
The first is the food crisis, and the second is a results-oriented evaluation.
HungarianVan-e értékelés, és amennyiben igen, be tudna-e számolni annak főbb következtetéseiről?
Is there an evaluation, and if so, could you tell us about its main conclusions?
HungarianA tanári értékelés szerint buta, furcsa, bomlasztó és lobbanékony természetű.
The teachers' report described him as stupid, awkward, disruptive and over-emotional.
HungarianA számviteli és előrejelzési teljesítményt független értékelés tárgyává teszik.
Accounting and forecasting performance will be independently evaluated.
HungarianA 2011 végén várható időközi értékelés után már több információ lesz a birtokunkban.
More information will be available with the interim evaluation due at the end of 2011.
HungarianEzen értékelés alapján le fogjuk vonni a jövőre vonatkozó következtetéseket.
On the basis of this evaluation we will draw conclusions as to the future.
HungarianEz az értékelés rávilágít néhány tagállam teljesítményére és mások gyengeségeire.
This assessment highlights the record of some Member States and the weaknesses of others.
HungarianEz az értékelés az előfeltétele bármilyen jogalkotási kezdeményezésnek ebben a kérdésben.
This evaluation is a prerequisite for any legislative initiative on the matter.
HungarianE terület rendszerei azonban az értékelés szerint továbbra is csak részben eredményesek.
Systems in this area continue, however, to be assessed as only partially effective.
HungarianEz rendkívüli mértékben megnehezíti a hatékony és őszinte értékelés elvégzését.
That makes an efficient and honest assessment extremely difficult.
HungarianAz Airbus támogatásának kérdése az értékelés során semmilyen jelentőséggel sem bír.
The question of support for Airbus is immaterial in this assessment.
HungarianEz az értékelés 2003-ban készült el, és van egy rendeletjavaslatunk.
This assessment took place in 2003, and we have a proposal for a regulation.
HungarianEz több, mint amit a Bizottság becsült az értékelés elkészítésekor.
That is more than the Commission estimated when it undertook its assessments.
HungarianA verseny előmozdítása a gazdag régiókban az átfogó értékelés részét képezi.
The promotion of competition in the rich regions forms part of the comprehensive assessment.
HungarianEgy ilyen értékelés lehetővé tenné számunkra az érintett rendeletek felülvizsgálatát is.
An evaluation would also enable us to review the regulations concerned.
HungarianA tudományos értékelés néhány hónapon belül, 2008 októberére készül el.
The scientific assessment will be completed by October 2008, just a few months from now.
HungarianAz egyértelműen pozitív értékelés dacára sem pihenhetünk babérjainkon.
Despite this clearly positive assessment, we cannot rest on our laurels.
HungarianMit mondtak volna őseink 10,000 évvel ezelőtt, ha létezett volna technológia-értékelés?
What would our ancestors 10,000 years ago have said if they really had technology assessment?
HungarianA szakértői értékelés módszere, amelyben hét szakértő vesz részt, az egyik lépés.
The peer review method, involving seven experts, is one step.