HU

értelem {noun}

volume_up
értelem (also: ész, intellektus)
Kacagás, végtelen értelem, gömbölyded orcák, rózsabimbó száj.
Laughter and infinite intellect and then the round-checked face, the bud mouth.
Az értelem cserbenhagyhat, de az ölés ösztöne legyőzhetetlen.
Intellect may fail you, but the killer instinct is invincible.
Egyensúlyban volt benne a báj és az értelem.
She seemed endowed with sweetness and intellect in equal measure.
Hátborzongatóan kortalan értelem csapott ki a töppedt, nyűtt arcból.
Unearthly their ageless intelligence flashing out of the worn and sunken face.
Fekete lyukak, amelyekből soha nem szabadulhat ki sem értelem, sem szakmai tudás.
They are black holes from which no intelligence or skill can ever escape.
Szeméből értelem sugárzott, ajkán keserű, de gúnyos mosoly vibrált.
His eyes radiated intelligence, mouth tilted with sardonic mirth.
értelem (also: szándék, jelentés)
Kell, hogy legyen a helytelen értelmekhez képest egy helyes értelem, mert különben meghal az ember.
There must be a right meaning and a wrong meaning; otherwise you die.
Szóval, a "hangzás idő és értelem" -- egy nagyszerű idézet.
So, "Sonority is time and meaning" -- a great quote.
Elültetted bennem azt a kétségbeesett hitet, hogy az elbeszélésben rejlik egy árnyalatnyi értelem.
You have given me a desperate faith that in narrative there is a shadow of meaning.
értelem (also: szándék, kedv, ész, lélek)
Az értelem mintegy végső búcsút mond, siratóéneket, egy véget nem érő temetésen.
The mind bids an eternity of farewells; it mourns at an endless funeral.
Aztán az agya működésbe lépett, és az értelem összekapcsolódott az érzelemmel.
Then her mind crosspatched, and knowledge was connected to emotion.
Kell, hogy legyen mögötte értelem, muszáj lennie!
Had to be a mind in there, just had to be.
Igen, és a szememből odalett az értelem is, bizony
Oh yes, all comprehension has been stolen from my eyes indeed.
A lány szeméből nem sugárzott értelem.
Her eyes showed no comprehension at all.
Előbb a fej, most az arc, az értelem tükre!
First the head, now the face, the expression of
Fehér görbe tűfogak, lapos és keskeny fej, szőrös test, és a piros szemekben valami olyan tükröződött, ami megdöbbentette értelem egy állat fejében!
Needle teeth, white and curved in a flat head, a narrow head mounted on a furred body, red eyes alive with something which startled him÷ intelligence in an animal's skull!
Közbelépésüknek köszönhetően az értelem győzedelmeskedett a színpadi bohóckodás felett.
Thanks to their intervention, reason triumphed over dramatic antics.
Azt mondta "azért, mert értelem által vezérelt törvényeik és szabályaik vannak."
He said it was "because they have laws and rules invented by reason."
Az értelem és a hit is azt feltételezi, hogy az emberi létnek van értelme.
Both reason and faith assume the human condition makes some kind of sense.
Engednie kell, hogy az ösztön vigye oda, ahová az értelem és az ész képtelen.
Let instinct and imagination take him where sense and intellect could not.
Az értelem és a hit is azt feltételezi, hogy az emberi létnek van értelme.
Both reason and faith assume the human condition makes some kind of sense.
Testvérek, értelem dolgában ne legyetek gyerekek.
Brethren, do not become children in sense.
értelem (also: ész, tudat)
Nincs más értelem, mint ami az érzékekben van: szeretni annyi, mint megérteni.
There is no knowledge except that of the senses; to love is to understand.
Az első években nem volt benne se értelem, se a leghalványabb félelem.
If there was not understanding in the early years, there was no smattering of fear.
Stantz bólintott, az értelem első jelei láthatóvá váltak az arcán.
Stantz nodded, the first flickerings of understanding playing across his face.
Bőven vannak hibáim, de remélem, azok nem az értelem fogyatkozásai.
I have faults enough, but they are not, I hope, of understanding.
Faramir arcát is látta, most nem volt rajta álarc: szigorú volt, parancsoló, s a vizsla tekintet mögött éles értelem rejlett.
He could see Faramir's face, which was now unmasked: it was stern and commanding, and a keen wit lay behind his searching glance.

Context sentences for "értelem" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianDolgan Azriimra nézett, és az értelem csírája kezdett megjelenni a szemében.
Dolgan looked at Azriim with a vague, puzzled expression and said, Hang on, then.
HungarianÁm a szavak elnyúltak, elfolyt belőlük az értelem, üresen visszhangzottak fülemben.
But the language was stretched and meaningless and became an echo in my ears.
HungarianEttől lesz olyan becses az értelem, az elfogadás, a tudás, a szépség látása.
Of what value is it to Understand, to Accept, to Know, to See the Beauty?
HungarianHilary Thomasból ugyanaz az önbizalom és értelem sugárzott, mint Clemenzából.
Hilary Thomas radiated a brisk self-confidence and quiet competence much as Clemenza did.
HungarianHa máshogy tennénk, az nem lenne az értelem racionalitása, és nem vallana széles látókörre.
To do otherwise would not be intellectually rational, it would not be open-minded.
HungarianKék szemében felvillant az értelem, és megsimogatta nagy szőke bajszát.
A look of interest came into his blue eyes, and he tugged at his big fair moustache.
HungarianLehet, hogy mégis értelem. meghalni akarás rejtőzött az idiotikus ábrázat mögött?
Did the idiotic visage conceal perception, a will to extinction?
HungarianÖrökkévaló ritmusok, értelem nélküli mozdulatok, a változatlanság békéje...
Eternal rhythms, meaningless motions, the peace of indifference.
HungarianHari néhány arcon mintha az értelem és a megértés jeleit látta volna.
Hari thought he saw a glint of recognition in more than a few of the faces in that small crowd.
HungarianÉrtelem előtti formájukban vakondszerű lények voltak egy ehhez hasonló, fémben gazdag világon.
In their pre-sentient form, they were mole-like creatures on a metal-rich world like this one.
HungarianUtódaimnak: Az értelem próbája, hogy ne törődjünk azzal, ami nyilvánvaló.
If you have opened this letter we understand one another.
HungarianSzinte nincs is benne értelem, fékezhetetlen érzelmek zagyva keveréke.
Almost mindless, a turgid maelstrom of untethered emotions.
HungarianCimmura primátusának arca halottsápadt volt, és a tekintetéből kiveszett minden értelem.
The Primate of Cimmura's emaciated face was a ghastly white , and all thought had vanished from his eyes.
HungarianNettie szeméről ijesztő értelem tépte le a rémület hályogát.
The look of distracted grief and horror slowly left Nettle's eyes.
HungarianLegnehezebb a cél és értelem nélküli bűntetteket kideríteni.
The most difficult crime to track is the one which is purposeless.
HungarianA szempillái mintha gyorsabban verdestek volna, de az értelem egy röpke másodpercre sem tért vissza a tekintetébe.
Thou his eyes blinked rapidly for a moment, they did not come back into focus.
HungarianAz ősrobot szemei elhomályosultak, de... mintha még mindig ott pislákolt volna bennük az értelem fénye.
The ancient machine's eye cells had been dim, but Lodovik's nearness seemed to elicit a response.
HungarianFelfedeztünk itt egy értelem előtti fajt, amely nyilván az utolsó felmérés óta emelkedett fel.
We have discovered a ripe pre-sentient race which has apparently risen since the last Library update here.
Hungarian., ''A pokol az értelem tehetetlensége.
Somebody once wrote: Hell is the impossibility ofreason.
HungarianAz értelem fénye csillant fel félig lehunyt szemhéja alatt.
An intelligent gleam showed between his half-closed lids.