"észlelés" English translation

HU

"észlelés" in English

HU észlelés
volume_up
{noun}

Az észlelés effajta ismétlődését palinopsziának nevezik.
This repetition of perception is sometimes called palinopsia.
Ám ez nem csak az észlelés szimfóniája!
But it's not just a symphony of perception.
Az észlelés, a szimfónia, ami így jön létre, meg fog sérülni, és létrejönnek a betegség tünetei.
The perception, the symphony that you create is going to be corrupted, and you will have symptoms of disease.
észlelés (also: ismeret, megismerés)
Kimutatták, hogy elősegíti a pre-frontális agykéreg fejlődését, ahol az észlelés nagy része történik.
It's been shown to promote pre-frontal cortex development where a lot of cognition is happening.
észlelés (also: célzás, megfigyelés, célbavétel)
Egy szerencsés észlelés, a radar-detektor egyetlen cincogása vagy egy villanás a radar-ernyőn, és máris az egész falka a maga nyakán van.
One lucky sighting, one squeak of a radar detector or one blip on a radar screen, and suddenly the whole pack's on top of you.

Context sentences for "észlelés" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianVan adatunk, és az idegtudományban az adat az érzékszervi észlelés.
You have data, and data in neuroscience is sensory input.
HungarianA többi sem kevésbé aktív, de általában rejtve működik, távol az észlelés fényétől.
The others are no less active but work for the most part in obscurity and away from the light of knowledgeable attention.
HungarianCsidzsun szerette volna ugyanezt hinni; de a húsz mérföldes első észlelés késői. túlságosan késői volt.
Jhijun wished he could be more confident himself-first contact at twenty miles was far, far too close.
HungarianKülönösen a tagállamok által az észlelés és a jelentéstétel között okozott késések vezetnek nehéz helyzethez.
Specifically, the delays being caused by Member States between detection and reporting are also leading to difficult situations.
HungarianÉszlelés folyamatban.
HungarianMindezeket nem tudta szavakba foglalni, és gyakorlati és materialista szemléletű ember lévén az eszével sohasem fogadta volna el az érzékfölötti észlelés tényét.
He could not have put any of this into words, and, a practical and materialistic man, he would never rationally believe in ESP.
HungarianVan az érzékszervi észlelés -- használhatjuk a vizuális és a hallott információkat és ezek szerint arra juthatunk, hogy azon a piros folton fog földet érni.
There's sensory evidence -- you can use visual information auditory information, and that might tell you it's going to land in that red spot.