"óhajt" English translation

HU

"óhajt" in English

HU

óhajt {verb}

volume_up
Egyértelműen bizonyítja azt az óhajt, hogy bármi áron is, de további hatásköröket szerezzen.
It clearly demonstrates the desire to gain further competences at any cost.
Ezenkívül a miniszterek nem sokkal azután ezt szintén elismerték, amely Elnök úr, ismételten a Tanáccsal való együttműködés iránti óhajt tükrözi.
Moreover, the ministers recognised it shortly afterwards, which, Mr President, reflects once again this desire to cooperate with the Council.
A June List azonban bírálja mind az új európai ügynökség létrehozására irányuló elképzelést ezen a területen, mind a "külső politika” folytatására irányuló óhajt.
However, the June List is critical of the establishment of a new European agency in this area and of the desire to conduct an 'external policy'.
Nem óhajt egy hideg törülközőt a homlokára vagy valami egyebet?
You wouldn't like a cold towel on your head or anything?
A monoton hang közölte, hogy Bernsdorff professzor úr óhajt beszélni Neele felügyelővel.
The unemotional voice said that Doctor Bernsdorff himself would like to speak to Inspector Neele.
- Mit óhajt tudni? - kérdezte az asszony.
So some small cog like me is sent out to complete the details.
De Gubernatis magyarázta Belbo nyilván bele óhajt majd kerülni a lexikonba.
De Gubernatis, Belbo explained, will want to appear in the encyclopedia.
Csak üldögélni óhajt, vagy akarja, hogy elvigyem valahová?
You want to just sit or you want me to drive you somewhere?
Óhajt kérdezni valamit, M. Poirot? érdeklődött sebtében Battle.
Anything you want to ask, Monsieur Poirot? said Battle hurriedly.
Bizonyára taxit óhajt, asszonyom szólt határozottan.
You'll be wanting a taxi, ma'am, he said with firmness.
És most, hogy látott, mit óhajt tenni? érdeklődött Lestat.
And now that you have seen me, Lestat replied, what precisely will you do?
Adsz-e nekem a Szent Vérből, hogy hazatérvén tehessem, amit népem óhajt?
Will you give me the Sacred Blood so that I might return home and do what my people wish me to do?'
Ön tehát teljesen egyedül óhajt dolgozni, barátok és biztonságos menedék nélkül.
You wish to operate entirely alone, without friends or refuge.
Õ nem óhajt minket elbocsátani, és amit Haggard király óhajt, vagy éppen nem óhajt, az a Vörös Bikát is köti.
He does not wish us to leave, and what King Haggard wishes or does not wish is the only concern of the Red Bull.
Ha ismeretlen óhajt maradni, fedőnevet kell adnunk önnek.
If you wish to remain anonymous you should have a codename.

Context sentences for "óhajt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianSzózatot óhajt intézni hozzánk, Mrs. Rumfoord? kérdezte a fa tetejéről Rumfoord.
Are you planning to address us, Mrs. Rumfoord? said Rumfoord up in his treetop.
HungarianBizonyára nem tévedek: az egyik hölgy mellé óhajt szegődni, lovagi minőségben?
Am I correct in supposing that you intend to be a cavalier to one of the ladies?
HungarianDorothy közölte, hogy beszélni óhajt velem, így átvittük az italunkat a hálóba.
Dorothy said she wanted to talk to me, so we carried our cocktails into the bedroom.
HungarianDe Gubernatis magyarázta Belbo nyilván bele óhajt majd kerülni a lexikonba.
De Gubernatis, Belbo explained, will want to appear in the encyclopedia.
HungarianHa győz ebben a csatában közvetlenül óhajt beavatkozni az emberiség életébe.
If he wins this battle, he intends to intervene directly in human life.
HungarianHazaérkezvén azzal fogadtak, hogy Poirot-ra vár egy úr, aki beszélni óhajt vele.
On our arrival at Whitehaven Mansions we were told that a gentleman was waiting to see Poirot.
HungarianAz a legújabb divat, hogy az ember előre meghirdeti, ha gyilkolni óhajt mondta Rydesdale.
The latest idea, said Rydesdale, is to advertise one's murders beforehand.
HungarianNetán gyónni óhajt, hogy ma éjszaka magához vehesse Krisztus testét és vérét?
Do you come to go to confession so that you can receive the Body and Blood of Christ tonight?
HungarianNem óhajt kitalálósdit játszani olyasvalakivel, aki eleve birtokában van a válaszoknak.
He would not play a guessing game with someone who had the hard facts.
Hungarian- Óhajt mondani nekünk valamit, Vlagyimir Alekszandrovics? - kérdezte halkan Csebrikov.
Are you trying to tell us something, Vladimir Aleksandrovitch? asked the Chairman quietly.
HungarianEgyértelműen bizonyítja azt az óhajt, hogy bármi áron is, de további hatásköröket szerezzen.
It clearly demonstrates the desire to gain further competences at any cost.
HungarianÖn tehát teljesen egyedül óhajt dolgozni, barátok és biztonságos menedék nélkül.
You wish to operate entirely alone, without friends or refuge.
HungarianFülöp csatlakozni óhajt a rendhez, mint tiszteletbeli templomos.
If you can't lick 'em, join 'em. Philip asked to be made an honorary Templar.
HungarianGable-lel óhajt beszélni, kérem, mondja meg a nevét!
If you wish to speak with Mr. Gable, you're going to have to tell me who you are.
Hungarian- Miről óhajt beszélni velem? - kérdezte egy sima hang, árnyalatnyi francia akcentussal.
What did you wish to speak with me about? a smooth voice with a slight French accent had asked.
HungarianVelem marad, vagy egyedül óhajt dolgozni? kérdezte súgva Mrs. Coulter.
Are you going to stay with me, or work on your own? she whispered.
HungarianHa bármit óhajt mondani nekünk, mint a Föderáció képviselőinek, javaslom, kezdjen hozzá!
If you have anything to say to us as representatives of the Federation, I suggest you do it now.
Hungarian- És valami gyümölcslevet nem óhajt hozzá, uram? - kérdezte a hang a konyhából.
Any juice with that, sir? came the voice in the kitchen.
HungarianA monoton hang közölte, hogy Bernsdorff professzor úr óhajt beszélni Neele felügyelővel.
The unemotional voice said that Doctor Bernsdorff himself would like to speak to Inspector Neele.
HungarianLebel felügyelő úr személyesen óhajt önhöz fordulni, és a bizalmas közreműködését kérni.
It is a question of a personal request by the Commissaire to you for a little discreet assistance.