HU

út {noun}

volume_up
1. general
út (also: utazás)
Délelőtt érkeztek Camelotba; az út valójában nem volt túlságosan hosszú.
They arrived in Camelot at midmorning; the journey was, in truth, not very long.
- A hosszú út ellenére méltóságteljes benyomást keltenek - jegyezte meg Dhrun.
They make a brave show, despite their journey, observed Dhrun.
A befelé út tovább tartott, mint a kifelé út, de nem volt hova sietniük.
The inward journey had taken longer than the outward, but there'd been no hurry.
Teljes vagy a projekt alapkönyvtárához képest relatív elérési út
A relative to the project root directory path or an absolute path
Az Istenhez vezető út - és az Istentől elvezető út is - minden ember számára más és más, és különleges.
The path to God - and also the path from God - is different and unique for each individual.
Az út sivatagi növényekkel és vadvirágokkal beültetett kerten kanyargott keresztül.
The path curved through a garden planted with desert shrubs and wildflowers.
Az út mentén kőcsatornában tiszta víz folyt, csillogva-csobogva.
Beside the way in a stone channel a stream of clear water flowed, sparkling and chattering.
Nyitva áll az út a nyílt párbeszéd előtt, ha mindkét fél ezt akarja.
The channels will be open for dialogue, if that is what both parties want.
- Mind a két radar magasságmérő csatorna készen áll - jelentette Ormack, - Ötezer lábon tiszta az út.
Coming up on fifteen thousand, McLanahan sang out Both radar altimeter channels are ready, Ormack repeated.
Sose az oda vezető út volt a nehéz vagy gyötrelmes, hanem a látogatás.
For the going there had never been the difficult or the cathartic part.
A fülke harmadáig sem volt tele, és úgy tűnt, a nő örökbe fogadta az út idejére.
The plane was not even a third full, and it seemed like this stewardess was going to adopt him.
Az egyetlen út, hogy sikered legyen vagyis boldog ha kockáztatsz.
The only way you're ever going to succeed or eventually be happy is if you take a risk.
Ma éjjel keresztülvágunk a Rabb-síkságon, ez négyórás út.
We will cross the Rabb Plains tonight, a march of about four hours.
Rövid út volt és egy órával naplemente előtt, Kim még valami szórakozás után akart nézni.
It was a very short march, and time lacked an hour to sundown, so Kim cast about for means of amusement.
Növekedő bizonyosság, hit önnön tévedhetetlenségében, s innen egyenes út vezet a katasztrófához.
A growing certainty, a belief in ones own infallibility, and onward goes the march into disaster.
Bár az út rövid volt, a reggeli csúcsforgalomban sokáig tartott.
The cab ride was short but slow in the morning traffic.
Az út vagy egy fél óra hosszat tartott, egy a főúttól elég távol eső tanyán álltak meg.
The ride took half an hour, and ended in a farmhouse well off the main roads.
Hosszú az út ide ki a pokolba biciklin, úgyhogy mindig magukat hagyom legutoljára.
`It's a long ride out here on a bicycle, and I always leave you till the last.'
Az út hosszú és göröngyös, és a célt nem fogjuk egy szempillantás alatt elérni.
It is a long and difficult road and the objective will not be achieved overnight.
Az út keményre fagyott, az árokpartot szegélyező saspáfrányt dér borította.
The road was frozen iron-hard, and the bracken lining its sides was white with frost.
Ezért ezen az úton kell továbbhaladnunk, tudva, hogy az út nehézségekkel van tele.
We must therefore proceed along this road, in the knowledge that the road is strewn with obstacles.
Ez egy háromszáz éves út, fedélzeti idő szerint talán kétszáz mondta.
A three-hundred-year round trip-maybe two hundred, ship's time, Corbell said.
- Igen, de egy kivezető út is egyben, ha más nem marad. - válaszolt Tarthe nyugodt hangon, szemei körbejártak.
Aye, but a way out, if all else fails, Tarthe replied, voice calm, eyes darting all round.
Az oda-vissza út másfél órát vett igénybe.
It was an hour-and-a-half's round trip.
A bostoni Logan-repülőtérig mindössze húsz percig tartott az út.
It was a twenty-minute run to Logan Airport.
Mennyi ideig tartott az út a Jinxtől a Kezünk Munkájáig?
How long was the run from Jinx to We Made It?
Tovább tartott az út, mint ahogy gondolta, s futni kezdett.
It took him longer than he thought, and presently he broke into a run.
Fárasztó volt az út, ezért elállnék a további bevezető megjegyzésektől.
It was a tiring trip, so I shall make no further preliminary remarks.
Mint felfedező út, ez az utazás teljes kudarc lett volna.
As a voyage of exploration the trip would have been a fiasco.
A visszafelé út legalább kétszer olyan hosszúnak tűnt.
The return trip seemed twice as long as the original journey.
Ez a fejlődéshez és a szegénység csökkentéséhez vezető út.
This is the way forward in development and this is the way forward in reducing poverty.
Ezen kívül támogatom Tannock úr elképzelését, miszerint "bármilyen kivezető út jó kivezető út”.
I also support Mr Tannock's idea that 'any way out is a good way out'.
Ez az út vezet el bennünket a globális kormányzás javításához ezen a területen.
This is the way forward in order to enhance global governance in this area.
2. "széles"
Az út széles gyepszőnyegbe torkollott, s ekkor elénk tárult a kastély.
The avenue opened into a broad expanse of turf, and the house lay before us.
A madarak hangosan énekeltek a Napóleon út fáinak sűrű lombjai között.
The birds sang loudly in the lush trees of Napoléon Avenue.
A Szent Károly út kissé túlságosan sebesen suhant tova a füstüveg mögött.
St Charles Avenue flashed by all too rapidly beyond the tinted glass.

Context sentences for "út" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianOrszágos Egészségbiztosítási Pénztár National Health Insurance Fund Váci út 73/a.
Országos Egészségbiztosítási Pénztár National Health Insurance Fund Váci út 73/a.
HungarianAz út hosszú és göröngyös, és a célt nem fogjuk egy szempillantás alatt elérni.
It is a long and difficult road and the objective will not be achieved overnight.
HungarianMegjósolom, hogy a világ véget ér szilveszter éjjelén, amikor éjfélt üt az óra.
I predict that the world will end at the stroke of midnight on New Year's Eve.
HungarianMég egy fiatalember számára is kényelmetlen volna a konyhába vezető közvetett út.
Even for a young man, the indirect route into the kitchen would be a nuisance.
HungarianA visszapillantó tükörbe nézett, látta, hogy az út üres, így gyorsan visszafarolt.
He glanced in the rearview mirror, saw the road was empty, and backed up quickly.
HungarianAz erdő egy út menti ároknál hirtelen véget ért, a túloldalán már az autóút volt.
The woods stopped abruptly at a right-of-way ditch, and there was the highway.
HungarianAz út mind meredekebb lett, és körös-körül nem volt már semmi más, csak homok.
The road began to rise more and more abruptly; more and more it became just sand.
HungarianAz út árnyékos fasorok közt vitt, és a palota egyik oldalbejáratába torkollott.
The trail led up across shaded garden slopes to a side entrance of the palace.
HungarianMarjorie elsőrangú szakácsnő volt, és szívéhez a főztjén keresztül vezetett az út.
Marjorie was a first-class cook and the way to her heart lay through her cooking.
HungarianA cél előtti utolsó szakaszban vagyunk, de még mindig elég rögös út áll előttünk.
We are in the last stretch to the finish, but the road will still be rather bumpy.
HungarianNéhány másodperc múlva a második cirkáló elhúzott a sercegő füvön át, az út felé.
Seconds later, his sedan crunched away across the crackling grass toward the road.
HungarianHosszú az út ide ki a pokolba biciklin, úgyhogy mindig magukat hagyom legutoljára.
`It's a long ride out here on a bicycle, and I always leave you till the last.'
HungarianHa kiértünk az erdőből, már sokkal jobb lesz az út, és gyorsabban haladhatunk.
'Once we get out of this forest, the roads improve and we'll make better time.'
HungarianAmikor olyan ízt akar ami nem okoz súlyfelesleget, az egyetlen út felfelé vezet.
When you want the taste that won't weigh you down, the only way to go is up.
HungarianAz út szélén Elliot egy éttermet pillantott meg, ezért úgy döntöttek, megállnak.
A roadside diner stood on the right, and Elliot pulled into the parking lot.
HungarianA hídon túl az út egy kis erdőn vezet keresztül gondolkodott hangosan Simon.
Beyond the bridge the road takes a cut through small woods, Simon thought aloud.
HungarianA hegyi út magasabbra kanyarodott, a bérelt Volkswagen motorja köpködni kezdett.
As the mountain road curved higher, the rented Volkswagen's engine began to sputter.
HungarianÚgy gondolom, hogy a szabad mozgás a demokrácia és a tudás felé vezető út kapuja.
I believe that freedom of movement is the gateway to democracy and knowledge.
HungarianMENION LEAH nem találta meg ilyen egyszerűen az Anarba vezető út utolsó szakaszát.
Menion Leah had not found the last leg of the journey to the Anar quite so simple.
HungarianLe merném fogadni, hogy veszedelmes az az út is, amit Wilnek tartogatsz, nem igaz?
I'll wager this journey you've got panned for him is dangerous, too, isn't it?