"űr" English translation


Did you mean: úr
HU

"űr" in English

HU

űr {noun}

volume_up
1. general
űr (also: rés, nyílás, hézag)
Van ott egy űr, ami az összes többi történetet befolyásolja.
There's a gap, and it affects all the other stories.
Andrew Duff teljes joggal ismeri el, hogy űr tátong az európai hatáskörök és az egyes polgárok között.
Mr Duff quite rightly acknowledges that there is a gap to fill between the European powers and the individual citizens.
Némi előrelépéstől eltekintve ebben a folyamatban még űr tátong.
Despite some progress, there are still gaps in this process.
űr (also: szakadék)
Miért csak ez az űr és ez a szikkasztó csönd van benne?
Why only this emptiness and this shriveling stillness inside her?
Csak az ürességet lásd: az űr ígéretét
See only the emptiness: the promise of the void.
The world was a wet emptiness.
Természetesen az űr militarizálása és az űrfegyverkezés meg fog történni.
Of course space will be militarised and weaponised.
Az ismert űr különböző fajai módfelett meggazdagodtak a csillagközi kereskedelem által.
The races of known space are vastly richer for the interstellar trade.
Hogy az űr, meg az idő, meg minden... nem különálló dolgok, aminek látszanak?
That space and time and thought aren't the separate things they appear to be?
. - Elnök úr, a munkaerőhiány feltérképezése érdekében az üres álláshelyekre vonatkozó tájékoztatás jól hangzik.
on behalf of the IND/DEM Group. - Mr President, information on changes in job vacancies to identify labour shortages sounds fine.
. - Elnök úr, e rendelet célja egy jogi keret létrehozása az üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatok begyűjtésére.
Member of the Commission. - Mr President, the objective of this regulation is to establish a legal framework for the collection of quarterly statistics on job vacancies.
2. "papíron"
Fölötte sötét űr, a kőtömb teteje és az alagút boltozata fölött.
Above it was a dark blank space between the top and the low arch of the opening.
Mindezért támogatom Barroso úr jelöltségét, de a támogatásommal nem biankó csekket írok alá.
For this reason I support Mr Barroso's candidacy, but this support is not a blank cheque.
The faces turned towards her looked even more blank.

Context sentences for "űr" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hungarian(BG) Biztos úr, mindenekelőtt szeretnék gratulálni Kirilov úrnak a jelentéséhez.
(BG) Commissioner, I first of all want to congratulate Mr Kirilov on his report.
Hungarian(PL) Elnök úr, e jelentés hatalmas jelentőséggel bír mindennapi életünkre nézve.
(PL) Mr President, this report is of enormous importance for our everyday lives.
HungarianAshton bárónő a régióban tartózkodik, és amit Füle úr javasol, annak van értelme.
Baroness Ashton is in the region and what Mr Füle proposes makes a lot of sense.
HungarianGondold át jól, amit mondok, az Úr majd megadja neked, hogy mindent meg is érts.
Understand what I say: for the Lord will give thee in all things understanding.
HungarianSzóval azért csak jó doktor a doktor úr, és őt hívtuk el, hogy nézze meg magát.
Anyway, he's a good enough doctor and we got him to come and take a look at you.
HungarianHát ez itt csupa úr és dáma állapította meg a dagerrotípiákat tanulmányozó Aaron.
All gentlemen and ladies, it seems, Aaron had said, perusing the daguerreotypes.
Hungarian(FR) Elnök úr, hölgyeim és uraim, elég már mindebből a politikai képmutatásból!
(FR) Mr President, ladies and gentlemen, enough of all this political hypocrisy.
HungarianÖrvendetesnek tartom, hogy Rahmon elnök úr létrehozta az ombudsman intézményét.
It is to be welcomed that President Rahmon has created the post of an ombudsman.
HungarianHarmadsorban, jelentkezik egy ellentmondásos téma, melyet Liese úr már taglalt.
Thirdly, this is a controversial subject that has also been tackled by Mr Liese.
Hungarian(ES) Elnök úr, mi is az eljárási szabályzat 177. cikkére szeretnénk hivatkozni.
(ES) Mr President, we, too, wish to refer to Rule 177 of the Rules of Procedure.
HungarianAmint arra a biztos úr is emlékeztetett bennünket, ez nagyon jó - ezt elismerem.
As the Commissioner has just reminded us, this is very good - I acknowledge that.
HungarianMost tulajdonképpen mi a szándéka, Moray úr? szólt közbe halkan Camilla Del Rey.
Camilla Del Rey said in a low voice, Just what are you trying to do, Mr. Moray?
HungarianElnök úr! Nagyon, szerettem volna ma este megfelelő választ kapni a biztos úrtól.
Mr President, I really expected to have an answer from the Commissioner tonight.
HungarianKicsit összezavarodtam Campbell Bannerman úr, ezzel az áprilisi tréfa dologgal.
I got a little confused there, Mr Campbell Bannerman, with the April Fool thing.
Hungarian. - Elnök úr, ma este mások meghallgatására vagyok hangolódva.
Member of the Commission. - Mr President, I am in a listening mood this evening.
HungarianBalčytis képviselő úr, amint mondtam, nem a hitelminősítők okozzák a problémákat.
Mr Balčytis, the agencies, as I have said myself, are not creating the problems.
HungarianReméljük, hogy a biztos úr határozott javaslatokat tesz majd ezzel kapcsolatban.
We hope that the Commissioner will be making some strong proposals on that point.
HungarianVálaszolnunk kellett volna a biztos úr kérdésére, hogy mit tud tenni a Bizottság?
We should have answered the Commissioner, who asked: what can the Commission do?
Hungarian. - Elnök úr, csak két kérdést szeretnék érinteni a hozzájárulás vonatkozásában.
Mr President, I just want to touch on two issues as far as assent is concerned.
HungarianKétlem, hogy ez az elmélet megállná a helyet, elnök úr, de le kell ellenőriznünk.
I doubt if there's anything to it, Mr. President, but we've got to check it out.