"abban az értelemben, hogy" English translation

HU

"abban az értelemben, hogy" in English

HU abban az értelemben, hogy
volume_up
{preposition}

abban az értelemben, hogy
to the effect that
A hatóságok alaptalan érvekre hivatkoznak, amelyek szerint a vesszőzés törvényes és felettébb hatásos, mármint abban az értelemben, hogy ez által csökken a bűnözés.
The authorities invoke a groundless argument, according to which caning is legal and has a considerable effect, in the sense that it diminishes criminal activities.

Similar translations for "abban az értelemben, hogy" in English

az conjunction
English
az preposition
English
az pronoun
English
hogy? pronoun
English
hogy conjunction
English

Context sentences for "abban az értelemben, hogy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianDarwin azt mondta: "Sosem voltam ateista, abban az értelemben, hogy tagadom egy Isten létezését.
Darwin said, "I have never been an atheist in the same sense of denying the existence of a God.
HungarianEz egy forradalom abban az értelemben, hogy megváltoztatja az egyensúlyt.
It's a revolution in that it's a change in equilibrium.
HungarianMi pedig sátániak vagyunk abban az értelemben, hogy nem ismerjük el az ember védelmében hozott törvényeket.
And we are truly Satanic in that we follow no law for man's protection.
HungarianAbban az értelemben, hogy majdnem mindenkit teljesen engedelmessé tesz a többség felé, a senki felé.
A dial in a sense that you can make almost everybody totally obedient, down to the majority, down to none.
HungarianEz igaz is volt, abban az értelemben, hogy az elnök, mióta a gyerekei felnőttek, már csak a látszat kedvéért járt templomba.
In fact, as van Damm knew, the President only went to church for show now that his children were grown.
HungarianArrogáns abban az értelemben, hogy azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a legjobbak, és következésképpen nálunk van az egyetemes mérce.
It's arrogant in the sense that we think that we are best, and therefore we have the universal measure.
HungarianEz az eset kivételes volt abban az értelemben, hogy annak következményei összességében több tagállamot is érinthettek volna.
This case was exceptional in that its consequences could have affected several individual Member States as a whole.
HungarianItt ugyancsak tiszteletben tartjuk a megállapodásokat, abban az értelemben, hogy a 2003-as svéd népszavazás eredményét betartjuk.
Here too we are respecting agreements in the sense that we have the result of a referendum of the Swedish people in 2003.
HungarianVégül nagyobb átláthatóságról rendelkezik abban az értelemben, hogy a szöveg felszólít az oltási stratégiák hatékonyságának értékelésére.
More transparency, lastly, in the sense that the text calls for an assessment of the effectiveness of vaccination strategies.
HungarianFeltehetőleg félreértés történt a vita során, abban az értelemben, hogy a javaslat célja az értékelési folyamat közösségivé tétele volt.
There is probably a misunderstanding in this debate, in the sense that the aim of the proposal is to communitise this evaluation process.
HungarianA bezúzásra ösztönzés standard európai kezdeményezés, abban az értelemben, hogy mindenki által betartott, egyértelmű szabályok vannak érvényben.
The scrappage incentive is a standard European initiative, in the sense that clear rules are in place which everyone has observed.
Hungarian(IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, támogatom ezt az állásfoglalást, abban az értelemben, hogy segíti Európa demokratikus életét.
(IT) Madam President, ladies and gentlemen, I am favourably disposed towards this resolution in that it assists the democratic life of Europe.
HungarianAz euro siker volt abban az értelemben, hogy a turisták ugyanazt a pénzt használhatják a GMU valamennyi országában és össze tudják hasonlítani az árakat.
The euro has been a success in the sense that tourists can use the same money in all the EMU countries and compare prices.
HungarianA dokumentum csalódást kelt abban az értelemben, hogy semmilyen kilátással nem kecsegtet a 2010-2012-es többéves terv felülvizsgálatára nézve.
The document is disappointing in the sense that it does not open up any prospect of a revision of the multiannual framework for 2010-2012.
HungarianAbban az értelemben, hogy meg kell próbálnunk minden munkánkat a lehető legnagyobb diszkrécióval kezelni, és titokban.
'And in a way, we'll all be doing our great work by the light of the moon, in the sense that we will try to do as much of it as possible with discretion and a sense of secrecy.
HungarianEz bátorító volt abban az értelemben, hogy az országban bizonyos demokratikus szabályokat még mindig betartanak, és az ellenzéknek még mindig van szava.
This was encouraging in the sense that certain democratic rules have still been observed in the country and that the opposition still has a voice.
HungarianBiztosítanunk kell, hogy újítást vezetünk be abban az értelemben, hogy mit finanszíroz az ESZA, és abban az értelemben, hogy miként finanszírozza az ESZA ezeket a célkitűzéseket.
We have to ensure that there is innovation in terms of what the ESF funds, and in terms of how the ESF is funding these objectives.
HungarianA tárgyalások nyíltan folynak abban az értelemben, hogy valamennyi tagállam részt vesz rajtuk a Frontex igazgatótanácsán keresztül, amelyben Görögország is képviselteti magát.
They have been carried out openly in the way that all Member States are involved via the board of Frontex, where Greece is also represented.
HungarianKihívás abban az értelemben, hogy a nyitás fokozottabb növekedést, nagyobb jólétet és több munkahelyet jelent, és ezt meg kell magyaráznunk az európai polgároknak.
It is a challenge in the sense that opening-up means more growth, more welfare and more employment, and this is something we must explain to European citizens.
HungarianMaria Lourdes Afiuni bírónő esete csak a legújabb és a legfeltűnőbb abban az értelemben, hogy a bírónőt börtönbe zárták és megvádolták az általa hozott döntés miatt.
The case of Judge Maria Lourdes Afiuni is just the most recent and the most prominent in the sense that a judge was imprisoned, accused because of a decision she took.