HU akadály
volume_up
{noun}

1. general

akadály (also: korlát)
A nyelvi akadály és az eljárási költség további akadály.
The language barrier and cost of the proceedings represent additional obstacles.
Ez az akadály komoly korlátot jelenthet a fenti gépjárművek megvásárlása terén.
This barrier could severely restrict access to these vehicles.
A különleges akadály a speciális epitóp, amit úgy hívnak, hogy galactosyl vagy gal epitóp.
And the specific barrier is a specific epitope called the galactosyl, or gal epitope.
akadály
volume_up
block {noun} [fig.]
Semmilyen más kereskedelmi akadály nem áll ilyen mértékben a változások útjába.
No other trading block is resisting change in this way.
A legfőbb akadály az állami támogatások határideje volt.
The main stumbling block was the cut-off date for that State aid.
Egyetlen akadály volt csak az utamban: nem volt pénzem.
But the one great stumbling-block lay in my want of capital.
Daneel hosszú ideje dolgozott azon, hogy idekerüljön, de most éppen ez volt a legnagyobb akadály a Terv megvalósulása előtt.
Daneel had worked to make this happen; now, it was the greatest handicap the Plan faced.
Az akadály abban merült föl, hogy ilyen nagybani öldöklésre, amibe belerohantak, nem voltak kellőképpen fölszerelve.
You see, they were handicapped by not being equipped for this wholesale murdering into which they had all of a sudden plunged.
akadály (also: gát)
volume_up
hurdle {noun}
Az ír "igen” nyomán egyértelmű, hogy a Szerződés hatályba fog lépni; ebben biztosak lehetünk, hiszen ez volt az utolsó akadály.
With this Irish 'yes', we know that the Lisbon Treaty will be brought into effect; we know that, because it was the last hurdle.
De az események ezen szerencsétlen fordulata csak az egyik akadály, amellyel meg kell birkóznunk.
That unfortunate turn of events is but one of the hurdles we strive to overcome.
Sok ilyen jellegű akadály van még a technológiai kihívások mellett, amelyeket kezelnünk kell, mielőtt ez valósággá válik.
There's many of these different kinds of hurdles besides technology challenges that we need to address before this becomes a reality.
akadály
volume_up
impediment {noun} (impediments, impedimenta)
Úgy vélem, hogy ez az akadály az Indiában jelenleg is működő kasztrendszer.
I believe that this impediment is the caste system currently operating in India.
A másik akadály a közel-keleti probléma.
The other impediment is the Middle East problem.
A kkv-k finanszírozáshoz való jutásának korlátozott mivolta jelentős akadály a kkv-k alapítása és növekedése útjában.
In fact, the limited ability of SMEs to access finance is a major impediment to their creation and growth.
akadály (also: gát)
Egy másik logisztikai akadály a 60 tonnás gépjárművek korlátozása.
Another obstacle to logistics is the restriction on these 60-tonne vehicles.
A legnagyobb akadály, amelyről a KKV-k beszámolnak, az adminisztratív formalitások betartása.
The greatest obstacle reported by SMEs is compliance with administrative formalities.
Ez a komoly akadály a jelenlegi orosz kormány alig érhető álláspontja.
That main obstacle is the hardly understandable position of today's Russian Government.
akadály (also: gát, korlát, bár, pult)
volume_up
bar {noun}
Azért egy akadály volt a kampó, amire felkötötte magát, igaz?
Barring the one by which he purportedly hung himself?
akadály (also: feltartóztatás, kudarc, fék, szünet)
volume_up
check {noun}
akadály (also: tönk, tuskó, fatuskó, rönk)
volume_up
clog {noun}
Azonban túl sok adminisztratív akadály áll a határokon átnyúló mozgás útjába, főleg szociális területen és az adózás területén.
There are far too many administrative obstacles to these cross-border movements, especially in the social and fiscal spheres.
akadály (also: zabla, fék, járdaszegély)
volume_up
curb {noun}
akadály (also: nehézség, bonyolultság)
Sok akadály a túlzott bürokráciából és a finanszírozáshoz való hozzáférés nehézségéből ered.
Many of these obstacles are due to excessive bureaucratisation and difficulties in obtaining finance.
to balk at a difficulty
És láthatólag megroggyantak, mikor rájöttek, hogy van itt egy akadály, amitől nem vonszolhatják ki a barátomat a lakásból csak úgy.
And both sort of visibly sagged when they discovered there was an impediment to dragging my friend out of the room.
Megtorpant egy helyen, ahol a rubinvörös napsugár akadály nélkül, ferdén tűzött le a magas lombozatból, és a gyűrűt vizsgálgatta, körmével a rovátkákat kapargatta.
He stopped where the ruby sunlight slanted down without hindrance from the high foliage, examined the ring, traced the glyphs with his fingernail.
Teljesen egyetértek képviselőtársam, Marian Harkin állításával, miszerint jelenleg a finanszírozás hiánya a legnagyobb akadály, a Bizottság is hivatkozott erre.
I completely agree with my fellow Member Marian Harkin's statement that a lack of finance is the biggest hindrance at present, and the Commission has referred to this.
Így az európaiak akadály nélkül élhetnének más tagállamokban, anélkül, hogy az orvosi kezeléshez való hatékony és gyors hozzáférés lehetőségét elveszítenék.
In this way, Europeans could, without hindrance, stay or live in a Member State that is not their country of origin, without losing efficient and rapid access to treatment.
akadály (also: hurok, nehézség, húzás, gikszer)
volume_up
hitch {noun}
akadály (also: bérlet, bérbeadás)
volume_up
let {noun}
Miféle szelektív akadály lehetett, amelyik ezeket átengedte, de útját állta a lámáknak és a tengeri malacoknak?
What selective barrier let those through but screened out llamas and guinea pigs?
És az asszony sok haszontalan fecsegés után hazament; Alberto testvér pedig annak utána sűrűn eljárt hozzá angyalnak képében, és soha semmi akadály nem került útjába.
So they fooled it a long while, and then the lady went home, where Fra Alberto afterwards paid her many a visit without any let.
A 27 különböző engedélyből álló uniós rendszer csak akadály az "agyak” előtt, akik Európába jönnek dolgozni.
The European Union system of 27 different permits is an obstruction to 'brains' coming to work in Europe.
A dolog megakadt a Tanács szintjén, immár két éve, azonban mindenképpen meg kell találnunk, hogy mi az akadály oka, és meg kell hallgatnunk az alternatívákat.
It is stuck in the Council, and has been for the past two years, but surely we should be able to find out what the reason is for the obstruction and hear alternatives.
Nem a vámok jelentik a problémát, hanem az a számtalan korlátozó szabályozás és akadály, amellyel az uniós vállalatok szembesülnek a japán piacra való belépéskor.
The problem is not tariffs but the numerous restrictive regulations and obstructions faced by EU companies in gaining access to the Japanese market.
akadály (also: szikla, szirt, ékszer, zátony)
volume_up
rock {noun}
akadály (also: gát, korlát, lánc, szorítóbilincs)
akadály (also: veszekedés, gát, sorompó, fülke)

2. agriculture

to balk at a difficulty

3. "golfpályán"

akadály (also: véletlen, sansz, lehetőség, kockázat)
volume_up
hazard {noun}
Drop Outside of Hazard

Context sentences for "akadály" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianShrivenham ismét sóhajtott, mivel az akadály és felelősség érzése fokozódott.
Mr Shrivenham sighed again, as his sense of injury and responsibility deepened.
HungarianA legtöbb lényeges akadály már az egyezmény hatályba lépésének napján megszűnik.
The most substantial barriers will be removed from day one of the agreement.
HungarianAz ilyen bizonytalan helyzetekben sok akadály nehezíti a szegénység visszaszorítását.
In these situations of fragility, there are major obstacles to poverty reduction.
HungarianEz lehetővé teszi a csalók számára, hogy akadály nélkül folytassák visszaéléseiket.
This enables business directory companies to abuse the current situation unopposed.
HungarianA növekedéshez szükség van a munkahelyteremtésre, de ennek túl sok akadály áll az útjában.
Job creation is needed for growth, but there are too many obstacles in the way.
HungarianRengeteg utca, millió ember, megszámlálhatatlan akadály és iszonyatos káosz...
So much distance, so many people, untold obstacles, so muchdisorder.
HungarianEzért ma a kkv-k útjában álló egyik legnagyobb akadály a finanszírozáshoz való hozzáférés.
Access to funding is therefore one of the greatest obstacles confronting SMEs today.
HungarianVéleményem szerint az egyik akadály a humán erőforrások nem elégséges volta.
In my opinion, one of the bottlenecks is insufficient human resources.
HungarianEz az egyetlen szomorúság vagy akadály, amire emlékszem, és erről most nem beszélek.
But those are the only painful or difficult things I remember, and I won't tell of them now.
HungarianDe az események ezen szerencsétlen fordulata csak az egyik akadály, amellyel meg kell birkóznunk.
That unfortunate turn of events is but one of the hurdles we strive to overcome.
HungarianÉs tényleg sok az ostoba akadály, és ezektől kell megszabadulnunk.
Indeed, there are many silly barriers, and those are the ones we should get rid of.
HungarianA jelentésben elvégzett munkám ezért megmutatja, hogy sok akadály létezik.
My work on this report therefore shows that there are many barriers.
HungarianNéhány akadály azonban még mindig megmaradt, és ezekkel az akadályokkal foglalkozunk most.
A few obstacles remain, however, and it is these obstacles that are being dealt with now.
HungarianA radiokarbon módszert számos technikai akadály nehezíti, amelyek közül most kettőt említek.
Radiocarbon is plagued by numerous technical problems, of which two deserve mention here.
HungarianA lehetséges uniós tagsághoz vezető úton számos akadály van.
There are a number of stumbling blocks on the road to possible EU membership.
HungarianAz ajtók zárva voltak, de vámpírok számára ez nem lett volna akadály.
The doors were locked, but they would not keep those vampires out.
HungarianNos, most már az utolsó akadály is elhárult az útból jelentette ki Butch, s megint karon ragadta Everbet.
Now that that's all out of the way, Butch said, reaching for Everbe's arm again.
HungarianAzonban túl sok akadály kapcsolódott ehhez a szövetséghez és a kölcsönös szolidaritáshoz.
There have, however, been too many drawbacks associated with this alliance and mutual solidarity.
HungarianA belső piac működését még mindig számos akadály gátolja.
The functioning of the internal market is still limited by numerous barriers.
HungarianÉletmentő beavatkozás vagy súlyos betegség kezelése esetén semmilyen más akadály nem számít.
In cases of life-saving treatment or treatment of a serious illness, no other obstacles matter.