HU akadályoz
volume_up
{verb}

akadályoz vkit terveinek keresztülvitelében
to balk sb's plans
akadályoz (also: gátol, megakaszt, elzár, eltorlaszol)
akadályoz
volume_up
to bottleneck {vb} [fig.]
akadályoz (also: megzavar, rögzít, gátol, elzár)
akadályoz (also: gátol, eltömődik, eltöm, eldugul)
akadályoz (also: zavarba hoz, gátol)
akadályoz (also: gátol)
Az irányelv végrehajtása nagyszabású infrastrukturális fejlesztéseket akadályoz Írország nyugati részén, és a Galway City külső elkerülő viseli ennek következményeit.
The implementation of the directive is hampering major infrastructural developments in the west of Ireland, and the Galway City outer bypass has borne the consequences of this.
akadályoz (also: emel, felemel, támogat, feltartóztat)
akadályoz (also: lelassul, leáll, leállít, akadozik)
akadályoz (also: rögzít, köt, összekötöz, megköt)

Context sentences for "akadályoz" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA lényeges különbség aközött van, hogy az intézmény lehetővé tesz, vagy akadályoz.
And the tension here is between institution as enabler and institution as obstacle.
HungarianDe mi akadályoz meg abban, hogy elmenjek örökre a ruhákkal és a harminc arannyal?
But what's to prevent me from going off with this bundle and all the money?
HungarianIszonyúan érzem magamat tőle, és ez akadályoz a gyógyulásban - ravaszkodott Susan.
It's making me miserable, and that's not conducive to recuperation.
HungarianEz nem akadályoz meg abban, hogy csatlakozzak a vadászathoz mondta Rinaldi határozottan.
That will not stop me from joining the hunt, Rinaldi said resolutely.
HungarianDe ez sem akadályoz meg abban, hogy viszontlássam Merricket.
And it wasn't something that could prevent me from seeing Merrick again.
HungarianEz a körülmény azonban nem akadályoz meg bennünket abban, hogy reális cselekvési tervet dolgozzunk ki.
However, this circumstance does not prevent us from developing a realistic plan of action.
HungarianSenki sem akadályoz abban, hogy egy újabb állásfoglalást dolgozzunk ki, mint mondottam, a gazdasági kérdésekről.
No one is preventing us from drawing up another resolution, as I said, on economic issues.
HungarianEz természetesen nem akadályoz meg bennünket abban, hogy próbálkozzunk.
Of course, this is not stopping us from trying.
HungarianSenki sem akadályoz minket abban, hogy elmenjünk - akár még az állásfoglalásunkkal együtt is - Ukrajnába a jövő héten.
There is no one to prevent us from going to Ukraine next week, even with our resolution.
HungarianÉs az az igazság, hogy jobb is, ha nem tudunk mindent, mert ha túl sokat tudunk, az csak akadályoz bennünket.
And as a matter of fact, it's better not to know anything, because if you know too much, you're stymied.
HungarianEz akadályoz meg sok afrikai országot abban, hogy oly módon fejlődjön, amely állampolgáraik jólétét növelné.
It prevents many African states from developing in a way which would improve the welfare of their citizens.
HungarianVilágszerte milliókat akadályoz meg rövidlátásuk abban, hogy felismerjék, rászedték őket e koholmánnyal.
There is a widespread blindness, which keeps millions from seeing how they have been fooled by this fabrication.
HungarianDe csak ha nem akadályoz a becsületes haszonszerzésben.
'All right, I need your co-operation.'
HungarianA Központi Banktól való függetlenséget meg kell őrizni, de ez nem akadályoz meg minket abban, hogy véleményt nyilvánítsunk.
The independence of the Central Bank must be protected, but that does not stop us from offering an opinion.
HungarianAz ajtón kimehet, nem akadályoz senki."
'You can pass through the door; no one hinders.'
HungarianKairó veszélyes hely a nyugatról érkezők számára, senki nem kérheti számon a CIA-n, hogy nem akadályoz meg egy-egy támadást.
Cairo was a dangerous place for Westerners these days, and no one could effectively blame the CIA for not stopping an attack.
HungarianDe ha ezt a részt nézzük itt lenn, ahol a Psycho Miltek vannak, akik egyetlen fotót adtak hozzá, akkor az intézmény akadályoz.
But when you're down here, where the Psycho Milts of the world are adding one photo at a time, that's institution as obstacle.
HungarianAmi a fogyasztókat illeti, magunkat is beleértve, mi akadályoz bennünket abban, hogy most ezeket a környezetbarát gépjárműveket vásároljuk?
As for the consumer, us included therefore, what is stopping us from buying these environmentally-friendly cars now?
Hungariantevékenységében akadályoz vkit
HungarianSenki sem akadályoz ebben, gyerek.