HU alap
volume_up
{noun}

1. general

A közös konszolidált társaságiadó-alap egyszerűen vicc!
The CCCTB, the Common Consolidated Corporate Tax Base, is a real joke.
A KKTA a közös konszolidált társaságiadó-alap rövidítése.
CCCTB stands for common consolidated corporation tax base.
- Kett-öt-hatos alap; gyerekjáték - mondta Leffid, és megvonta a szárnyait.
'Base two-five-six; easy,' Leffid said, shrugging his wings.
alap
volume_up
basis {noun}
Ez az alap pedig a tudományos ismeretekre alapozott tudás legyen.
That can only happen if we have a common basis and that basis is knowledge.
A Nizzai Szerződés nem megfelelő alap a további sikeres bővítéshez.
The Treaty of Nice is not an adequate basis for successful further enlargement.
Talán, mert a Szerződésekben valójában nem található alap ehhez a megállapodáshoz?
Could this be because there is actually no basis for this agreement in the Treaties?
alap (also: forrás, tőke)
volume_up
fund {noun}
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Nordjylland/Dánia (
Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: Nordjylland/Denmark (
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Qimonda/Portugália (
Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: Qimonda/Portugal (
Ide tartozik az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap.
These are inclusive of the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund.
alap
Szilárd alapokra kell építeni, és a szilárd alap magát az igazságot jelenti.
It has to be built on a solid foundation, and a solid foundation means the truth.
Vérrel borított ujjaimmal megkapaszkodtam az alap falazatának tetejébe.
My blood-smeared fingers hooked onto the top of a foundation wall.
Egy európai képzési alap létrehozása (átdolgozás) (
Creation of a European Training Foundation (recast) (
alap (also: terület, terep, ok, tér)
volume_up
ground {noun}
Ez nem csak a több atomenergia felhasználása számára szükséges alap megteremtésének kérdése.
This is not only a matter of preparing the ground for more nuclear power.
Ha nem sikerül átültetni a közösségi vívmányokat, akkor igen ingatag alap alakul ki a jövőre nézve.
If we fail with transposition of the acquis, this is a very unstable ground for the future.
A konferenciát megelőzően soha nem volt semmilyen közös alap, így soha nem létezett uniós stratégia sem.
There was never any common ground, so there was never an EU position before the conference.
alap (also: alapelv, elv)
Ezért tehát ez egy olyan alap, amely elvileg a szerkezetváltást hajtja végre és könnyít meg.
It is therefore a fund which, in principle, implements and facilitates restructuring.
Egyszerűen csak javítani akarjuk az Alap működését és gyorsaságát, mindig a szubszidiaritás elvével összhangban.
We simply want to improve its operability and agility, always in line with the subsidiarity principle.
Mindazonáltal, ez nem vonja kétségbe azt az alapvető elvet, hogy válságok idején az alap működik, és valós segítséget nyújt.
However, none of this puts into doubt the fundamental principle that in times of crisis, the fund functions and provides real assistance.
alap
volume_up
bedrock {noun} [fig.]
Az alap, hogy olyan kompromisszumot kell találnunk, amivel együtt tudnunk élni, és amit el kell fogadnunk.
The bottom line is that we have a compromise with which we can live and which we ought to adopt.
Száraz minden, az alap kész, a csapatom már takarít.
Dry, foundations restored, my crews cleaning up.
alap (also: alapozás)
volume_up
substratum {noun} (substrata)

2. "pókerban"

alap
volume_up
ante {noun}

Context sentences for "alap" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEzért támogatjuk - minden hibája ellenére - az alap mozgósítását Románia számára.
That is why, despite all the inadequacies, we support its mobilisation for Romania.
HungarianA "pénzügyi felügyeleti” csomagra és a befektetési alap dokumentumra gondolok.
I am thinking about the 'financial supervision' package and the hedge funds document.
HungarianTárgy: A regionális és kohéziós alap pénzügyi eszközeinek átcsoportosítása
Subject: Reallocation of financial resources in the regional and cohesion funds
HungarianEurópai Fejlesztési Alap (EFA)
2008 discharge: seventh, eighth, ninth and tenth European Development Funds (EDF)
HungarianA piaci alap eszközöknek nagyobb teret kell adni a Kiotó utáni rendszerben.
Market-based instruments must be given more scope in the post-Kyoto system.
HungarianEddie szemszögéből pedig úgy tűnt, mintha te állnál. és ez egy alap példa...
From Eddie's point of view, you would look as if you were standing still.
HungarianA gazdálkodóknak alap esetben kettős könyvvitellel kell beszámolójukat alátámasztaniuk.
Basically, companies must support their reports with double-entry accounting records.
HungarianÖtödször: sok fedezeti alap volt különösen aktív a strukturált hitelpiacokon.
Fifthly, many hedge funds have been particularly active in the structured credit markets.
Hungarian2007. évi mentesítés: a hetedik, nyolcadik és kilencedik Európai Fejlesztési Alap (EFA) (
2007 discharge: Seventh, Eighth and Ninth European Development Funds (EDF) (
Hungarian2006. évi mentesítés: Hatodik, Hetedik, Nyolcadik és Kilencedik Európai Fejlesztési Alap (
2006 discharge: Sixth, Seventh, Eighth and Ninth European Development Funds (
HungarianA 2011-es EU költségvetés során ez a harmadik eset, hogy az Alap alkalmazását kérik.
This is the third application to be examined under the 2011 EU budget.
HungarianEurópai Fejlesztési Alap (EFA) (
2009 discharge: Eighth, Ninth and Tenth European Development Funds (EDF) (
HungarianMegmondták, hogy felhívnak bennünket szolidaritásra, de melyik alap használatával?
We are told to 'call for solidarity', but using which funds?
HungarianÉszak-Írország Nemzetgyűlése felelős az alap kezeléséért.
The Northern Ireland Assembly has the responsibility of administering the funds.
HungarianA helyi szereplők bevonására történő összpontosítás az alap egyik hozzáadott értékét képezte.
The focus on the involvement of local actors has been one of the added values of this facility.
HungarianDe mindenkinél van egy alap pont, amelyet középre helyezünk.
But you have a kind of a set point there, which would be in the middle.
HungarianAz alap vagyona szépen gyarapodott, ebben az évben huszonhárom százalék nyereséget hozott.
The yield from the Zimmer portfolio was twenty-three percent.
HungarianEz háromszor több, mint amennyiről a kilencedik Európai Fejlesztési Alap keretében gondoskodtunk.
This is three times more than was provided for under the ninth EDF.
HungarianSzinte vég nélkül gyakorlatoztak, már amennyi két hétbe egyáltalán beleférhet, Hat alap forgatókönyv volt.
The exercises had been endless, or as much so as two weeks could make them.
HungarianVéleményem szerint Kína mindig jó összehasonlítási alap, de ne legyen követendő példa.
In my view, China is always good to use as a comparison, but preferably not as an example to be followed.