"alaposan" English translation

HU

"alaposan" in English

HU alaposan
volume_up
{adverb}

alaposan
volume_up
proper {adv.}
Ez lehetővé teszi, hogy a kérdéseket alaposan megvitassuk.
It allows for there to be proper consideration of the issues.
Aztán megfürödnék, szappannal alaposan lecsutakolná magát.
He would like to have a bath, a proper wallow with soap.
Well, his goose is cooked good and proper.
alaposan (also: teljesen, kimerítően)
Mielőőtt felszállhatott volna a gépre, Munrót eldugott fegyverek után kutatva alaposan megmotozták.
Before he boarded the helicopter, Munro was exhaustively frisked for hidden weapons.
A szerzeteseket, apácákat és engem is alaposan kikérdeztek, de a gyerekeket, a nővérek hosszas unszolására békén hagyták.
The brothers, the sisters, and one shaken guest were exhaustively debriefed, though the children, at the insistence of the nuns, were not disturbed with questions.
Nos, a telepeseket alaposan ami abban az időben "kimerítő"-t jelentett megvizsgálták, beleértve kórtörténetüket és az n-edik generációra visszamenő genetikus anyagukat is.
Well, the colonists had been thoroughly screenedand in those days, that meant exhaustively, including medical histories and heritages of the nth generation.
alaposan (also: gyökeresen, radikálisan)
A válságnak mélyen rejlő okai vannak, és nekünk valóban alaposan és radikálisan az okok mélyére kell ásnunk.
There are fundamental causes of this crisis, and we really need to look at those causes systematically and radically.
A követünkre rendszeresen rálőnek ezek a terepszínű katonai ruhát viselő, alaposan felfegyverkezett gazemberek.
Our deputy is regularly fired on by well armed men in army surplus camouflage clothing.
Az állattenyésztési egységeket és az etetési berendezéseket alaposan és rendszeresen tisztítani kell bármely veszély kialakulásának elkerülése érdekében.
The animal production unit and feeding equipment shall be cleaned thoroughly and regularly to prevent any build-up of hazards.
Az a baj a "stratégiáinkkal”, hogy miután alaposan kidolgoztuk őket, a végrehajtás megszállottjai leszünk, és nem tartjuk szükségesnek a rendszeres felülvizsgálatot és kiigazítást.
The trouble with our 'Strategies' is that, once elaborated, we become obsessed with implementation, thus neglecting the need to revisit and adjust them regularly.
alaposan (also: teljesen, kereken, erőteljesen)
alaposan (also: józan, becsülettel, mélyen)
volume_up
sound {adv.}
A másik oldalát pedig alaposan kipárnáztuk, hogy ne engedje át a húga sikolyait.
We padded the back of it to muffle the sound of your sisters screaming.'
Aztán vannak olyan politikusok is, akik alaposan előkészítik a dolgokat, és véghezviszik a kezdeményezéseket.
There are also politicians who make sound preparations and implement initiatives.
Mindenféle tologatás, feszegetés következett, alaposan megspékelve válogatott trágár megjegyzésekkel.
There were shuffling and tearing sounds, accompanied by more scatalogical exclamations.
alaposan (also: mélyen, józanul, épen)
Sosem félt a kísérletezéstől, a derék Chaddy pedig beérte annyival, hogy jól, alaposan, de nem valami érdekesen megtanítsa a gyerekeknek, amit tud.
She had never been afraid to experiment, whereas Chaddy had been content to teach soundly but unexcitingly what she knew.
Úgy tűnt, rengeteg időt töltöttünk azzal, hogy nap mint nap egymással vitázzunk, ahelyett, hogy ezt másokkal tennénk, és így végül alaposan elbántak velünk.
We seemed to have spent a lot of time debating amongst ourselves, rather than debating with others, on a day-by-day basis and we ended up being soundly thrashed.
Alaposan kell kidolgoznunk, és most kell megtennünk.
We have to do it substantially; we have to do it quickly now.
Ezért a Tanácsot és a Bizottságot is arra ösztönzöm, hogy alaposan és gyorsan lásson munkához.
I therefore urge both the Council and the Commission to raise their game substantially and quickly.

Context sentences for "alaposan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianOlyan közel araszolt a réshez az Eilean Mor-ral, hogy alaposan meg tudjuk nézni.
She had edged the Eilean Mor in close so that we could have a good look at it.
Hungarian- Nem hívtalak volna ide, ha előbb nem vizsgáltam volna meg mindent alaposan.
I'd not have summoned you to bear witness without trying to trace the man first.
HungarianHideg zöld szemei - ha az ember alaposan megfigyeli - igencsak fenyegetőek voltak.
His eyes were green, clear, alert, andif one took the time to study themmenacing.
Hungarian- Most azonnal bocsánatot kell kérnie tőlem, különben alaposan megvesszőztetem!
She must apologize at this moment, or I will order her treated to a good whisking.
HungarianNimue végzett a mézes kenyérrel, és alaposan megtörölte a kezét egy fűcsomóval.
Nimue finished her bread and honey and wiped her hands tidily on a clump of grass.
HungarianAlaposan körülnézett, megbizonyosodva róla, a rakéta nem fordult-e ismét rájuk.
He searched both sides of his Tomcat to make sure it wasn't circling to re-attack.
HungarianAlaposan megmostam, összehajtottam, és feltettem a szekrény tetejére a szobámban.
I washed him and then folded him up and put him on the top shelf in my closet.
HungarianA nővérszoba a lift közelében volt, és az emeletre érkezőket alaposan megnézték.
The nurses' station was near the elevator, and those stepping off were scrutinized.
HungarianSok idejébe telt kiépíteni velük a kapcsolatot, és alaposan a körmükre nézett.
He'd spent a good deal of time setting them up, and he'd checked them out before.
HungarianAlaposan megbűnhődöm azért, hogy jót kívántam a hölgyeknek a szegény ifjú rovására.
It serves me right for wishing well to those ladies at that poor man's expense.
HungarianAz Európai Unió és az Egyesült Államok igen alaposan dolgoztak ezen a kérdésen.
The European Union and the United States have worked very thoroughly on this issue.
HungarianPersze még bőven van mit javítani, és mindezt alaposan meg kell majd vitatnunk.
Yes, we have plenty of room for improvement and we have to discuss this thoroughly.
HungarianEzért a káros hatások elkerülése érdekében azokat alaposan meg kell vizsgálni.
They therefore need to be assessed carefully so as not to lead to adverse effects.
HungarianWatson úr fordult hozzám ebben az ügyben, én pedig alaposan meg akarom vizsgálni.
I have been approached by Mr Watson about this and I want to address it thoroughly.
HungarianA legutolsó feladata az volt, hogy nagyon alaposan kutassa át Mr. Welman lakását.
The last thing I have used him for was a very thorough search of Mr. Welman's flat.
HungarianA professzor alaposan szemügyre vette a fotót, és fejét csóválva nézett Tessre.
He shifted the picture forward, then backward, and with each motion shook his head.
HungarianMár előző nap is alaposan szemügyre vette, miközben az ing gazdája célba dobott.
He had observed it closely yesterday when its wearer was throwing coconuts.
HungarianRagaszkodunk e kompromisszumon alapuló szöveghez, amelyet alaposan megvitattunk.
We want to stick to this compromise text, which was intensively negotiated.
HungarianE három új tényező ismeretében alaposan át kell gondolnunk a 2011-2013-as időszakot.
In view of those three new elements, we must give thought to the years 2011-2013.
HungarianSimon alaposan megvizsgálta az estcarp páncélzatot, és tudta, hol a gyenge pontja.
Simon had studied the body armor of Estcarp and knew where the weak points existed.