HU

alkalmas {adjective}

volume_up
S ami jó csoportok létrehozására, nem alkalmas párbeszédek létrehozására.
And the media that's good at creating groups is no good at creating conversations.
Az olyan média, ami jó párbeszédek létrehozására, kevésbé alkalmas csoportok létrehozására.
The media that is good at creating conversations is no good at creating groups.
A ruhaneműi hétköznapi viseletre alkalmas, praktikus, csaknem új darabok voltak.
Her clothes were of good everyday serviceable quality, nearly new.
alkalmas (also: ügyes, rátermett)
Lamar több mint alkalmas helyettesnek bizonyult.
Lamar had proved a more than able substitute.
Alkalmas lenne rá, ehhez nem fér kétség, de egy másik időben.
He's able, I admit, but he's something from the past.
. - Draghi úrnak gratulálni kell kinevezéséhez, aki véleményem szerint igen alkalmas jelölt.
. - Mr Draghi should be congratulated on his appointment, and I believe he is a very able candidate.
Például annak, hogy az eszköz alkalmas-e az adott célkitűzés megvalósítására?
For example, is the instrument appropriate to the given objective?
Alkalmas és időszerű további forrásokat fektetni ebbe az irányba.
It is appropriate and timely to invest more resources in this direction.
Már hosszú ideje kérelmezzük ezt minden arra alkalmas fórumon.
We have been calling for this in all the appropriate arenas for a long time.
alkalmas (also: képes, hozzáértő)
Abszolút alkalmas rá, Clem és Nagy Ramona teljes mellszélességgel támogatni fogja.
She's completely capable, and Clem and Big Ramona will fully support her.
Mueller was perfectly capable of murder.
A kérdés az, hogy Törökország megfelelően alkalmas-e a reformokra?
The question is whether Turkey is sufficiently capable of reform.
Néhány biztosjelölt alkalmas a feladatra, néhány azonban nem.
While some of the nominated Commissioners are competent, others are not.
Ezek alkalmas emberek - és a legjobbak, akikre szükségünk van?
Are these the competent people - and the best people - that we need?
Alkalmas volt a feladatra, egységes és nagyon dinamikus volt.
It was competent, unified and very dynamic.
Amikor alkalmas nekem, örömmel venné, ha megengedném, hogy átnézze a periratokat.
When it's convenient for me, he would like to visit my office and go through my file.
Alkalmas kenuk persze nem álltak rendelkezésükre.
Of course there were no convenient canoes lying about.
Már támasztotta is a szatyrait a lábszáramnak, mintha holmi alkalmas lámpaoszlop volnék.
Now she began to lean her shopping bags against my legs, as though I were a convenient fireplug.
Kimnek feltűnt, hogy egy ilyen alkalmas helyen nem áll oltár; úgy ügyelt az efféle dolgokra, mint egy szigorú pap.
It struck Kim as curious that no shrine stood in so eligible a spot: the boy was observing as any priest for these things.
Elnök úr, felháborító, hogy két alkalmas jelölt, egy magyar és egy brit jelölt közül a brit jelöltet választották ki.
Mr President, it is appalling that of two eligible candidates, one Hungarian and one British, the British candidate was selected.
Jelenleg az az ország, amely nem alkalmas a GSP-pluszra 2009-től, annak 2012-ig, a következő rendelet bevezetéséig kell várnia, hogy újra jelentkezhessen.
At present, a country which is not eligible for GSP+ from 2009 will have to wait until the introduction of the next regulation in 2012 in order to reapply.
A perzsa birodalom örök fenyegetést jelentett, és Róma nem volt alkalmas hely egy autokratának.
And Rome was not a fit place for a man in supreme power to reside.
Ahhoz, hogy a céljára alkalmas legyen, a statisztikának semleges eszköznek kell lennie, semmi többnek.
To be fit for purpose, however, statistics need to be a neutral tool, no more.
(2) Ezen állatok minden emberi fogyasztásra alkalmas részét húsnak kell tekinteni.
All parts of these animals which are fit for human consumption shall be considered to be meat.
Nem is alkalmas, mert veszélyes precedenst teremt.
It is also not opportune because it creates a dangerous precedent.
Nos, az áthelyezés éppen alkalmas időben jött.
Well, the transfer came through at an opportune time.
Ez tehát valóban alkalmas pillanat a jelenlegi helyzet értékelésére és számos, meglévő energiagazdálkodási probléma újraértelmezésére.
This would really be a very opportune moment to assess the current situation and reconsider many energy problems.
n) kártevők (rovarok, rágcsálók stb.) elleni védelemre alkalmas felszerelés.
( N ) PROPER EQUIPMENT FOR PROTECTION AGAINST PESTS ( INSECTS , RODENTS , ETC . ) .
Te vagy Julie unokatestvére, s így az egyetlen alkalmas kísérője.
You are Julie's cousin, and therefore the only proper companion.
Azt javaslom, mielőbb hagyd el Angliát, és bosszúd beteljesítésével várd ki az alkalmas pillanatot.
I urge you to leave England now, and let this revenge wait for a proper moment.
Még egy recés fogantyún is hagyhat az ember nyomokat, de egy elefántcsontmarkolat nagyon alkalmas arra, hogy egy csomó ujjlenyomat maradjon rajta, a bal oldalán.
Even with a checked grip you can leave prints, but with an ivory grip you're apt to leave a fair set of finger marks on the left side.
És most alkalmas módon, egy újabb cselvetésed tett pontot az ügy végére, de ez a hazárdjáték a fiad életébe került.
And now a plot of yours has finished it again, as is fitting, but that gamble has cost you a sona high price to pay for victory.
Azt hiszem, hogy rendkívül alkalmas, hogy Michel biztos úr részt vesz a vitánkban.
. - (IT) Mr President, ladies and gentlemen, I think it is particularly fitting that Commissioner Michel is taking part in our debate.
Tökéletesen alkalmas egy földi típusú esküvő násznagyi posztjára, mivel azt készülünk tartani.
He is qualified to lead a traditional Earth ceremony, which is what this will be.
You're not qualified to tell me the truth.
Mivel Candyt áldásos módon hidegen hagyta a szex, nem volt alkalmas, hogy felmérje a vonzerejüket.
Because he was blessedly free of any interest in sex, he was not qualified to judge their appeal.
A ruhaneműi hétköznapi viseletre alkalmas, praktikus, csaknem új darabok voltak.
Her clothes were of good everyday serviceable quality, nearly new.

Context sentences for "alkalmas" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianPoirot felvonta a szemöldökét, és gyorsan eliszkolt egy alkalmas oldalajtón át.
Poirot raised his eyebrows, and slipped out of a conveniently adjacent side door.
HungarianÜdvözlöm, hogy nagyra törő céljainkhoz a rendeletet választottuk alkalmas formául.
I welcome the choice of the form of a regulation to achieve our ambitious aims.
HungarianAzt hiszem, alkalmas eszköz lehet némely spirituális megnyilvánulással szemben.
We think it could be a useful tool against certain types of spiritual manifestations.
HungarianMindez szükségessé teheti az új elbírálásra alkalmas dokumentáció beterjesztését.
This could necessitate the submission of documentation suitable for a new assessment.
HungarianA kérdés a következő: alkalmas-e a terve a biztonsági intézkedések kijátszására.
The question was could his plan for carrying out the killing beat the security screen.
HungarianAmikor alkalmas nekem, örömmel venné, ha megengedném, hogy átnézze a periratokat.
When it's convenient for me, he would like to visit my office and go through my file.
HungarianNagyszerűen alkalmas tehát savanyúság készítéséhez, mint amit itt éppen befőzünk.
So this is great for pickled vegetables, which is what we're canning here.
HungarianDan azt mondta, a terep alkalmas Janice számára, hogy továbbfejleszthesse mágiáját.
Dan said that made the area suitable for her current stage of magical devel-
Hungarian- Nem hiszem, hogy a mai éjjel alkalmas lenne - mondta Polly hirtelen elhatározással.
I think tonight would be a good night to stay away, she said with sudden decision.
HungarianAz EU nem demokratikus, ennélfogva nem alkalmas az emberek jogainak védelmére.
The EU is not democratic and is therefore not a suitable guardian of people's rights.
Hungariann) kártevők (rovarok, rágcsálók stb.) elleni védelemre alkalmas felszerelés.
( N ) PROPER EQUIPMENT FOR PROTECTION AGAINST PESTS ( INSECTS , RODENTS , ETC . ) .
HungarianKérdezteti, uram, alkalmas lenne-e, ha ma este meglátogatná önt, vacsora után.
She wondered if she could come and see you this evening, sir, after dinner?
HungarianMindkét eszközre szükségünk van, hiszen nem mindenki alkalmas vállalkozónak.
We need both instruments, as not everyone is destined to be an entrepreneur.
HungarianAaron azt felelte, nagyon szívesen adna magyarázatot, de az idő most nem alkalmas rá.
Aaron said that he was eager to explain everything, but now was not the time.
HungarianMonstrum egy fegyver volt, egyaránt alkalmas ütésre, vágásra, szúrásra.
It was a monster of a weapon, as much for battering as for slashing or piercing.
HungarianS ami jó csoportok létrehozására, nem alkalmas párbeszédek létrehozására.
And the media that's good at creating groups is no good at creating conversations.
HungarianUtána talán krikettmérkőzés lesz, nem, az időjárás már nem alkalmas erre.
After that, there'll be a cricket match - no, I suppose not this time of year.
HungarianAbszolút alkalmas rá, Clem és Nagy Ramona teljes mellszélességgel támogatni fogja.
She's completely capable, and Clem and Big Ramona will fully support her.
HungarianA tények egyértelműen azt mutatják, hogy nincs minden esetre alkalmas megoldás.
The facts show conclusively that there is no one-size-fits-all solution.
HungarianNem tükröződnek eléggé a zöld technológiák, bár néhány közülük nem alkalmas a feladatra.
Green technologies are not reflected enough, though some are not fit for purpose.