HU

alkalmaz {verb}

volume_up
1. general
A legtöbb hitelminősítő intézet olyan kölyköket alkalmaz, akik alig tudnak mérleget olvasni.
Most credit rating agencies employ children who can barely read a balance sheet.
A régióm vállalkozásainak 99,2%-a kevesebb mint 49 főt alkalmaz.
99.2% of my region's businesses employ fewer than 49 people.
Meg vagyok döbbenve, hogy milyen sok ügyvédi iroda alkalmaz rosszkedvű, sőt goromba ügyfélfogadó titkárnőket.
I'm amazed at the number of law offices that employ moody and even rude receptionists.
Amerika alkalmaz kémeket, de amennyiben Roxana Saberi kém volt, az iráni hatóságok semmit sem tettek annak érdekében, hogy bárkit is meggyőzzenek erről.
The US does engage in spying but, if Roxana Saberi was a spy, the Iranian authorities by their actions did nothing to convince anyone of that case.
Elfogadhatatlan, hogy az Amerikai Egyesült Államok, az emberi jogok és demokrácia állítólagos élharcosa, kínzást és bántalmazást alkalmaz a fogolytáborban a foglyok ellen.
It is unacceptable that the United States of America - considered a torchbearer of human rights and democracy - has engaged in ill-treatment and torture of the detainees of the camp.
Ha alkalmaz, akkor én vagyok az a fickó, akit alkalmaz mondtam.
If you hire me, I said, I'm the guy you hire.
That's what you hired me for.
Hogyan juthat valaki túl azon a félelmén, hogy a hacker, akit alkalmaz, esetleg megőriz magának egy apró pici kis hátsó ajtót?
How would someone get over that kind of fear that the hacker they hire might preserve that little teensy wormhole?
Sajnálatos módon a törvény helyenként megkülönböztetést alkalmaz a helyi polgárokkal szemben, mivel a csehek gyakran jobb helyzetbe kerülnek, mint a magyarok.
Unfortunately, it discriminates against local citizens in parts, since Czech is often better placed than Hungarian.
Sajnos számos gyártó alkalmaz ilyen gyakorlatot.
That practice has sometimes been used by many producers.
Metz aki elvileg a szakértő volt viszont úgy látta, hogy a Streaker legénysége faji megkülönböztetést alkalmaz.
The supposed expert, Dr. Metz, seemed to think the majority of Streaker's crew was practicing racial discrimination.
Úgy gondoljuk, el kell mondani, hogy a spanyol államot több ízben érte kritika a nemzetközi szervezetek, pl. az Amnesty International részéről, amiért még mindig alkalmaz kínzást.
We think it should be said that the Spanish State has been criticised on several occasions by international organisations such as Amnesty International for continuing to practise torture.
to put the screw on
Remélhető, hogy a Tanács figyelmesebb megközelítést alkalmaz a továbbiakban.
It is to be hoped that the Council will now take more of a listening approach.
Ez a nemzedékek közötti igazságosságon alapuló új, innovatív megközelítést alkalmaz.
It takes a new innovative approach based on justice between the generations.
A jelentés pragmatikus megközelítést alkalmaz a sok különböző igény összeegyeztetésére.
This report takes a pragmatic approach in order to reconcile the numerous and varying wishes.
Mindkettő az európai perspektívával kapcsolatos, azonban különböző eszköztárat alkalmaz.
Both of these things relate to the European perspective, but they use different toolboxes.
A roma nők közül csak 10% alkalmaz fogamzásgátlást.
Only 10% of Roma women use contraception.
Macedóniában a szocialista ellenzék viszont durva obstrukciós taktikákat alkalmaz.
In Macedonia, the socialist opposition has used brutal blocking tactics.
2. "szabályt"
Az én országom új alkotmánya ilyen megkülönböztetést nem alkalmaz.
My country's new constitution does not apply such discrimination.
Abban viszont nincs semmi új, hogy az Európai Unió kettős mércét alkalmaz.
However, it is nothing new for the European Union to apply double standards.
Előre megadott térhatást alkalmaz a kijelölt térbeli objektumokra.
Apply a predefined 3D effect to the selected 3D object(s).
3. "például technikát"
Panayotopoulos asszony jelentése jelentése kiegyensúlyozott megközelítést alkalmaz.
Mrs Panayotopoulos's report adopts a balanced approach.
A jelentés óvatos megközelítést alkalmaz e nyilvántartásra vonatkozóan, és magam egyetértek ezzel.
The report adopts a cautious approach to this register and I agree with that.
Üdvözlöm és támogatom azonban a jelentést, mert egészében kiegyensúlyozott ás gyakorlati megközelítést alkalmaz.
However, I welcome this report and support it because overall it adopts a balanced and practical approach.
4. "törvényt"

Context sentences for "alkalmaz" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianTámogattam a szöveget, mivel pozitív módosításokat alkalmaz a mérésügyi jogszabályon.
I supported this text as it provides a welcome adjustment to the law on metrology.
HungarianEz a nemzedékek közötti igazságosságon alapuló új, innovatív megközelítést alkalmaz.
It takes a new innovative approach based on justice between the generations.
HungarianNem jutalmazhatjuk Szerbiát azért, mert nem alkalmaz erőszakos megtorlást Koszovóban.
We cannot reward Serbia for holding back from a violent reaction over Kosovo.
HungarianMég mindig sok ország van az EU-ban, amelyik átmeneti rendelkezéseket alkalmaz.
There are still a number of countries in the EU that are applying the transitional rules.
HungarianMacedóniában a szocialista ellenzék viszont durva obstrukciós taktikákat alkalmaz.
In Macedonia, the socialist opposition has used brutal blocking tactics.
HungarianMás politikát javasol európai szinten, mint amit Franciaországban alkalmaz?
Is policy other than what France is applying recommended at European level?
HungarianJelenleg, a Számvevőszék egy egységes 2%-os lényegességi küszöböt alkalmaz.
For the moment, the Court applies a uniform 2% materiality threshold across the board.
HungarianÉn három esetben látom azt, hogy kettős mércét alkalmaz az Európai Unió.
I can see three cases where the European Union is applying double standards.
HungarianA 6. cikk a degresszív arányosságra egy gyakorlati és ésszerű meghatározást alkalmaz.
Paragraph 6 applies a practicable and sensible definition of degressive proportionality.
HungarianEzzel a javaslat rendkívül hátrányos megkülönböztetést alkalmaz a kisvárosokkal szemben.
The resulting proposal is therefore largely discriminatory towards such smaller towns.
HungarianAz Európai Unió nem kevesebb ideje, mint 1993 óta alkalmaz ideiglenes héa-rendszert.
Since as early as 1993, the European Union has been operating a transitional system for VAT.
HungarianA CIA rengeteg tehetséges embert alkalmaz, de alapvetően mégiscsak egy újabb kormányügynökség.
CIA has some good people in it, but basically it's just one more government agency.
HungarianA mi kormányunk nem alkalmaz olyan módszereket, mint a Birodalom.
I will not allow my government to become as warped and as evil as the Empire.
HungarianA jelentés pragmatikus megközelítést alkalmaz a sok különböző igény összeegyeztetésére.
This report takes a pragmatic approach in order to reconcile the numerous and varying wishes.
HungarianKi vannak szolgáltatva az orosz földgázexportnak, amit Moszkva külpolitikai eszközként alkalmaz.
They depend on Russian gas exports, which Moscow is using as its foreign policy tool.
HungarianA jelentés óvatos megközelítést alkalmaz e nyilvántartásra vonatkozóan, és magam egyetértek ezzel.
The report adopts a cautious approach to this register and I agree with that.
HungarianA valóságban egyetlen írásos rendszer sem alkalmaz kizárólag egy megközelítést.
No actual writing system employs one strategy exclusively.
HungarianGondolom, előkóstolókat alkalmaz majd, és mágusokat is, sok védvonalat használ.
I would hazard he will have tasters in line before the prince, and mages replete with a host of wards.
HungarianDe fel kell tennünk a kérdést, hogy vajon Alijev úr rezsime miért alkalmaz ilyen szörnyű elnyomást.
But we must ask why the regime of Mr Aliyev is implementing such horrific repression.
HungarianAz elfajult Augustus megsérti a nagy censort, amiért nevelőként alkalmaz elfajult családjában.
The degenerate Augustus insults the great Censor by employing you in his degenerate family.