HU

alkalom {noun}

volume_up
1. general
Alacrity és Maska véletlen találkozása mindkettőjük számára jó alkalom volt egy kis erőfitogtatásra.
Alacrity's chance encounter with Maska was a welcome chance for both to show off a bit.
- Sok európai államfő ott lesz, ami jó alkalom nemhivatalos csúcstalálko zóra.
'There'll be many European heads of state here, a chance for an unofficial summit.
Itt a nagy alkalom, hogy Faramir, Gondor kapitánya megmutassa, milyen ember!
A chance for Faramir, Captain of Gondor, to show his quality!
Ez újabb alkalom arra, hogy humanitárius alapon követeljük azonnali elengedésüket.
This is yet another occasion to demand their immediate release on humanitarian grounds.
Ez egy nagyon ritka alkalom, aminek a tanúi lehetnek, egy jéghegy átfordul.
It's a very rare occasion that you get to actually witness an iceberg rolling.
Miféle alkalom lehet az, amely megelőzte ezt az ajándékot?
On what occasion would it be most probable that such a presentation would be made?
De hát egy rossz alkalom nem azonos a Megfelelő Alkalommal.
But a contrived Opportunity is not the right Opportunity.
A következő alkalom a külügyminiszteri trojka novemberi ülése lesz.
The next opportunity will be at the foreign ministers' troika in November.
A politikai foglyok közelmúltbeli elengedése utóbbira szolgáló alkalom.
The recent release of political prisoners therefore presents us with an opportunity.
- Itt az alkalom-- Add a Vaseline-t, a banánt, és a madzagot.
- I'll handle-- Get my Vaseline, a banana, and some duct tape.
Ez az első alkalom, hogy a növényvédő szerek használatának harmonizálása európai szinten valósul meg.
For the first time, the handling of plant protection products will be harmonised at European level.
Tehát ez volt az első alkalom, és a kérdések kezelésének módja is különleges volt, és én személy szerint úgy gondolom, hogy ez volt az európai polgárság első pillanata.
And this was the first time, it was unique in terms of the way questions are handled, and I believe personally that it was the first moment of the European of the Citizens.
Lesz még alkalom arra, hogy lether vérbe mártsuk kardunkat, de ez most nem az az alkalom.
There will be a time for slaughter of the Letherü, but this is not that time.
Ez volt az egyetlen alkalom, amikor Eichmannnal találkoztam, mármint Németországban.
It was the only time I ever met Eichmann - the only time in Germany.
Ez az első alkalom, hogy ilyen szöveg egyértelműen került megfogalmazásra.
This is the first time that such texts have been drafted clearly.
2. "lehetőség vmire"
Ám ez különleges alkalom volt, eléggé fontos ahhoz, hogy szokást bontson.
This was a special occasion, one of sufficient urgency to make her break precedent.
Hát nem ez lenne a legjobb alkalom, hogy a hőn szeretett férfi megtudja?
Isn't this the best way to break it to a beloved?
Ez volt az első alkalom, hogy szerette volna feltörni a medált és a fiolát, hadd égesse a nyelvét a vér.
He had the urge for the first time in all these years to break open the locket and the vial, to feel that blood burn his tongue.

Context sentences for "alkalom" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianÉs ha akkor is azért tértél volna ki az Alkalom elől, mert inadekvátnak érezted?
But suppose you passed up the Opportunity because you felt it was inadequate?
HungarianRW: Igen, ez ténylegesen az első alkalom, hogy akárki is tudott róla, először is.
RW: Yes, this is actually the first time anyone of us knew about it, for one thing.
Hungarian- De ha most nem rögzítem meg a képmását, más alkalom talán sohasem kínálkozik.
But if I do not take your likeness now, I may never have another opportunity.
Hungarian- Sok európai államfő ott lesz, ami jó alkalom nemhivatalos csúcstalálko zóra.
'There'll be many European heads of state here, a chance for an unofficial summit.
HungarianAkármilyen szomorú alkalom is ez, drágám, nagyon örülök, hogy viszontlátlak.
Shall look forward to seeing you again, dear, in spite of the melancholy reason.
HungarianEz szintén az utolsó alkalom, hogy az egyperces felszólalások idején elnökölök.
This is also the last time that I will preside over the one-minute speeches.
HungarianCsak azért mondtam, ha valami alkalom kínálkozna, tudjad, hol keresd a papírokat.
Only if any chance comes to me thou wilt know where to seek for the papers.'
HungarianÓ, nem ez az első alkalom hogy kidobnak az ablakon, és nem is ez az utolsó.
Oh, it's not the first time I was tossed out a window, and it won't be the last.
HungarianEz az álláspont egyértelmű, és nem ez az első alkalom, amikor ez elhangzik.
This position is clear, and it is not the first time that it has been expressed.
HungarianMagának a gyilkosság sem több, mint jó alkalom, hogy Shakespeare-t szavalhasson?
'Does murder mean no more to you than an opportunity to rant Shakespeare?'
HungarianMég egy alkalom, még egy kísérlet kell a szomorú, hajnal előőtti órában...
One more time, one single further attempt, in the sad hour just before dawn ...
HungarianEz egy nagyon ritka alkalom, aminek a tanúi lehetnek, egy jéghegy átfordul.
It's a very rare occasion that you get to actually witness an iceberg rolling.
HungarianEz lesz az első alkalom, amikor kizárólag nők viszik körbe az olimpiai zászlót.
This would be the first time that only women would carry the Olympic flag.
Hungarian- Ez nagyon hasznos cselekedet lenne, ha majd egyszer adódik valami alkalom rá.
That sounds like a useful thing to do, if the opportunity presents itself.
HungarianEz az első alkalom, hogy tudomásul veszünk minden, a rendelkezésünk álló eszközt.
This is the first time that we are aware of all the means at our disposal.
HungarianNos, jobbára Vigóé és itt a ragyogó alkalom, hogy rendezzük kettőnk dolgát.
.. but we have a spectacular opportunity to make the best of our relationship.
HungarianA kedvező alkalom akkor jött el, amikor Amyas teljesen belegabalyodott a Greer lányba.
My opportunity came when Amyas lost his head so completely over the Greer girl.
HungarianTe foglakoztál ilyesmivel, gyerünk, most itt az alkalom a brillírozásra.
You're the one who's been doing all the research; c'mon, show off a little here.
HungarianÚgy gondoltam - mivel ez az első igazi alkalom -, ma csak egy-két órát veszünk.
I thought today, since this is our first real session, we'd just go for an hour or two.
HungarianHosszú évek óta ez volt az első alkalom, hogy a tudománya csütörtököt mondott.
It required a supreme act of will for him to sit still, but he managed it.