"bármilyen" English translation

HU

"bármilyen" in English

HU bármilyen
volume_up
{adverb}

Határozottan elutasítjuk a halálbüntetést, bármilyen formában és bármilyen okból is történik.
We resolutely reject the death penalty, in whatever form and on whatever grounds.
- A népem eltávozott - mondta -, és én is hamarosan követem őket, bármilyen alakba zársz is be.
She said, My people are gone, and I will follow them soon, whatever shape you trap me in.
Bármilyen módosítást is javasolnak, a Parlamenttel hivatalosan konzultálnak majd róla.
Whatever change is suggested, Parliament will be formally consulted on it.
Milyen legitimitásunk van arra, hogy bármilyen véleményt alkossunk az olaszországi média helyzetéről?
What is our legitimacy for issuing any opinion whatsoever on the condition of the Italian media?
Nem akarjuk viszont a holland nyugdíjrendszer bármilyen befolyásolását.
We do not, however, want any tampering whatsoever with the Dutch pension system.
Ezért véleményem szerint nem kell amiatt aggódni, hogy a Tanács információkat tartana vissza bármilyen témával kapcsolatban.
Therefore, I believe there is no need to be concerned that the Council is withholding information on any subject whatsoever.

Context sentences for "bármilyen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianNem az a benyomásom, hogy a CEPOL-nál időközben bármilyen javulás történt volna.
I do not have the impression that anything has improved at CEPOL in the meantime.
HungarianBármilyen gyorsan is száguldott a Bentley, Sharp agya még annál is gyorsabban járt.
As fast as the Bentley had gone, Tom Sharp's mind had been driving faster still.
HungarianHordhattak elébe bármilyen játékszert, csak a kutyával volt hajlandó látszani.
He had tossed aside his action figure companions and played with the dog instead.
HungarianCsak egy utasítás a gépésznek, és messze elmaradnak, bármilyen sebesen haladnak is!
With a few turns of her engine, the Terror would dart beyond their cannon shots!
HungarianSoha nem nevetek a halálon, bármilyen gyakran és rendszeresen idézem elő magam is.
I never laugh at death, no matter how often and regularly I am the cause of it.
HungarianBármilyen rendkívüli helyzetbe kerültél is, semmi értelme, hogy gyötörd magad.
No matter how exceptional your case is, there's absolutely no cause for worry.
HungarianLehet szükség bármilyen segélyre? És mi a Bizottság véleménye a török fellépésről?
Would any aid be required and what is the Commission's opinion on Turkey's action?
HungarianJavaslom keressen egy ügyvédet... mielőtt bármilyen illegális akcióba kezdene!
May I suggest you contact an attorney... before taking any possibly illegal action?
HungarianAz Európai Unió nem javasolna ilyesmit bármilyen más demokratikus ország esetében.
The European Union would not propose such a thing for any other democratic country.
HungarianOso bármilyen nagydarab is, könnyedén mozog, sokkal fürgébb, mint Ding várta volna.
Bulky as Osowas, he moved lightly on his feet, far more so than Ding had expected.
HungarianE kamatláb bármilyen mértékű emelését persze azonnal áthárították a fogyasztókra.
Any rise in that rate, of course, was passed immediately on to the consumer.
HungarianEzeknek az aggályoknak bármilyen európai ifjúsági stratégiában szerepelniük kell.
These are concerns that must be present in any European strategy for youth.
HungarianAmennyiben nem kell marhákat vágni és bármilyen formája lehet -- milyen lesz?
When you don't have to kill cows and it can have any shape, what should it be like?
Hungarian- bármilyen mennyiségi korlátozás vagy ezzel egyenértékű intézkedés alkalmazása.
- the application of any quantitative restriction or measure having equivalent effect.
HungarianBármilyen szokatlanok is voltak itt a formák, felismert egy kriptát, ha benne állt.
However odd the shapes she was seeing, she knew a tomb when she stood in one.
HungarianA megkülönböztetést ugyanúgy kell meghatározni, bármilyen formát is öltsön.
Discrimination should be defined in the same way regardless of what kind it is.
HungarianVálság idején nem egy új adó az az eszköz, amellyel bármilyen probléma megoldható.
In a time of crisis, it is not by means of a new tax that one can solve any problem.
HungarianEz nem igaz, ezért bármilyen szankció csak abban az esetben működhet, ha átlátható.
That is not true, and so any such sanctions will only work if they are transparent.
HungarianJelen pillanatban teljességgel lehetetlen bármilyen más megoldást választani.
It is utterly impossible at this moment to pursue any other course of action.
HungarianSzóval valahogy majdnem kétmillió évig, állatokat ölünk bármilyen fegyver nélkül.
So, somehow, for nearly two million years, we are killing animals without any weapons.