HU baj
volume_up
{noun}

baj (also: ügy, dolog, tartalom, kérdés)
volume_up
matter {noun}
`Tell me what's the matter, what's really the matter?'
Louis segített leülnöm a kanapéra, Louis faggatott, hogy mi baj.
Louis was helping me to a seat on the couch, as a matter of fact.
Semmi baj, semmi baj mondta Hercule Poirot.
That does not matter, said Hercule Poirot.
Azt hiszem, Miss Williams észrevette, hogy valami baj van.
I think that Miss Williams noticed there was something amiss.
A katonák arckifejezése unalomról árulkodott, és semmi sem utalt rá, hogy valami baj lenne velük.
The soldiers' expressions were bored, and they gave no indication that anything at all was amiss.
Kiáltozást hallottam... csak nincs valami baj?
I heard shouts and screams-is anything amiss here?
It's not a disease of the optic nerve.
A hidegség, Mely bölcsességnek tetszik, méreg ott, Hol így dühöng a baj.
Sir, those cold wayes, That seeme like prudent helpes, are very poysonous, Where the Disease is violent.
Másfél méteres kígyó a földimogyorós dobozban - vagy, ha Pollyt gondolta meg, olyan baj, amelyik a maga gyógyítójának tetszik.
It was a five-foot-long snake hidden inside a can of nuts ... or, he thought, thinking of Polly, it's a disease that looks like a cure.
Ez volt az első baj, de ezen még lehetett volna segíteni, ha nem emelik másra a kezüket.
That was the first evil, but not past remedy if they had then held their hands.
Ha bőven van pénz, és nem számít az útiköltség, akkor nincs semmi baj a távolsággal.
Where there is fortune to make the expenses of travelling unimportant, distance becomes no evil.
Valami nagyon nagy baj fenyegeti az elf népet.
There is a very great evil that threatens the Elven people.
baj (also: bántalom, kár, sérelem, rossz)
volume_up
harm {noun}
Olyasféle baj, amitől felsírsz, mint éjszaka a csecsemő.
The kind of harm that makes you cry out in the night like a little baby.
- Jól van, jól: miért baj az, ha megmondom, mit szeretnék: hogy megnézném azt az izét?
What's the harm in my telling you what I should like: a look at that stone?
Ha csak Ralph bukna le, végül is - nos, hát akkor nem történt semmi baj.
were after all only something to do with Ralph - well, no harm would have been done.
- Miért baj az, hogy tegnap az én páholyomban ült?
Is it a misfortune to have sat in my box at the Gaite yesterday evening?
That would be the greatest misfortune of all!
Már úgyis elég baj szakadt Priamosz dicső fajára.
Sufficient misfortunes have already fallen on the illustrious race of Priam.
A baj csak az, hogy nekem 60 másodpercem van rá.
Unfortunately, I need someone to do it in 60 seconds.
És persze ha külföldön vagyok, és megesik a baj, kell lennie olyan helynek, ahová fordulhatok.
In addition, of course, if I am abroad and things go wrong, I need to have a place that I can turn to.
Fowler did not need Durling anymore.
volume_up
bane {noun}
It's no bother, said the little man.
Ne törődjön vele, kedves, semmi baj, valaki majd összeszedi egyszer őket.
Never mind, my dear, don't bother, someone will pick them up sometime.
`No, it's not that, cigarettes don't bother me.
Csak az a baj, hogy soha nem azt a kéziratot veszíti el, amelyiket szerintem kéne.
My only complaint is that she doesn't lose the ones I'd like to see lost.
Queen néni roppant aggodalommal faggatott, hogy mi baj, én pedig elmondta, hogy most majd Lidérc sokáig nem jön vissza.
Aunt Queen was very distressed at this and asked the reason, and I told her that now Goblin would not come back for a long time.
baj (also: betegség)
volume_up
malady {noun}
- Megesküszöm, hogy mindent el fogok mondani neked, de ha most bemész a házba, abból csak baj lehet."
'I swear that I will tell you everything some day, but nothing but misery can come of it if you enter that cottage.'
Már akkor tudta, hogy valami baj lesz, mielőtt megtörtént volna.
He saw shit happen before it even went down.
If the shit hits the fan, you got that watch.
Van egy faszim, akivel semmi baj, intelligens, sikeres, és rendszeresen megadja ami nekem kell.
I got a man who's fine, intelligent, successful, and gives it to me on a very, very regular basis, and the shit is the bomb!
Ha Uriensnek meglesz az új csizmája, több baj lesz a lábával; a csizma, ahogyan a király helyesen sejti, merev lesz, és a lábát éppúgy feltöri majd, mint a mostani.
When he had the new boots he would have more trouble with his feet; they would, as he had rightly foreseen, be stiff, and that would make his feet just as sore as they were now.
baj (also: betegség, aggodalom, hiba, zavar)
Tudnia kellett volna, hogy ebből csak baj lehet, talán nagy baj.
There was bound to be trouble, maybe bad trouble.
Éppen magukhoz indultam, hogy megmondjam, valami baj van a telefonvonallal.
I was just going to tell you that there is some sort of trouble with the telephones.
Közös baj, fele baj, ahogy mondani szokás.
A trouble shared is a trouble halved, as they say.

Context sentences for "baj" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAzok az infúzió számára vannak ott, arra az esetre, ha - mondjuk úgy - baj érne.
They're hooks for intravenous lines in case I'm - to put it delicately - injured.
HungarianValami motoszkált a fejében, de hosszú időbe telt, mire rájött, hogy mi is a baj.
Something gnawed at him, but it was a long time before he realized what it was.
HungarianÉs, öö, tulajdonképpen ez miatt Rudolph... úgy érezte, hogy másnak lenni nem baj.
And, uh, but that actually made Rudolph... feel like it was OK to be different.
HungarianEgy nagy baj van ezzel: nem helyes uniós szinten ilyen szabályokban gondolkodni.
But there is one big drawback: it is wrong to draw up such rules at EU level.
Hungarian- Baj van, barátaim - mondta, s karjával letörölte az izzadságot a homlokáról.
'Things go ill, my friends,' he said, wiping the sweat from his brow with his arm.
HungarianUgye nem baj, ha tegeződünk? mondta Za, majd Gurgehhez hajolt és rákacsintott.
'Wait till you taste this stuff,' Za said, leaning towards Gurgeh and winking.
HungarianA fogadósnő figyelte, amíg el nem tűnt a láthatáron, remélve, hogy nem éri baj.
The innkeeper watched her march out of sight, hoping no ill would befall her.
HungarianNem baj. felelte a lövész, miközben az utolsó rakéta eltűnt a képernyőjéről.
Disregard, the gunner said as the last missile disappeared from his radarscope.
Hungarian- Most sokat kell imádkoznod értem és a király fiának baj nélküli megszületéséért.
You must pray for me much now, and for the safe birth of the High King's son.
HungarianA domb keleti oldalán fölcsapó ordítozás azt bizonyította, hogy ott valami baj van.
A sudden outcry on the east side of the knoll showed that something was wrong.
HungarianEz bizony baj mondta éppen , nem tesz jót az üzletnek, de hát mindennek van határa.
That's bad, he was saying, bad for business, but where you going to draw the line?
Hungarian- Nincs semmi baj - mondta, mikor látta, hogy a vére Molly Grue kezére csöppen.
It's all right, he said when he saw that the blood was falling on Molly Grue's hands.
HungarianA traktornál találkoztam a többiekkel, és azonnal láttam, hogy valami baj van Trottal.
We met at the tractor, and I saw Trot curled in a knot on the flat deck trailer.
HungarianBár most ott nagy a felfordulás, egy éjszakát csak át tud vészelni baj nélkül.
I have no doubt that, in spite of the repairs, you could manage there for one night.
HungarianA baj az, hogy napi száz dollárba kerül, és csak egy hétig lehet ott maradni.
Problem is, it costs a hundred bucks a day, and she can stay only for a week.
HungarianEzzel tehát nemigen volt baj, a rabszolgákkal viszont problémáink támadtak.
But though these things went well, we began to have our problems with the slaves.
Hungarian- Ja, csak az ezzel az baj, hogy a megmarad tárgyakat nem tudod mire valók még.
Yeah, well, it's too bad that you don't know what the rest of them are for.
HungarianA rossz táplálkozás sok baj okozója, beleértve a túlsúlyt és az elhízást is.
Poor nutrition is the cause of many afflictions, including overweight and obesity.
HungarianHa valami baj történt Geigerrel, akkor, amit tudok, el kell mondanom a rendőrségen.
If anything has happened to Geiger, I'll have to give what I have to the law.
HungarianÉs aztán látta, hogy maga pap, és akkor a férjem azt mondta, nem lehet baj a dologból.
And he saw you were a clergyman so my husband said 'It's all quite respectable.'