HU

becsületes {adjective}

volume_up
becsületes (also: őszinte, tisztességes, nyílt)
Ha becsületes alkut akarsz, kínálj becsületes üzletet! mondta mérgesen Quatt.
`If you've got an honest deal, make an honest proposition,' Quart said angrily.
Csak a becsületes európaiakat és a becsületes romákat védem.
I am only defending honest Europeans and honest Roma.
A jó minőségű élelmiszereket és a becsületes politikusokat kedvelik.
They like honest foods and they like honest politicians.
Egyik sem volt becsületes küzdelem, mert a gyűrű még védte a fiút.
They were not fair fights, though, for the rings protection was still upon the boy.
Boon tehát becsületes párviadalban, sőt: úriemberhez illően, kesztyűs kézzel győzött le.
So Boon beat me in fair battle, using, as a gentleman should and would, gloves.
Legyen ez egy tisztességes és becsületes folyamat.
It must be a fair and honest process.
becsületes (also: őszinte, nyílt)
- Elbájoló, becsületes, nyitott és őszinte.
Charming, frank, open-eyed and honest.
Tudom, hogy maga őszinte és becsületes ember.
'I know you to be a frank and truthful person.
A velem szemben ülő férfi fiatal volt, erős, sima képű, a bajusza hullámos és szőke, a tekintete nyílt és becsületes.
The man whom I found myself facing was a well built, fresh- complexioned young fellow, with a frank, honest face and a slight, crisp, yellow mustache.
becsületes (also: tisztességes, tiszteletre méltó)
Álmom egy becsületes úr vagy úrnő, egy becsületes ház.
I dream of an honorable Master or Mistress, a house with honor.
-De nem az olyan becsületes államférfi, mint Lord Holdhurst!
Not a statesman wit the honorable record of Lord Holdhurst?
De ha már megtetted, állnod kellett volna, mint minden becsületes embernek.
But having made it, you should have stayed by itthis any honorable man would do.
Úgy hallottam becsületes ember vagy és e város kormányzója.
I hear say you are of honourable parts, and are the governor of this place.
Nincs és nem is volt semmi tisztességes és becsületes a terrorizmusban, sem korábban, sem most.
There is nothing decent or honourable about terrorism, past or present.
Azonban biztosíthatom, hogy szavazóink becsületes képviselete ennél a kilátásnál többet számít.
However, I assure him that an honourable representation of our voters counts more than that prospect.
'Just how honest a reporter are you?'
Nevezzük a becsületes szándékaimért járó pénznek.
Let's just call it good-faith money.
Demokratikus, igazságos, becsületes és hatékony kormány nélkül a béke és az igazság nem érhető el.
Without democratic, just, honest and effective government, peace and justice cannot be achieved.
becsületes
volume_up
above board {adj.} (person, action)
Úgy gondolom válaszolta Victoria , hogy bele kellene írnia, hogy becsületes, józan életű és tisztességes vagyok.
I think, said Victoria, that you ought at least to say I'm honest, sober and respectable.
Tudom, hogy csak úgy lehetsz boldog és becsületes, ha őszintén becsülöd a férjedet, ha úgy tekintesz reá, mint aki kiválóbb nálad.
I know that you could be neither happy nor respectable, unless you truly esteemed your husband; unless you looked up to him as a superior.
De csak ha nem akadályoz a becsületes haszonszerzésben.
'All right, I need your co-operation.'
Ez valóban becsületes munka, arról pedig az egyházi katonák vajmi keveset tudnak.
It's honest work right enough, and that's something church soldiers know very little about.
"Ez egy becsületes, szakszerű év volt számára...
This has been a sound, workmanlike year for him...
Benned, aki megismerkedésünk óta egy félórát sem voltál velem becsületes?
You who've never played square with me for half an hour at a stretch since I've known you?
And because-- Didn't play square?
- Mindig is becsületes játékos voltál - helyeselt Henriksen.
You always were a straight shooter, Henriksen agreed.
Lehet, hogy az, de ugyanakkor talpig becsületes is, és nekem ez sokkal fontosabb.
Maybe so, but he's a straight shooter, and I can live with that.
What a damned shame you're straight.'
De Isten mentsen, hogy még valaha más falat lemenjen torkomon oly fölöttébb nemes étek után, mint oly derék és becsületes lovagnak szíve, minő Guiglielmo Guardastagno úr volt.
But God forbid that fare of such high excellence as the heart of a knight so true and courteous as Sieur Guillaume de Cabestaing be followed by aught else.
Látszólag véletlen, hogy most mi ketten egy időben és egy helyen vagyunk, de bármelyik becsületes tudós vagy hívő ember azt mondaná önnek, hogy nincsenek véletlenek.
The two of us might seem to be in this place, at this time, only by coincidence, but both an honest scientist and a true man of faith will tell you there are no coincidences.
Tudomásom, szerint roppant becsületes... és megbízható...
I believe she's most trustworthy and reliable and all that.
becsületes (also: megbízható)

Context sentences for "becsületes" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianHa becsületes alkut akarsz, kínálj becsületes üzletet! mondta mérgesen Quatt.
`If you've got an honest deal, make an honest proposition,' Quart said angrily.
HungarianDe ha már megtetted, állnod kellett volna, mint minden becsületes embernek.
But having made it, you should have stayed by itthis any honorable man would do.
HungarianEmlékszem Leinen úrra azokból az időkből, amikor még becsületes demokrata volt.
I remember Mr Leinen from the days when he was still an upstanding democrat.
HungarianBiztos lehetsz benne, hogy alapos és becsületes nyomozást folytatnak majd.
You may rest assured that their investigation will be a thorough and honest one.
HungarianMindig is szerettem az öreget: jólelkű volt, becsületes és jámbor, kevéssel is beérte.
And I'd always liked the old man; he was kindly and simple and made few demands.
HungarianHatározott meggyőződésem, hogy a gazdálkodók többsége lelkiismeretes és becsületes.
I am deeply convinced that most of the farmers are conscientious and honest.
HungarianMiféle célja akár becsületes célja is lehet valakinek, amiért kész ennyi áldozatra?
And what deep and earnest purpose can he have which calls for such a trial!
HungarianTudtam neked hazudni, Gully, úgy, hogy elhidd, de most becsületes leszek.
`I could lie, Gully dear, and make you believe it, but I'm going to be honest.
HungarianBoon tehát becsületes párviadalban, sőt: úriemberhez illően, kesztyűs kézzel győzött le.
So Boon beat me in fair battle, using, as a gentleman should and would, gloves.
HungarianCsak az ilyen segíthetett rajtam mondta a lány , persze ha becsületes marad.
Only that sort could have helped me, she said simply, if he had been loyal.
HungarianBecsületes ember; rettentően meg fogja mosni a fejünket; ékesszólása iszonyú.
He is an honest man, but he will abuse us all; his eloquence is terrible.
HungarianIsmerek egy becsületes bírót Vardenaisban, az ügy az ő hatáskörébe tartozna.
I know an honest magistrate in Vardenais, and the affair would be in hiS jurisdiction.
HungarianEz valóban becsületes munka, arról pedig az egyházi katonák vajmi keveset tudnak.
It's honest work right enough, and that's something church soldiers know very little about.
HungarianHolmogori kereskedők szállítják... csupa derék, talpig becsületes ember.
The Kholmogory merchants bring it, and they are sober, well-behaved people.
HungarianJobb egy becsületes gyilkos, mint egy becstelen udvaronc jelentette ki Ehlana.
'Better an honest cut-throat than a dishonest courtier,' Ehlana said.
HungarianAz apám az uruk, és ő nem bocsájt meg senkinek, de becsületes ember.
My fatherhe is their lord, and he is not a forgiving man, but he is honorable.
HungarianSzívesebben látnám becsületes pogánynak, mint kereszténynek, aki csak az előnyökért az.
I'd rather he was an honest pagan than a Christian for the benefits he can get from it.
HungarianTudnia kell, hogy becsületes emberekkel van dolga és hogy bízhat bennünk.
She needs to know she's dealing with decent people and she can trust us.
HungarianMióta lovaggá ütötték, most végzett először becsületes munkát tájékoztatta Kurik a grófot.
It's the first honest work he's done since he was knighted,' Kurik said to the count.
HungarianJoachim Lorenz becsületes ember, nem kell előtte semmit rejtegetniük.
He was an honest man, and there was nothing that needed concealing from him.