"befejeződik" English translation

HU

"befejeződik" in English

HU

befejeződik {verb}

volume_up
Ilyen esetekben meg kellene várnunk, amíg a vizsgálat befejeződik.
In such cases, we should wait until the investigation comes to an end.
Valahogy kár, hogy befejeződik az ezzel az energiacsomaggal kapcsolatos munka.
Somehow it is a pity that we are ending this energy package.
Itt az ügy befejeződik, legalábbis a maga számára.
And that will be an end to it, insofar as you're concerned.
Reméljük, hogy a jogalkotói munka ez év májusában vagy júniusában befejeződik.
Let us hope that legislative work will finish in May or June this year.
Várjon, amíg az a művelet befejeződik, majd próbálja újra.
Please wait for that operation to finish and then try again.
De hová mehet az öreg, amíg az építkezés befejeződik?
But where would the old man go till it was finished.
Így a szerdai ülés 19 órakor befejeződik.
In this way, the sitting on Wednesday will close at 19.00.
Ezzel a kérdések órája befejeződik.
That concludes Question Time.
A Parlamentet folyamatosan és mindenre kiterjedően tájékoztatjuk, mivel amint a tárgyalás befejeződik, a megállapodás megkötésének jóváhagyását fogjuk kérni.
We will keep Parliament fully informed as it will be asked to grant its consent for conclusion once it is concluded.
Ezért reméljük, amint az imént mondtam, hogy a munka befejeződik, a jelentést nyilvánosságra hozzák, és amennyiben a trojka tesz valamilyen ajánlást, azt tudomásunkra hozzák.
We therefore hope, as I have said, that this work will be concluded, that the report will be published and that any recommendations made by this Troika will also be made known to us.
Ha újat kezd, akkor az előző befejeződik.
Starting a new one will terminate it.
Ez annak a vámhivatalnak a nevét jelenti, ahol a vámtranzit folyamata befejeződik.
This means the name of the customs office at which the customs transit operation is terminated.

Context sentences for "befejeződik" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA tárgyalás várhatóan hétfőn délután befejeződik közölte Harkin az esküdtekkel.
This trial should be over Monday afternoon, Harkin said to the jury.
HungarianAmikor 2010-ben befejeződik a teljes felmérés, mérlegelni fogjuk az utókövető intézkedéseket.
Follow-up measures will be considered when the full assessment is completed in 2010.
HungarianEz annak a vámhivatalnak a nevét jelenti, ahol a vámtranzit folyamata befejeződik.
This means the name of the customs office at which the customs transit operation is terminated.
HungarianDecker felemelte a machetét, hogy végezzen az ellenségével, még mielőtt az átváltozás befejeződik.
Decker raised his machete to undo the enemy before the change had been completed.
HungarianValahogy kár, hogy befejeződik az ezzel az energiacsomaggal kapcsolatos munka.
Somehow it is a pity that we are ending this energy package.
HungarianTermészetesen én is ezt teszem Önökkel együtt, de nem hiszem, hogy a mi szerepünk itt befejeződik.
Of course, I do this along with everyone else, but I do not believe that our role ends there.
HungarianOktatásuk gyakorlatilag nagyon korai szakaszban befejeződik.
In practical terms, their education stops at a very early stage.
HungarianA folyamat középszintje a viselkedési szint és ez az ahol valójában legtöbb dolgunk befejeződik.
The middle level of processing is the behavioral level and that's actually where most of our stuff gets done.
HungarianAz 522 turbina megépítése 2011-ben befejeződik.
Construction of the 522 turbines will be completed in 2011.
HungarianDe hová mehet az öreg, amíg az építkezés befejeződik?
But where would the old man go till it was finished.
HungarianAztán addig várunk, míg a kimenekítés befejeződik.
Then we roll up in force on Hawlwadig...
HungarianHál istennek a kiküldetésem lassan befejeződik.
HungarianNem tudok várni, míg ez a szar befejeződik.
I cannot wait for this shit to be done.
Hungarian*** Írási hiba történt, a művelet befejeződik.
HungarianAmint befejeződik az adatgyűjtés, a Bizottság javaslatot tesz egy új jogszabályra, amely meghatározza a felülvizsgált határértékeket.
As soon as the collection of data is finished, the Commission will propose new legislation setting revised limit values.
HungarianEzzel a kérdések órája befejeződik.
HungarianHa most befejeződik, akkor mi van?
HungarianA Parlamentet folyamatosan és mindenre kiterjedően tájékoztatjuk, mivel amint a tárgyalás befejeződik, a megállapodás megkötésének jóváhagyását fogjuk kérni.
We will keep Parliament fully informed as it will be asked to grant its consent for conclusion once it is concluded.
HungarianÚgy gondoljuk, ha a csatlakozásra vonatkozó okmányokat a WTO tagjai jóváhagyják, a csatlakozás többoldalú folyamata befejeződik.
We consider that, once the accession package has been approved by the members of the WTO, the multilateral process of accession will have been completed.
HungarianA címbejegyzéseket siekrült átmásolni a mobiltelefonra.Kérem várja meg, amíg a mobiltelefonon befejeződik a már nem szükséges bejegyzések törlése.
All selected contacts have been sucessfully copied to the Mobile Phone.Please wait until all remaining orphaned contacts from the Mobile Phone have been deleted.