"beszéd" English translation


Did you mean: beszed
HU

"beszéd" in English

HU beszéd
volume_up
{noun}

1. general

Ez a beszéd azonban nem rólam szól: önökről és az önök tevékenységeiről szól.
But this speech is not about me: this speech is about you and about your activity.
- Ez a legharagtartóbb beszéd, amit valaha hallottam tőled - mondta Elizabeth.
That is the most unforgiving speech, said Elizabeth, that I ever heard you utter.
- Igazi fiskális beszéd, kellő aránnyal és nyomatékkal - állapította meg Michael.
Now that's a lawyerly speech, with pacing and just enough force, Michael said.
beszéd (also: élőszó)
beszéd (also: beszélgetés, beszélő)
Innentől kezdve nincs beszéd, tanulási segédletek... nincsenek kivételek.
From this point on there's no talking, no study guides... no exceptions.
Rólunk beszéltek, akik a beszéd révén a testünket igyekszünk újjáépíteni.
They were talking about us, about remaking our body through language.
Mélyet lélegzett, mintha a beszéd kimerítette volna.
He took a deep breath, as if talking of this exhausted him.

2. "ünnepélyes"

beszéd (also: címzés, előadás, modor, ügyesség)
A Babij Jar-i beszéd alatt ott állt két tízéves kisfiú is, apáik mellett az elsőő sorban.
But at the address at Babi Yar there had been, in the front row, standing next to their fathers, two small boys, age ten.
Természetesen ez az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság nevében elmondott beszéd is ebben a szellemben íródott.
Of course, this address here and now on behalf of the Committee on Industry, Research and Energy is made in this same spirit.
Végül, a bürokrácia csökkentéséről folytatott üres beszéd helyett valóban hosszú távon kezelni kellene ezt a problémát.
Fifthly, rather than merely talking about a reduction in red tape, we must actually address this problem at long last.

Context sentences for "beszéd" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA távolból már jó ideje hallátszó lármás beszéd most egész közelről hangzott.
The human sounds that had been audible for some time were suddenly near at hand.
HungarianMit képzelsz magadról, hogy se szó, se beszéd elrángatsz a táncpartnerem melll?
He was utterly, utterly gorgeous; how could you just drag me away like that?'
Hungarian- Aki megunná a sok beszéd hallgatását, megenne egy sármányt felfrissülésképpen.
Whoever became bored with the speeches could devour an ortolan for diversion.”
HungarianElőször halk zümmögés hallatszott, azután a fal mögül ismeretlen nyelvű beszéd áradt.
Noise thundered from the walls, voices gibbered ghostlike in unknown languages.
HungarianAz elmúlt évet nyilvános beszéd gyakorlásával töltöttem, ahányszor csak tehettem.
I spent the last year practicing public speaking every chance I could get.
HungarianDe ha jól értettem nem lesz semmiféle ünnepi beszéd a ceremónia alatt a Betazed-en.
But I take it that there will be no speeches during the ceremony on Betazed.
HungarianA férfi ide-oda pillangatott beszéd közben, de végig a hátát mutatta az utcának.
His eyes darted around as he talked, but he kept his back to the street.
HungarianNeki nem fontos fizikai értelemben is itt lennie a lány beszéd közben a hátát vakarta.
He doesn't need to be here physically, she said, rubbing the back of her neck.
HungarianShepherdstownban a folyosókon és az étkezések alatt tilos volt a beszéd.
The rule of silence was enforced in the corridors and at meals in Shepherdstown.
HungarianKörülötte szorosabbra tárulnak a szoknyák, francia és angol beszéd elegyedik.
The skirts pushed closer around him, mingling voices in French and English.
HungarianEz egy velünk született genetikai jog, mint a járás, a beszéd vagy a látás.
It is a genetic birthright that we have, like walking or speaking or seeing.
HungarianBeszéd közben lassan közeledett Howie felé, aki alig tudott állva maradni.
As he spoke he slowly walked towards Howie, who was barely keeping himself upright.
HungarianA beszéd elhangzása után a palotában még Lamurk sem mer fellépni ellene.
Even Lamurk would not attempt a move again inside the palace, after the last one.
HungarianNagy Nananne vékony szája enyhe mosolyra húzódott, és ő is bólogatott beszéd közben.
Great Nananne's thin mouth was smiling faintly and she nodded as she spoke.
HungarianA világos beszéd azonban nem azonos a konfrontációval, amelyet el kell kerülnünk.
However, clear speaking is not the same as being confrontational - we should avoid that.
HungarianAdok én Neked Sonny Liston beszéd leckét... boksz leckét, és tanulj lefeküdni.
I'm gonna give Sonny Liston talkin' lessons... boxin' lessons and fallin' down lessons.
HungarianA túlságosan sok beszéd sértő szépségemre nézve, ne veszítsünk egy percet sem.
Long speeches would be an insult to my beauty; let us not lose a moment.
HungarianElőször is továbbíts egy szonár-beszéd üzenetet K'tha-Jonnak, hogy jöjjön vissza!
First -- relay a sonar-speak message to K'tha Jon, ordering him back-k!
HungarianEzenfelül e Parlamentnek világosan el kell utasítania a beszéd eldurvulását.
In addition, this House must clearly reject the brutalisation of language.
HungarianA lépcsőőn felfelé haladva minden ajtónál figyeljük, nem szűűrőődik-e ki emberi beszéd.
On the way up the stairs we listen at every door for sounds of voices, said Fallon.