HU

biztonság {noun}

volume_up
biztonság
A nukleáris biztonság területén kiemelt szerepet játszik az Európai Bizottság.
In the area of nuclear safety, there is a particular focus on the European Commission.
Ezért a biztonság garantálása és a biztonsági tesztek javítása érdekében tovább kell lépnünk.
We therefore need to go further in ensuring safety and improving safety testing.
A nukleáris biztonság kérdése különösen fontossá vált Fukushima után.
The question of nuclear safety is particularly relevant following Fukushima.
Az anyaság során fontos a biztonság, de az anyagi biztonság nem a teljes történet.
Security is important in motherhood but financial security is not the whole story.
Szabadság nem létezhet biztonság nélkül, és biztonság sem létezhet szabadság nélkül.
There can be no freedom without security and there can be no security without freedom.
Valódi biztonság, biztonsági ellenőrzések, biztonsági megfigyelés, biztonsági átvilágítás.
Real security, security checks, security watch, security clearance.

Context sentences for "biztonság" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianDe én itt és most megmondom magának, a biztonság, amit érezni fog, csak illúzió.
But I'm telling you right here and now, any security you feel will be an illusion.
HungarianDe szeretném előtte felhívni a figyelmet az utolsó pontra: a biztonság kérdésére.
I would just like to draw attention to the last matter - the question of security.
HungarianAz első a szabadság, a biztonság és a jog területére vonatkozó stockholmi program.
The first is the Stockholm Programme on the area of justice, freedom and security.
HungarianA világegyetem két legnehezebb feladata közé tartozik a biztonság és kémelhárítás.
Security and counterespionage were two of the hardest tasks in the known universe.
HungarianA biztonság, a fejlődés és az emberi jogok megőrzése szorosan összefügg egymással.
Security, development and the preservation of human rights are closely linked.
HungarianAz anyaság során fontos a biztonság, de az anyagi biztonság nem a teljes történet.
Security is important in motherhood but financial security is not the whole story.
HungarianÉsszerűnek tekinthető-e ez a helyzet az egészség és a biztonság szempontjából?
Is this a reasonable state of affairs from the point of view of health and safety?
HungarianAmi pedig véleményem szerint talán a legfontosabb, az a kémiai biztonság hiánya.
What is perhaps most important in my opinion is the lack of chemical safety.
HungarianNem lenne jó ötlet, ha ezt a kérdést a biztonság szempontjából is megvizsgálnánk?
Would it not be a good idea to look at this question from a security angle as well?
HungarianCsak együtt teljesíthetjük a biztonság és a jólét ígéreteit polgáraink számára.
Only together can we fulfil the promises of security and wellbeing for our citizens.
HungarianHarmadszor, a szabadság, biztonság és a jogérvényesülés külső dimenzióiról szólok.
Thirdly, the external dimension of the area of freedom, security and justice.
HungarianEgyértelművé tettük, hogy az áruk szabad mozgása nem mehet a biztonság rovására.
But we have said very clearly that free movement of goods must not compromise safety.
HungarianJonesy a biztonság kedvéért bezárta a kilincsgomb közepén levő csappantyút is.
Jonesy engaged the thumb-lock in the center of the doorknob for good measure.
HungarianA magánélet szentségénél nem kevésbé elidegeníthetetlen jog a fizikai biztonság.
Indeed, no less than privacy, physical safety is also an inalienable right.
HungarianNoha mindig töltve hordta magával, a biztonság kedvéért ellenőrizte a tárat.
Though he always kept it loaded, he inspected the magazine just to be certain.
HungarianA biztonság érdekében több, egymástól független energiaforrásra van szükségünk.
In the interests of security, we need several mutually independent sources of energy.
HungarianAkkor a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés területének értékelését vitattuk.
We were then debating an assessment of the area of freedom, security and justice.
HungarianFontosak a munkahelyi egészség és biztonság biztosítását szolgáló erőfeszítések is.
Efforts to ensure health and safety in the workplace are also very important.
HungarianA biztonság kérdésével kapcsolatban nem értük el azt, amit el kell érnünk.
On the question of security, we have still not achieved what we need to achieve.
HungarianSzoros kapcsolat van a biztonság, a politikai stabilitás és a gazdaság között.
There is a close link between security, political stability and the economy.