"blokk" English translation

HU

"blokk" in English

HU blokk
volume_up
{noun}

blokk (also: írótömb, jegyzetblokk)
blokk (also: nyugta, elismervény, átvétel)
És a blokk is megvan, úgyhogy tudom igazolni!
And I have a receipt to prove it.
blokk
There was a sales slip still in one.

Context sentences for "blokk" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA bugyi és a blokk az áldozat kezében vezetett a gyanúsított letartóztatásához.
Those and the scrap of paper in the victim's hand led to the suspect's arrest.
HungarianAzt hiszem, ennek a Parlamentnek a történetében ez volt a leghosszabb egyperces blokk.
I think it was the longest one-minute speech in the history of this Parliament.
HungarianMindannyian tudjuk, hogy ez a hozzáállás mit tett a keleti blokk gazdaságaival.
We all know what this attitude finally did for the Eastern bloc economies.
HungarianBéke uralkodott a keleti blokk nemzetei között, de ez a börtönudvar békéje volt.
Peace reigned among the nations of the Eastern bloc, but it was the peace of the prison courtyard.
HungarianEngem az aggaszt, hogy mily mélyen gyökerezik Afrikában a volt kommunista blokk ideológiája.
What troubles me is how deeply rooted the former communist block ideology is in Africa.
Hungarian. - (PL) A 18-21. módosítások, nevezetesen az 1. blokk elfogadása mellett voksoltam.
in writing. - (PL) I voted in favour of the adoption of Amendments 18-21, namely block 1.
Hungarian- Craig letépte a blokk felső lapját, és a telefont visszaadva a bejárat felé iramodott.
Craig tore off the sheet of paper, shoved the phone toward the clerk, and blurted, Thank you.'
HungarianEurópa messze a legnagyobb gazdasági blokk és a legnagyobb régió, ahol az IAS-szabályok érvényesek.
Europe is by far the largest bloc, the largest region in which the IAS rules apply.
HungarianKözvetlenül elfogadható: 107. módosítás (a szöveg egésze, 1. blokk, kompromisszumos módosítás).
Directly acceptable: amendment 107 (Text as a whole, Block No 1, compromise amendment).
HungarianKözel voltak a motelhez, alig tizenöt méterre a blokk bejáratától.
They were very close, a mere hundred fifteen yards from the front door of the block building.
HungarianEz egy őrült kísérlet egy pánmediterrán blokk létrehozására, összekötve Európát Észak-Afrikával.
This is the insane attempt to create a pan-Mediterranean bloc, joining Europe with north Africa.
Hungarianegy blokk különböző deklarációinál a megfelelő tömbök méretének és dimenziószámának meg kell egyezniük
Corresponding arrays in each declaration of a block must agree in size and number of dimensions
Hungarian- A jókötésű férfi letépte a blokk következő lapját, kezét végigsimítva Craig írásának lenyomatán.
The well-built man tore off the next sheet on the pad, feeling the indentations of Craig's printing.
HungarianA G blokk alatti férfivécében, az új Állami Cirkuszban.
The mens toilet under G Block at the New State Circus.
HungarianA 248. bekezdést a "Kozloduy atomerőmű” szavak után ki kell egészíteni az "1-4 blokk” szavakkal'.
In paragraph 248, the words 'Kozloduy blocks 1 to 4' should be added after 'at the Kozloduy nuclear power station'.
HungarianA férfi figyelmesen tanulmányozta Craig erős betűinek lenyomatát a blokk legfelső lapján.
The well-built man studied the indentations that Craig's strong printing had made on the page beneath the one he'd torn off.
HungarianCsehszlovákia a múltban - csakúgy, mint a szovjet blokk egyéb országai - aktív volt a fejlődő országokban.
In the past Czechoslovakia, just like other countries of the Soviet bloc, was active in developing countries.
HungarianSőt, az EU az egyetlen olyan kereskedelmi blokk, amely nem biztosít közvetlen finanszírozást saját GNSS-programja számára.
The EU is, in fact, the only trading block that does not provide direct funding to its GNSS programme.
HungarianMásfelől viszont helyénvaló lenne elkerülni bármely ukrán politikai blokk részrehajló és egyoldalú támogatását.
On the other hand, it would seem appropriate to avoid biased and one-sided support for any political bloc in Ukraine.
HungarianKérem, hogy mindannyian támogassák az 1-es blokk módosító indítványait, és ebben az esetben ezt a dossziét le tudjuk zárni.
I would ask you all to support the amendments in block one and then we will be able to close this dossier.