HU

cél {noun}

volume_up
1. general
A cél szintén a monopolhelyzetű üzleti csoportok jövedelmezőségének a növelése.
The aim is also to increase the profitability of monopoly business groups.
A legfontosabb cél a 2009. évi aratás mezőgazdasági termelésének megmentése.
The main aim is to save the agricultural production of the 2009 harvest.
E cél tekintetében alapvető követelmény, hogy elegendő adat álljon rendelkezésre.
Having sufficient data is the basic requirement for this aim.
A cél érdekében a bortermelők és a lepárlók között szerződések köttetnek.
To that end, contracts are concluded between wine producers and distillers.
A biogáztermelés növelése azonban nem lehet önmagában vett cél.
Increased biogas production must not be an end in itself, however.
Az oroszok újjá akarják építeni a birodalmukat, és ez a cél szentesíti az eszközt.
Russians want to rebuild the Russian empire, regardless of how this end is achieved.
Véleményem szerint ezért az első cél egy politikai cél.
That is why the first goal, in my view, is a political goal.
A cél a befogadás, és az, hogy a gyermekeket a lehetséges mértékben integráljuk.
The goal is inclusion and the goal is to integrate children in a way that is possible for them.
E cél elérésének egyszerű módja az épületek hőszigetelésének felújítása.
A simple way to achieve this goal is thermal rehabilitation of buildings.
A kitűzött cél az, hogy minket szerződtessenek az Örökös Palotához.
The intention is to acquire the contract for the Eternal Domicile.
A cél az volt, hogy felszabadítsuk őket az elnyomás, a visszamaradottság alól.
It was the intention to free them from coercion and backwardness.
A felszín alatt pedig egyetlen cél, mely egyesítette erőiket.
Beneath both was a single intention, which unified them.
Sajnos a cél érdekében tett erőfeszítések nem voltak nagyon sikeresek.
Regrettably, action on that objective has not been particularly successful.
A második, középtávúbb cél természetesen az olimpiai játékokkal függ össze.
The second more mid-term objective is of course linked to the Olympic Games.
Az EU informatikai hálózatai tényleges biztonságának garantálása volt az elsődleges cél.
The main objective was to guarantee effective security for the EU's IT networks.
Miután hazavittem, különösebb cél nélkül nekiálltam farigcsálni a seprűnyelemet.
When I got it home, I started to carve up my broom handle to no particular purpose.
Ám a cél nem az, hogy besétálunk, otthont építünk magunknak és azután ott éldegélünk.
And the purpose is not to walk in and construct a home and live there.
Haza kell mennie, és ki kell derítenie, mi a cél.
He still had to go home and he had to determine the purpose.
cél (also: szándék)
A cél nem katasztrófa okozása volt, hanem félelemkeltés és vad gyűlölet szítása Amerika ellen.
The intent was not to cause an ecological catastrophe but to provoke fear and a violent wave of hatred of America.
A kapitalizmus nem a szeretetem tárgya, csupán eszköz egy cél eléréséhez.
Capitalism is not an object of my affection, it is simply a means to an end.
Ez értelmes cél, mert bölcs dolog szenvedni valami nagy jó kedvéért.
And that is a reasonable object, for it is wise to suffer now for a future gain.
Az alárendeltek egyikének sem volt kétsége afelől, hogy a halál a cél.
There was never any doubt in any of the subjects that death was the object.
'Tis a consummation_ _Devoutly to be wish'd.
cél (also: terv, szándék)
Valahányszor azonban magasabb célra leltek, még ez a cél sem volt elég magas.
But whenever they found a higher purpose, the purpose still wasn't high enough.
A fejvesztett fejlődés, mintha a mozgásnak célja lenne, s a cél önmagában is dicsőséges volna.
Our headlong progress, as if motion was purpose and purpose inherently virtuous.
A 886. módosításban megfogalmazott cél - sportberuházások - dicséretes.
Amendment 886 has a commendable purpose - investment in sport.
A cél lefordításaKiadja az ant cél_név parancsot a cél lefordításához.
Build targetExecutes ant target_name command to build the specified target.
Beszúrja a célt a Hiperhivatkozás párbeszédablak Cél mezőjébe.
Inserts the target in the Target field of the Hyperlink dialog.
Ez olyan cél, amelyen jelen pillanatban az autóipar egésze dolgozik.
That is a target that the whole of the motor industry is working on at the moment.
3. "lövészetben", sports

Context sentences for "cél" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA 2°C-os cél elérésének sikertelensége különösen komoly következményekkel járhat.
The consequences of failing to meet the 2 °C target may be particularly serious.
HungarianHa a cél fontosabb mint, mint maga a cselekvés, akkor valószínűleg az nem játék.
If its purpose is more important than the act of doing it, it's probably not play.
HungarianAz űrről való diskurzus mindig homályban tartja a cél és az időzítés kérdéseit.
Talk about space always seems to be hung on ambiguities of purpose and timing.
HungarianA cél előtti utolsó szakaszban vagyunk, de még mindig elég rögös út áll előttünk.
We are in the last stretch to the finish, but the road will still be rather bumpy.
HungarianMiután hazavittem, különösebb cél nélkül nekiálltam farigcsálni a seprűnyelemet.
When I got it home, I started to carve up my broom handle to no particular purpose.
HungarianEzért a 20%-os csökkentési cél, amelyet most magunk elé tűztünk, nagyon magas.
Therefore, the level of 20% which we have currently set ourselves is very high.
HungarianMi is itt a cél, miért is kell ilyen kérdésekről általános szabályként beszélnünk?
What is the point of this and why must such things be stated as a general rule?
HungarianValahányszor azonban magasabb célra leltek, még ez a cél sem volt elég magas.
But whenever they found a higher purpose, the purpose still wasn't high enough.
HungarianAhhoz, hogy ez a cél megvalósuljon, több komoly kihívásnak kell még megfelelnünk.
In order to achieve this, several major challenges have still to be overcome.
HungarianCsináltuk és csináltuk, míg végül megszűnt az emlék, az ész, a cél, a gondolat.
On and on it went until there was no memory anymore of reason or purpose or thought.
HungarianMi értelme egy ilyen politikának, amikor az a cél, hogy megosszuk a terheket?
What is the point of such a policy when the objective is to spread the burden?
HungarianAz egyedüli cél 24 fő elbocsátása, akik közül 12-en szakszervezeti képviselők.
The sole aim is to lay off 24 workers, 12 of whom are trade unions representatives.
HungarianÁm egyeseket megkímél: egy részüket a cél szolgálatára, más részüket talán tanúnak.
But she will leave some, some to serve this purpose, some perhaps to witness.
HungarianA cél annak értékelése, hogy a forrásokat a legjobb módon használják-e fel.
The aim is to assess whether resources are being used in the best possible way.
HungarianUgyanakkor európai szinten túlságosan kevés eszköz áll rendelkezésre e cél eléréséhez.
However, we have too few instruments at the European level to achieve this goal.
HungarianAz oroszok újjá akarják építeni a birodalmukat, és ez a cél szentesíti az eszközt.
Russians want to rebuild the Russian empire, regardless of how this end is achieved.
HungarianEzért gondolom, hogy az országnak e cél elérése érdekében kell továbbmennie.
I therefore feel that the country should continue towards achieving this goal.
HungarianEz idáig azt hallottuk, hogy csökkenő finanszírozás mellett egyre több a kiemelt cél.
So far, we have heard that there are more and more priorities, with less money.
HungarianEzért úgy vélem, hogy mindkét félnek erőfeszítést kell tennie e cél elérése érdekében.
I therefore believe that both parties must make more effort to achieve this aim.
HungarianAz a cél, hogy felmérjük, a forrásokat a lehető legjobban használják-e fel.
The aim is to assess whether resources are being used in the best possible way.