HU csökken
volume_up
{verb}

csökken
Ez azt jelenti, hogy lényegében csökken a társadalmi szolidaritás szintje.
In effect, this means there is a decrease in the level of social cohesion.
A jelzáloghitel az ingatlan árának növekedésével együtt növekszik, az ingatlan árának csökkenése esetén pedig csökken.
Mortgages increase as the price of property rises and decrease as it falls.
Sajnos a nők száma csökken a vidéki területeken.
Unfortunately, there is a decrease in the number of women in rural areas.
csökken (also: csökkent, fogy)
Ellenkező esetben a javaslat értéke minden bizonnyal csökken.
If these were not to be so, then the value of this proposal would surely diminish.
Ez egy tisztán humanitárius kérdés és értéke nem csökken, akárhányszor is említjük.
This is a purely humanitarian issue and does not diminish in value however many times we repeat it.
A tárgyaló felek meg vannak győződve arról, hogy idővel a vámvisszatérítés gazdasági jelentősége csökken.
The negotiators are convinced that the economic relevance of the duty drawback will therefore diminish over time.
csökken (also: felad, abbahagy, abbamarad, dob)
Lassanként az egy férfira jutó asszonyok száma egyre csökken.
Slowly the number of women to each man would drop toward one.
Corbell érezte, hogy a lendületük csökken.
Corbell felt the thrust drop away.
Közben évente 1 millióval csökken az aktív korúak száma.
Meanwhile, the number of working age people is dropping by one million per year.
csökken (also: elbukik, csillapodik, beomlik, esik)
A hőmérséklet gyorsan csökken, és sötétedéskor csapadékra is számíthatunk.
Temperatures will fall rapidly, and precipitation should start around dusk.
Ha a gazdaság recesszióba kerül, az ország valutájának értéke rendszerint csökken.
When an economy falls into recession, the value of the currency will tend to fall.
Ugyanakkor erre az évre az előrejelzések szerint az európai export csökken.
At the same time, a fall in European exports is forecast for the current year.
Mert valahányszor egy európai polgár elveszíti állását, egy európai családnak csökken a jövedelme, és ennek kapcsán romlik az életminősége.
For every European citizen who loses his or her job, this represents a European family with a lower income and, by extension, a drop in their quality of life.
E csomag legfontosabb hatása az lesz, hogy a hajók biztonságosabbak lesznek, ami azt jelenti, hogy csökken a környezeti katasztrófa és a tengeri élővilág pusztulásának veszélye.
Essentially, this package will deliver safer vessels, meaning a lower risk of environmental disasters and loss of sea life.
csökken (also: gyengül, apad, elenyészik, fogy)
Ezzel magyarázható az is, hogy az Európai Unió aránya a világ GDP-jén belül miért csökken; miért estünk a 20 évvel ezelőtti 36%-ról mára 25%-ra, tíz éven belül pedig 15%-ra fogunk.
That explains why the European Union's share of world GDP is dwindling; why we have fallen from 36% 20 years ago to 25% today and we are scheduled to fall to 15% in 10 years' time.
Eközben a Nabucco vezetékre költött pénznek köszönhetően valamelyest csökken az Oroszországtól való aggasztó energiafüggőségünk.
Meanwhile, money going to the Nabucco pipeline will ease our troubling energy reliance on Russia.
csökken (also: csökkent, könnyít, lankad)
csökken
Az idő multával egyre csökken az elszántsága, de soha nem fog tőle teljesen megszabadulni.
He'll grow less desperate as time goes on, but he'll never be entirely free of it.
Ahogy távolodunk a kúttól, a halálesetek gyakorisága egyre csökken.
As you get further and further away from the pump, the deaths begin to grow less and less frequent.
Stantz és Spengler érezte, hogy csökken a testére nehezedő nyomás.
Stantz and Spengler felt the pull on their bodies lessen.
Ha elég lépcsőfokot tudok kiszabadítani, hogy a víz fölé mászhassak, csökken a testem kihűlésének veszélye.
If I could uncover enough steps so I could climb above the water, the danger of hypothermia would lessen.
Bármi történjen is köztük közönséges férfiként és nőként, létezett valami azon túl, ami sosem hal meg, s az ereje sem csökken soha.
Whatever might happen between them as ordinary man and woman, something lay beyond it which would never die or lessen in its intensity.
csökken (also: enyhül)
Ha azonban Európa különböző térségeiben csökken a szegénység, akkor az európai szolidaritás is mérséklődhet.
However, if there is less poverty in the various regions of Europe, then European solidarity may also recede.
csökken (also: csökkent, redukál)
Ezekkel az intézkedésekkel az átlagos CO2-kibocsátás kilométerenként 6-7 grammal csökken.
These measures will reduce average CO2 emissions by 6 to 7 grams of CO2 per kilometre.
A tervek szerint 2012-re 120 gramm/kilométerre csökken a magán személygépkocsik CO2-kibocsátásának szintje.
It is planned to reduce the CO2 emission limits for private cars to 120 grams per kilometre by 2012.
A tőkehalat akár megtartják, akár visszadobják, mindenképpen csökken a biomassza.
Whether a cod is retained or discarded, it reduces the biomass.
csökken (also: alábbhagy, enyhül, mérsékel, utal)
csökken (also: meghajlik, esik, belóg, besüpped)
csökken (also: elhagy, csökkent, apad, leereszt)
csökken (also: lazít, lanyhul)
Láthatjuk, hogy szombaton kicsit csendes volt, de vasárnap reggel újra munkához látott, és azóta folyamatosan csökken a héten.
So we see that he was a bit quiet on Saturday, but he was back to work on Sunday morning, and actually been tapering off since then this week.
csökken (also: alábbhagy, apad, hanyatlik, fogy)
Több uniós tagországban gazdaság növekedése tapasztalható, a munkanélküliség csökken, de a szélsőségesség nem szorul vissza.
The economies of many EU Member States have been growing, unemployment has been falling, but extremism has not been waning.
Ennek következtében jelenleg az Európai Unió belső piacának valamennyi szereplőjét veszteség éri, mivel csökken az EU világpiaci versenyképessége.
As a result of this, all the participants in the European Union internal market are currently losing out, since the EU's competitiveness on world markets is waning.
Következésképpen adott földrajzi térségben csökken a megfelelő befogadó hiánya miatt veszendőbe menő szervek száma.
As a result, there will be a reduction in the number of organs wasted due to the absence of a suitable recipient in a particular geographical area.

Context sentences for "csökken" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianLáthatjuk, hogy a francia régiók számára kiutalt részesedés folyamatosan csökken.
We can see that the share allocated to the French regions is continually shrinking.
HungarianUgyanakkor azt látjuk, hogy a transzatlanti szakadék nő, nem pedig csökken.
At the same time, we see that the transatlantic gap is expanding, not narrowing.
HungarianIrány nullahárom-nulla, felénk fordul, távolság tizenöt kilométer, csökken!
Bearing zero-three-zero, turning toward us, range fifteen kilometers and closing!
HungarianA vállalkozások csődbe mennek, és a GNP már negyedik egymást követő évben csökken.
Businesses are collapsing, and for the fourth consecutive year our GNP has decreased.
HungarianSajnálatos módon Európában elkerülhetetlen módon öregszik és csökken a népesség.
Sadly, population ageing and population shrinkage are the inescapable future of Europe.
HungarianHa a GNP-nk egy százalékkal csökken, a számukra nyújtott hozzájárulásunk is csökken.
If our GNP goes down a percentage, our contribution to these people also goes down.
HungarianA szegénység és a társadalmi egyenlőtlenség fokozódásával csökken a versenyképesség.
More poverty and more social inequality also translate to a loss of competitiveness.
HungarianA benzinfogyasztás valószínüleg 2007-ben tetőzött az USA-ban és most csökken.
Gasoline consumption in the U.S. probably peaked in 2007 and is declining.
HungarianAz állam ma kevesebbet jelent, mint régen, és az állam hatalma is csökken.
States mean less than they used to, and the power of the state is declining.
HungarianAz különösen elfogadhatatlan, hogy Magyarországon csökken ennek a támogatásnak a formája.
It is particularly unacceptable that this form of this aid is falling in Hungary.
HungarianEz a bevétel a gyártóknak adott mindenféle mentességnek köszönhetően rohamosan csökken.
This revenue is falling due to the many exemptions granted to manufacturers.
HungarianA zavarásunk működik, nem fog megtalálni minket... öt mérföld és csökken.
We're still jamming... maybe he won't be able to see us... five miles and closing...
HungarianA méhek száma katasztrofális mértékben csökken, ami európai szintű cselekvést kíván meg.
There is a catastrophic decline in bees, and we must take action at European level.
HungarianA rá rótt korlátozásoknál fogva az ökológiai hatékonyság mindazonáltal nullára csökken!
However, ecological efficiency is reduced to zero by the restrictions imposed on it!
HungarianUgyanakkor miközben viszonylagos méretünk csökken, tárgyalóerőnk szintén csökken.
At the same time, as our relative size decreases, our negotiating power decreases as well.
HungarianA teljes kifogható mennyiség 2012-ben és 2013-ban tovább csökken majd.
Further reductions in the total allowable catches will occur in 2012 and 2013.
HungarianA fenti egészséges étkezési szokásokat betartó emberek száma azonban egyre csökken.
However, the number of people who maintain these healthy dietary habits has been falling.
HungarianA '80-as évek vége és a '90-es évek eleje óta folyamatosan csökken a tőkehalkínálat.
Ever since the late 80s and the early 90s, the supply of cod has been dropping steadily.
HungarianÜzemanyagszivárgás is van a bal szárnyon, és az a gyanúm, csökken a kabinnyomás.
We've got fuel leaks on the left wing as well, and I think we're losing cabin pressurization.
HungarianA termelékenységi mutatók alacsonyak, csökken a társadalmi síkok koherenciája.
Productivity was down, incoherence in the social-spaces on the rise.