"csökkenés" English translation

HU

"csökkenés" in English

EN

HU csökkenés
volume_up
{noun}

csökkenés (also: hanyatlás)
Ezen adatok birtokában meg kell vizsgálnunk a csökkenés alapvető okait.
Armed with such data, we need to study the root causes of this decline.
Ugyanakkor nem lehet, hogy a csökkenés jobb, mint a másik lehetőség?
However, is it not the case that decline might be better than the alternative?
Ez a próbatétel pedig nem más, mint a demográfiai csökkenés és az európai népesség öregedése.
These challenges are demographic decline and the ageing of Europe's population.
csökkenés (also: ősz, hullás, bukás, esés)
volume_up
fall {noun}
Gazdaságunk elgyengülne, a kibocsátás pedig csökkenés helyett csak tovább nőne.
Our economy will become weaker, and emissions will not fall, but rise.
A betegség által okozott globális termelékenységi csökkenés évente 13 milliárd dollárra rúg.
The global fall in workforce productivity caused by the disease amounts to USD 13 billion every year.
Különösen negatív az előrejelzés a haszongépjárművek esetében, ahol 35%-os csökkenés várható.
The negative forecast applies in particular to commercial vehicles where a fall in production of 35% is expected.
csökkenés (also: veszteség, kár, elvesztés, elkallódás)
volume_up
loss {noun}
Mint elhangzott, piaci értéket kell rendelnünk a biológiai sokféleséghez, ha komolyan gondoljuk a csökkenés megfordítását.
As has been said, we have to put a market value on biodiversity if we are serious about reversing the loss.
A 7b. cél talán a legátfogóbb: "a biológiai sokféleség csökkenésének mérséklése, 2010-re a csökkenés mértékének jelentős mérséklődését elérve”.
Target 7b is perhaps the most encompassing: 'reduce biodiversity loss, achieving, by 2010, a significant reduction in the rate of loss'.
Pavan Sukhdev közelmúltban a biológiai sokféleség csökkenésével kapcsolatban végzett számítását és az adott csökkenés értékét.
Take, for example, a recent calculation done by Dr Pavan Sukhdev about the loss of biodiversity and the value of that loss.
csökkenés (also: csökkentés)
Keresleti csökkenés (143) Egy olyan piacon, ahol csökken a kereslet, várhatóan minden szereplő értékesítésének csökkenésével néz szembe.
Decline in demand (143) In a market where demand is decreasing, it is expected that all operators face a diminution of their sales.
volume_up
droop {noun}
csökkenés (also: kudarc, balszerencse, csalódás, akadály)
csökkenés (also: kopás, pusztaság, veszteség, parlag)
volume_up
waste {noun}

Context sentences for "csökkenés" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEz a csökkenés a tuberkulózis elleni küzdelem nemzeti tervének sikeréhez köthető.
This reduction is linked to the success of the National Plan to Fight Tuberculosis.
HungarianA csökkenés kevesebb, mint a légi közlekedés egy év alatt elért növekedése.
That reduction is the equivalent of less than one year's growth in air travel.
HungarianA Nemzeti Védelmi Minisztérium költségvetése 6,63%-os csökkenés után 6 milliárd euró.
The Ministry of National Defence has a budget of EUR 6 billion, down 6.63%.
HungarianEz a csökkenés 5 százalékpontot tett ki a vizsgált időszak során.
This decrease was 5 percentage points during the period under examination.
HungarianA nettó csökkenés végül is alig egymillió tonna, miközben a cél hatszor ennyi volt.
The net reduction is therefore just a million tonnes, whilst the target was six times that figure.
HungarianA csökkenés főként a származási területeken tapasztalható húzótényezőknek köszönhető.
The drop is mainly due to push factors in the areas of origin.
HungarianA legrosszabb esetben ez a csökkenés akár a 100%-ot is elérheti.
In the worst case scenarios, the reduction could be 100%.
HungarianVolt néhány kezdeményezés ennek csökkentésére, azonban a csökkenés üteme túlságosan lassú.
There have been some initiatives to decrease it, but the rate at which the gap is shrinking is much too slow.
HungarianEgyfelől növelés, másfelől csökkenés.
On the one hand, there would be an increase, and on the other hand, a decrease.
HungarianMinden egyes intézkedés után kiderül azonban, hogy egy röpke csökkenés után nő a bevándorlók száma.
After each measure, though, it turns out that, after a brief reduction, there is an increase in immigrants.
HungarianEz a csökkenés tagállamról-tagállamra változik, de az egész EU-ban megfigyelhető a lefelé mutató tendencia.
This decrease varies from Member State to Member State but we there is certainly a downtrend across the EU.
HungarianAz utóbbi években az Európai Unió országaiban jelentős csökkenés volt tapasztalható a káros gázkibocsátások tekintetében.
Recent years have seen a significant a reduction in harmful gas emissions in the EU countries.
HungarianPortugáliában is észrevehető csökkenés mutatkozott, de az előfordulási arány még mindig az EU-átlag felett van.
There has also been a marked reduction in Portugal, but the incidence rate is still above the EU average.
HungarianMár hallottuk, hogy e csökkenés mennyire drámai mértékű is lehet, de azt már nem látjuk ilyen világosan, hogy mi okozza ezt a helyzetet.
We have heard already how severe it has been, but we are less clear as to what has caused it.
HungarianÓriási mértékű volt a csökkenés -- valójában két- és négybillió dollár közötti értékű természeti tőke veszett el.
We were losing it at an extraordinary rate -- in fact, of the order of two to four trillion dollars-worth of natural capital.
HungarianA halászatokkal kapcsolatban elmondható, hogy a közös halászati politika előirányzataiban sajnálatos csökkenés tapasztalható.
With regard to fisheries, there is a regrettable reduction in the allocations to the common fisheries policy (CFP).
HungarianAz ezt követő években a vizsgált időszak kezdetével összevetve összesen 5 %-os csökkenés volt tapasztalható.
It was reduced in the following years resulting in a total reduction of 5 % compared to the beginning of the period under examination.
HungarianMivel a lehallgatóberendezés csökkenti a feszültséget, az áramerősség, a csökkenés ellensúlyozására, automatikusan emelkedik.
Because a tap would drain power, the strength of the current would automatically increase to compensate for the drain.
HungarianSaját termelésünk - bár még mindig tekintélyes - folyamatosan csökken, és ez a csökkenés a 90-es vége óta folyamatos.
We have a constant decrease in our own production - and it is still substantial - but we have this decrease since the late 1990s.
HungarianHasonlóképpen aggodalomra ad okot a EU tagállamai GNI-jével kapcsolatos, az uniós költségvetés szintjében beálló folyamatos csökkenés.
Equally disturbing is the advancing reduction in the level of the EU budget in relation to the GNI of EU Member States.