HU

csapás {noun}

volume_up
1. general
Valóban tragikus, hogy tegnap ismét ilyen csapás tanúi lehettünk, mint az említett terrortámadás.
It truly tragic that yesterday we again witnessed such a calamity as this terrorist attack.
A csapás miatt szólt őszinte felindulással, ugyanazon a hangon, nem olyan száraz csikorgással, amit vártam.
`Calamity,' he said in the same voice, colored with genuine feeling-not the rasping sound I had expected from such a thing.
Az éghajlatváltozás eredményeként azonban a Tajvant ért csapás egyre mindennaposabbá válhat mind Tajvanon, mind pedig világszerte.
The calamity that has affected Taiwan may well become more commonplace, both in Taiwan and around the world, as a result of climate change.
A természeti csapás tetejében egyik nukleáris baleset követi a másikat.
One nuclear accident after another is coming on top of a natural disaster.
A Madeirán történtek után Európát ismét súlyos csapás érte.
After the disaster in Madeira, Europe was hit once again.
Tömeges humanitárius és politikai csapás ez.
This is a massive humanitarian and political disaster.
Rá kellett döbbenniük, hogy félig-meddig lebuktak, és ez elég súlyos csapás volt.
The realization that they'd been partially discovered hit hard.
A nemzetközi közösséget is súlyos csapás érte.
Also, the international community has been hard hit.
Litvániában az építőipart érte a legnagyobb csapás.
The construction sector is one of the hardest hit in Lithuania.
to sink under the weight of adversity
csapás (also: baj, méreg, romlás, veszedelem)
Talán csak ravasz tréfa ez is, a végső csapás, a csattanó.
Maybe it was all just an elaborate joke, the final crusher, the ultimate punch line.
Égető fájdalom hasított belé, de ekkor már érkezett is a következő csapás, majd az újabb.
The whip cut into them with a sharp crack, and one of her arms burned with sudden, stinging fire.
A következő csapás után el már biztos volt benne, hogy a lény a fatörzset támadja, és lassan belekapaszkodik.
A single raking blow cut another as he watched, and without pause the thing hauled itself up the trunk to cut more.
Lefelé villant a ragyogó penge, és mélyen belehasított a drabális teremtménybe, sötét vér fröccsent a csapás nyomán.
The sword's bright blade flashed downward and cut deep into the massive creature, dark blood spurting at the juncture of the blow.
Az egyik szerint, nyújtsunk segítséget a nemrég bekövetkezett csapás után.
One is to provide assistance following the misfortune that has recently befallen it.
- Mindez valóban súlyos csapás volna - felelte Elizabeth.
These are heavy misfortunes, replied Elizabeth.
csapás (also: bánat, , szomorúság)
A "három csapás” szabály vagy a fokozatos válasz rendszere Európában nem kötelező.
The three strike rule or graduated response systems are not compulsory in Europe.
Gyors és kemény csapás, ez volt Simbul leghatásosabb, és leginkább kedvére való módszere.
Strike swift and hard was both the Simbul's best road and the one that suited her.
Támadás, gyilkos csapás érte az elf király családját.
An attack, a deadly strike against the whole of the Elven royal family.
Gyors egymásutánban követte a második, a harmadik, a negyedik, majd az ötödik csapás is.
A second stroke came quickly after the first, then a third, and a fourth and fifth.
Marty várt A gyilkos csapás nyilván hamarosan bekövetkezik.
Surely the killing stroke would follow quickly.
A szabotázs a DTC-nél mesteri csapás volt.
The sabotage at DTC had been the master stroke.
Innen már lassabban kell lovagolnunk, hogy feltétlenül észrevegyük, ha lábnyom vagy csapás ágazik el róla jobbra vagy balra.
Now we must ride slower, and make sure that no trace or footstep branches off on either side.
Néhány száz lépés után a patak egy hasadékba zuhant, és a csapás, amelyet minden bizonnyal az állatok tapostak ki, eltűnt.
After a few hundred yards the stream entered a steep-sided gulch and the trail, which evidently had been traced by wandering cattle, disappeared.
Idővel elértek egy favágó kunyhójához; onnantól kezdve az ösvény már csak egy csapás, de még tovább kell mennetek, és hamarosan odaértek egy nagy tisztásra, ami a Bolond Rét.
You will come at last to a woodcutter’s hut; thereafter the track becomes a trace, but you must proceed farther still, until the forest breaks, and before you will be Madling Meadow.
csapás (also: sáv, útvonal, nyom, útirány)
Széles, jól kitaposott csapás volt, gyorsan haladhattak.
The track was broad and beaten and they ran along at a swift trot.
Idővel elértek egy favágó kunyhójához; onnantól kezdve az ösvény már csak egy csapás, de még tovább kell mennetek, és hamarosan odaértek egy nagy tisztásra, ami a Bolond Rét.
You will come at last to a woodcutter’s hut; thereafter the track becomes a trace, but you must proceed farther still, until the forest breaks, and before you will be Madling Meadow.
De út nem volt sehol, csak egy kis csapás felfelé a csupasz dombra, ahol széles útnak kellett volna húzódnia és fölötte még a ködben is látszaniuk kellett volna Camelot fényeinek.
But there was no road, only a little track winding upward on a barren hill, where there should be a broad road, and above it, even through mist, there should have been the lights of Camelot.
Elöl vagy harmincméternyire a csapás egy sziklatömb mögé kanyarodott.
A hundred feet or so on, the trail bent around a jutting shoulder of rock.
Itt újrakezdődött az ork-csapás, s elkanyarodott a dombok száraz szegélyén észak felé.
From it the orc-trail ran out again, turning north along the dry skirts of the hills.
A csapás összeszűkült, az erdő közeledett.
The trail narrowed sharply now, and the woods closed in about them.
2. figurative
És ezután megláttam Lestatot, és ez volt a legszörnyűbb csapás, amely valaha ért.
And then I saw Lestat- the blow that was more crippling than any blow.
A Dombot és fényűző ingatlanait is hasonló csapás, vagy még inkább csapások érték.
The Hill and its sumptuous properties were dealt as severe a blow; or several blows.
Nem az volt a csapás, hogy elhallgattad, hanem a halál.
But it's not the telling of it, it's the death itself that was the blow.
3. "ütés"
Széles, jól kitaposott csapás volt, gyorsan haladhattak.
The track was broad and beaten and they ran along at a swift trot.

Context sentences for "csapás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianFantasztikus módon Castor a mellét ért óriási csapás ellenére még mindig nem esett össze.
Incredibly, despite the massive trauma to his chest, Castor had still not fallen.
HungarianÚgy gondolom, hogy az emberkereskedelem az emberiséget sújtó legsúlyosabb csapás.
I believe that human trafficking is the greatest scourge of humanity.
HungarianA csapás, ahogy a levegő bevágódik a légüres térbe nem kellett volna, hogy meglepje.
He felt stupid: The thunderclap of air slamming into vacuum should not have surprised him.
Hungarian. - (HU) A túlzott alkohol-fogyasztás súlyos csapás az európai társadalmakra.
in writing. - (HU) The excessive consumption of alcohol is a blight in European societies.
HungarianPéldának okáért nem vezeti be az úgynevezett "három csapás” eljárást.
It does not introduce, for example, the so-called 'three-strikes' procedure.
HungarianOtt érte az a megrendítő csapás, hogy látnia kellett közöttük Jennyt.
And then there had been the mind-shaking shock of finding Jenny among them.
HungarianValami kegyetlen csapás kellett, hogy érje, amitől lelkileg összeroppant.
There must have been some violent shock, and his mind has given way.
HungarianMinden iskolának szörnyű csapás volna egy ilyen gyilkosság mondta Miss Bulstrode.
Murder's a bad thing for any school, yes, said Miss Bulstrode.
Hungarian[mentális csapás, egy képzeletbeli olló kegyetlenül összezárul, örvénylő képek]
of Waterdeep as i recai.l... [mind lash, mental pincers clamping down furiously, images streaming]
HungarianEgy keskeny, alig látható csapás ereszkedett le az első teraszra egy kis patak mellett.
The faintest of trails led along the side of a stream which tumbled down into the first brake.
HungarianJelentésem megkísérli a kamionok miatti csapás ellenőrzés alá vonását.
My report strives to bring the scourge of the lorry under control.
HungarianHétesztendei felhőtlen boldogság után Goriot-t súlyos csapás érte, elvesztette feleségét.
After seven years of unclouded happiness, Goriot lost his wife.
HungarianA csapás nem okozott volna neki feleannyi álmatlan éjszakát sem.
It would have spared her, she thought, one sleepless night out of two.
HungarianMinden csapás, ami ért, arra kellett, hogy jobbítson, és felkészítsen erre a pillanatra.
All the disasters I'd witnessed had done nothing but improve my soul and school it for this moment.
HungarianCsontja csillogott, egy erős csapás nyomán vörös repedések szabdalták.
Bone gleamed, latticed with red cracks from some fierce impact.
HungarianPillanatok alatt összeszedte magát, és kitért a csapás elől.
It took him only an instant to recover himself and parry the magical blade's next slash.
HungarianA haditengerészetünk által indított csapás válthatta ki ezt a reakciót.
The naval bombardment on their coast might have set them off.
HungarianSparhawk még a csapás közben módosította támadásának irányát, és szinte teljesen kettészelte a fanatikust.
Sparhawk altered his swing slightly and sheared the man almost in two at the waist.
HungarianNagy vihar tombol a keskeny csapás fölött, amely a völgyön át kanyarog, le a sivatagba.
A great storm is rumbling over the narrow road that twists down through the valley towards the desert.
HungarianEz valódi csapás, amely ellen minden rendelkezésünkre álló eszközzel küzdenünk kell.
This is more than just a worrying trend: we need to fight this scourge with all the means at our disposal.