"cselekszik" English translation

HU

"cselekszik" in English

HU

cselekszik {verb}

volume_up
Testből, amely cselekszik, agyból, amely gondolkodik, és lélekből, amivel érez.
He is a body to act, a mind to think, a spirit to feel.
Valamennyiük élete rámehet, ha nem cselekszik gyorsan.
Their lives might all be forfeited if he didn't act fast.
Ha azonnal cselekszik, nem fogok anyagi jóvátételt követelni.
If you act at once, I will demand no reparations.
- Druida uram, kérlek, el ne átkozd... rosszul van, nem is tudja, mit cselekszik.
Lord Druid, do not curse her-she is ill and she does not know what she does- Oh, do I not?
Ön ma egyértelműen szólt, és remélem, hogy Nicolas Sarkozy hasonlóan cselekszik.
You put it plainly today, and I hope Nicolas Sarkozy will do likewise.
Így akkor tesz egy férfi, amikor úgy érzi, hogy a kormánya inkorrektül cselekszik.
What does a man do when he feels that his government is taking incorrect action?
A Bizottság csak akkor cselekszik, ha az intézkedéseket tekintve jobb helyzetben van a nemzeti versenyhatóságoknál.
The Commission only acts when it is better placed than national competition authorities to take action.
Ha az Európai Parlament nem cselekszik, akkor a Volvo Cars munkavállalóira és beszállítóira nagyon nehéz idők várnak.
If the European Parliament does not take action, workers at Volvo Cars and its suppliers will be badly affected.
Ami az elnökséget illeti, az úgy döntött, hogy maga is cselekszik, különösen Afrikában, felhasználva az összes rendelkezésére álló erőforrást.
For its part, the Presidency has decided to take action itself, particularly in Africa, using all the resources at its disposal.

Context sentences for "cselekszik" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianÉs ugyanígy, Kürosz azon is meglepődött volna, hogy Marduk utasítására cselekszik.
And equally, he'd have been surprised that he was acting under orders from Marduk.
HungarianMilyen figyelemre méltó, gondolta, hogy a kormány ilyen hatékonyan cselekszik.
How remark- able, he thought, to see the government acting in an efficient manner.
HungarianDe egy okos tiszt ismeri a beosztottjainak az árát, és ennek megfelelően cselekszik.
But a wise officer knows the price of the men under him and uses them accordingly.
HungarianÉs enyhén szólva fel vagyunk háborodva azon, hogy a Bizottság nem cselekszik.
We are appalled, to put it mildly, that the Commission is not taking action.
HungarianA Bizottság helyesen cselekszik, amikor szigorúan alkalmazza a versenyszabályokat.
The Commission is right when it applies the rules on competition strictly.
HungarianA görög népnek azt üzenem, ha a kormány cselekszik, akkor Európa lépni fog.
My message to the Greek people is that if the government acts, Europe will deliver.
HungarianTayt meglepte, hogy a király ilyen gyorsan cselekszik, de örült is neki.
Tay was surprised, but pleased that the king had acted as quickly as he had.
HungarianHa nem cselekszik gyorsan, elvágják a túlélés egyetlen lehetőségétől.
Unless he acted quickly, they would cut him off from his only chance at survival.
HungarianKína nem légüres térben cselekszik, nagykövet úr, önök felelősek tetteikért!
China does not operate in a vacuum, Mr. Ambassador-you are responsible for your actions.
HungarianAzt hiszem elfogadott, hogy Kürosz nem tudja, hogy Jehova utasítására cselekszik.
I think it's recognized that Cyrus doesn't realize that he's acting under orders from Jehovah.
HungarianHa az ember a természete ellen cselekszik, előbb-utóbb szorulást kap, Alan seriff.
'A man who goes against his nature gets constipated, Sheriff Alan.'
HungarianJuncker úr, Ön azt mondta, hogy az EKB méltóságteljesen és határozottan cselekszik.
Mr Juncker, you said that the ECB acts with grace and determination.
HungarianHa az embert mindkét oldalról kritizálják, akkor talán helyesen cselekszik.
When you are criticised by both sides, then perhaps you are actually getting things right.
HungarianÚgy vélem, inkább rosszul tájékozottak, mert senki nem cselekszik rosszhiszeműen.
I think they are misinformed, because one never acts in bad faith.
HungarianGornon sok mindenben úgy cselekszik, mintha a tervei egyeznének Daneel terveivel.
R. Gornon acts in many ways as if he has the same agenda as Daneel.
HungarianA Bizottság ezért nem beszél, hanem a következőképpen cselekszik.
That is why the Commission is not talking but acting in the following way.
HungarianTehát úgy cselekszik, bizonyos értelemben, mint egy élő rendszer, ami próbálja fenntartani magát.
So it's acting, in a sense, like a living system trying to preserve itself.
HungarianIdefelé jövet úgy érezte, helyes dolgot cselekszik, amit nem fog megbánni.
He hoped he was doing the right thing and would not regret it.
HungarianEgy ideje e szerint cselekszik a meglévő atomerőművei esetében.
It has also been doing so for some time in relation to existing nuclear power stations.
HungarianMindegyikünk az őszinte jóindulat szabályai szerint cselekszik, nehogy a másik fölé kerekedjen.
Each of us follows prim rules of cordiality in order to avoid taking advantage of the other.