"csoport" English translation

HU

"csoport" in English

HU csoport
volume_up
{noun}

1. general

csoport
volume_up
group {noun}
Csoport kijelölése egyenlő a csoport tagjainak kijelölésével.
Checking a group is like checking all users in that group.
A fehér csoport itt a kontroll csoport; itt semmit se változtattak.
The white group there is the control group; they change nothing.
Kilép a csoportból, így a csoport tagobjektumai külön már nem szerkeszthetők.
Exits the group, so that you can no longer edit the individual objects in the group.
volume_up
band {noun}
We were tracking a small band of bandits.
Gyakorlatilag a csoport nem más, mint egy nagycsalád, vagy több rokoni kapcsolatban álló nagycsalád.
The band's land is used jointly by the whole group, instead of being partitioned among subgroups or individuals.
A tömeg sűrűjéből kivált egy apró fegyveres csoport; létrát hoztak, amelyet a máglyarakásnak támasztottak.
A small band of armed men, bearing a ladder with them, appeared from the thick of the crowd and laid this ladder against the pyre.
csoport (also: tömeg, test, testület, halott)
volume_up
body {noun}
A csoport vad kurjongatással szétszóródott, majd megint összeállt csomóba.
The group scattered with wild cries, and then drew close to make one small body again.
Ott volt a geopolitikai csoport elnöke, a stratégiai bizottságé és a gazdasági testületé.
the chairman of the geopolitical group, his opposite number in the strategic committee and the chairman of the economics body.
A férfi ugyanis látta a túszmentő csoport három, fekete Nomex-melegítőbe öltözött tagját, és rögtön tudta, hogy testüket nagy valószínűséggel páncél védi.
The man saw three HRT members dressed in black Nomex jump suits and ob~ 446 TOM CLANCY viously protected with body armor.
csoport (also: nyaláb, csomó, fürt, raj)
Most odamegyünk, ahol ez a nagyon nagy csoport van, és láthatják, hogy hogyan néz ki.
And then we'll fly in to where the very large cluster is, and you can see what it looks like.
A Disney-szigetek voltak, egy tíz korallcsúcsból álló csoport, amit siklójárdák kötöttek össze egy tucatnyi másikkal.
These were the Disneys, a cluster of ten coral peaks linked to another dozen by slidebridges.
Nem élünk a Naprendszerünk közepén, sem pedig a galaxisunk közepén, és a galaxisunk sincs a csoport közepén.
We don't live in the center of the solar system, we don't live in the center of the galaxy and our galaxy's not in the center of the cluster.
csoport (also: társaság, társulat, csapat, század)
Vagy húsz főből álló harcos csoport lovagolta szorosan körül a Szelek Urát.
A company of twenty grim-faced warriors rode close about the Lord of Winds.
Az oszlopok közül egy csoport szürke köpenyes alak özönlött elő, ismeretlen járműveken lovagolva.
Between pillars burst a company of men, gray robed, riding in WITCH WORLD 267 machines strange to him.
A kikötő végében egy kisebb csoport álldogált, és éppen őt nézte.
At the end of the dock a quiet company of men was standing, eyeing her steadily.
csoport (also: banda, csapat, brigád, csorda)
volume_up
gang {noun}
Az első kosaras csoport a vizet és az egyéb szükséges dolgokat mindig jóval napszállta előtt hozza.
The first basket gang usually came with the water and the regular deliveries a good while after the sun had set.
Előőtte, 07.00-kor még egy tíz emberbőől álló csoport jön bárkával a partról, őők majd a kikötésnél segédkeznek.
Prior to that, he knew, a gang of ten men from ashore, the extra hands, called riggers, who were needed for the berthing operation, would arrive by launch at 0700.
csoport (also: társaság, csapat, buli, parti)
volume_up
party {noun}
Szakíthatok néhány percet, hogy megmutassam, mielőtt a következő csoport megérkezik.
I can spare a few moments, until the next party of dignitaries arrives.
A háromtagú csoport átszelte a padlón az állatövet, és kiment a balzsamos sötétségbe.
The party of three crossed the zodiac on the foyer floor, moved into the balmy dark.
A csoport közben elért a matematikai tanszék épületéhez.
Their party reached the Mathist Department and ascended.
csoport (also: társaság, falka, sereg, csapat)
volume_up
bevy {noun}
csoport (also: halom, csomó, rakás)
volume_up
clump {noun}
Széles legelőre érkeztek, mely barna-bíbor szint öltött a délutáni napfényben, középen sűrű magnólia csoport állott.
They came out on a broad tract of grazing-ground, brown and purple in the afternoon light, with a heavy clump of mangoes in the centre.
csoport (also: kolónia, gyarmat)
volume_up
colony {noun}
A kolónia kettészakadt, és a szakadat csoport eltávozott, Beltran Severeem vezénylete alatt.
The colony split wide open, and the bailout faction left under the leadership of one Beltran Severeem.
csoport (also: libafalka)
volume_up
gaggle {noun}
Kham is odapillantott, és egy csoport ork nőt látott, akik pár kölköncöt terelgettek.
Kham glanced in that direction and saw a group of women tending a gaggle of young orks.
csoport (also: hurok, csomó, bütyök, nehézség)
volume_up
knot {noun}
Itt-ott egy csoport szálas fenyőt láttak.
Here and there they saw knots of tall pine-trees.
Száguldottak mint golyó a falnak, a felső csoport majdnem ötszázötven csomóval, az alsó körülbelül ötszázzal.
They were simply going balls to the wall-the higher group nearly at five hundred and fifty knots, the lower jets about five hundred knots.
A démonok ismét támadtak, ezúttal több csoport áttört, de rögtön meg is döglöttek, amikor a tartalék falanx fürgén betöltötte a keletkezett réseket.
Again the Demons surged up against the Elves, and this time several knots broke through, only to perish instantly as the rear phalanx moved quickly to plug the gaps in the forward lines.
csoport (also: szakasz, klikk)
csoport (also: melléklet, rekesz, terület, ágazat)
Úgy látszik, az angol rendőrségnél nincs külön gyilkossági csoport.
It seems they don't have a homicide section in the Metropolitan Police.
A genetikai vizsgálatok kimutatták, hogy ezek az egyedek egy egészen kis csoport leszármazottai.
Genetic inventory shows that they come from a small stable, probably a zoo set up here.
Az, hogy miért javasolták egy tanácsadói csoport felállítását, teljesen érthető.
The reasons why it was proposed to set up an advisory group are absolutely understandable.
Befogni mondta a navigátor a tűzvezérlő csoport tengerészaltisztjének.
Set it up, the approach officer told the petty officer on the fire-control director.
Fél egykor egy specialistákból álló csoport érkezik a Kennedy Repülőtérre.
At half-past noon, a team of specialists will arrive at Kennedy Airport.'
Radarjaik és rádióik elsötétültek, aztán a csoport gyorsan mozogva keletnek tartott.
Their radars and radios blacked out, the team had then headed east, moving quickly.
A férj ígérete ellenére is lehet ott egy megfigyelő csoport.
Despite what the husband promised, there's bound to be a surveillance team.
csoport (also: csapat, falka, sereg)
volume_up
troop {noun}
Ezen a délutánon egy ilyen csoport érkezett a D egységhez.
One such team appeared at Troop D that afternoon.
Az FSZB munkáját két rohamcsapat támogatta: az Alfa csoport és a Vümpel, ami oroszul any-nyit tesz: árbocszalag, jelzőzászló.
To assist in its labors, FSB commanded two forces of rapid reaction troops, the Alpha Group and the Vympel, Russian for banner.
Többféle politikai irányultságú csoport vezette, volt amerikai megszállás alatt, és kereszttűzbe került Kuba, a Szovjetunió és az USA között.
It has been governed by groups with a range of political affiliations, occupied by American troops, and has been caught between Cuba, the USSR and the USA.
volume_up
wing {noun}
(SK) Ez év augusztusában egy szélsőjobboldali csoport, a "Magyar Gárda” jött létre meg a Magyar Köztársaságban.
(SK) In August this year an extreme right-wing group known as the 'Hungarian Guard' was formed in the Republic of Hungary.

2. "emberek"

csoport (also: társaság)
volume_up
bunch {noun} [coll.]
Van egy csoport a külügyminisztériumban, akik úgyszintén rám fenik a fogukat.
There's a bunch in the State Department who're after my ass, too.
Egy csoport renegát druida, akik Titkos Körnek nevezik magukat.
A bunch of renegade druids who call themselves the Hidden Circle.
Hollywood egy csoport gerenda vázas ház volt a két város között.
Hollywood was a bunch of frame houses on the interurban line.

3. "banda, tásaság"

csoport (also: társaság)
volume_up
number {noun} [coll.] (group of people)
Számos csoport véleménye szerint az élet ezeken a területeken alakult ki.
There are a number of groups that are proposing that life evolved at these vent sites.
Az egyes csoport többnek látja, mint puszta szerencsel vagy véletlen.
Group number one sees it as more than luck, more than coincidence.
De a kettes csoport csak véletlennek tekinti, vagy a sors egy furcsa fordulatának.
Group number two sees it as just pure luck, a happy turn of chance.

4. "vmié"

csoport (also: készlet, akkumulátor, elem, akku)

Context sentences for "csoport" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianÉs tucatnyi fogyasztói érdekvédelmi csoport sompolyog körülöttük ugrásra készen.
And they have a dozen consumer groups hanging around ready to pitch in advice.
HungarianNe feledjék tette hozzá vidáman a bemondó , így került bajba a Donner-csoport is.
Remember, the announcer added jocularly, that's how the Donners got into trouble.
Hungarian- 4. csoport: a "Harmadik országok" oszlopból a "Portugália" szót el kell hagyni;
- Category 4: in the column 'Third countries' the word 'Portugal' is cancelled;
Hungarian- 7. csoport: a "Harmadik országok" oszlopból a "Portugália" szót el kell hagyni;
- Category 7: in the column 'Third countries' the word 'Portugal' is cancelled;
Hungarian- 8. csoport: a "Harmadik országok" oszlopból a "Portugália" szót el kell hagyni;
- Category 8: in the column 'Third Countries' the word 'Portugal' is cancelled.
HungarianA többi politikai csoport, ha saját tevékenységét javítani szeretné, tegye meg.
If the other political groups wish to improve their own activities, let them do so.
HungarianReméljük, hogy a többi politikai csoport támogat majd minket ebben a kérdésben.
We hope that the other political groups will be able to support us on this.
HungarianA Zéta csoport tagjaként Davinnak a sziklás felföldek felderítése volt a feladata.
As part of scout unit Zeta, Davin was tasked with reconnoitering the rocky highlands.
HungarianA fiúk közül valaki hangosan felnevetett, és az egész csoport David felé fordult.
One of the crowd laughed loudly, and they all looked in Davids direction.
HungarianMagányos turistaként odautazni kockázatos lett volna; a csoport védelmet nyújtott.
To go as a single tourist would be risky; there was protec-tion in groups.
HungarianEz lehetővé teszi, hogy az ellenőrző csoport 2009 elején már működőképes legyen.
This will, in particular, allow the monitoring board to become operational early in 2009.
HungarianNos, szeretném tudni, hogy hány különböző csoport fog ott követni engem.
Well, I'd like to know how many different groups will be following me down there.
Hungarian- 6. csoport: a "Harmadik országok" oszlopból a "Spanyolország" szót el kell hagyni;
- Category 6: in the clumn 'Third Countries' the word 'Spain' is cancelled;
HungarianÖrülök annak, hogy az előadó és a többi csoport végül kompromisszumot kötött.
I am glad that the rapporteur and the other groups have finally reached this compromise.
HungarianSajnálatos módon a Romániában élő fiatalok még mindig az egyik leginkább érintett csoport.
Unfortunately, young people in Romania are still one of the groups hardest hit.
HungarianEgy élethű Lucretia és egy csoport szabin nő fényes bronz csapóajtót őrzött.
Between a livid Lucrece and a horde of Sabine Women was a flush door of polished bronze.
HungarianA XXI. században sok társadalmi csoport él megalázó körülmények között.
In the 21st century, there are many groups of people living in demeaning conditions.
HungarianA két nanorakéta csoport táguló ködében sem talált semmi említésre méltót.
Likewise the slowly expanding debris from the two groups of nanomissiles.
HungarianMég mindig túlerőben vagyunk, uram felelte a csoport hadműveleti tisztje.
We still have them outgunned, sir, the Force Operations Officer re- plied.
HungarianEz a csoport adományozott egy szervezetnek Arkansas államból, a Heifer Internationalnak.
They made a donation to an organization based in Arkansas called Heifer International.