HU

derült {adjective}

volume_up
1. general
Valahogyan bosszantotta a lány derült nyugalma.
Something in her serene composure irked him.
Kim finished his slumbers with a serene mind.
derült (also: felhőtlen)
2. "ég"
Ragyogó, derült napkelte volt, amely ismét meleg, napos időőt ígért mára.
It was a bright, clear sunrise, giving promise of another warm and sunny day.
Hét óra harminc perc volt, egy derült, napos reggelen.
It was seven-thirty on a bright, sunny morning.
Kellemes, derült este volt a hold ragyogón sütött.
It was a lovely clear night with a bright moon.

Context sentences for "derült" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianGrisint azonban dühítette valami, amire a legutóbbi kihallgatáskor derült fény.
But Grishins rage stemmed from something that had come out of the last session.
HungarianLehet, hogy valami új házasságot agyalt ki a számomra derült fel Shaista arca.
Perhaps he has arranged a new marriage for me, said Shaista, her face brightening.
HungarianFiatal volt, energikus, és ragadós mosolyától tüstént jókedvre derült az ember.
He was young, energetic, and had an infectious smile that instantly put one at ease.
HungarianOlyan sok fura összefüggés derült ki a dolgok között, gondoltam, talán akad még egy.
There are so many other weird connections, I thought there just might be one more.
HungarianEz akkor derült ki, amikor elkezdődött a négyórás előadás a Dixie filmszínházban.
This was evident when the four o'clock matinee began at the Dixie theater.
HungarianEgyre inkább az derült ki, hogy azok az emberek betegedtek meg, akik ittak a kútból.
He found increasingly that people who drank from the pump were getting sick.
HungarianArra csak később derült fény, hogy vagy féltucatnyi bordája is eltört az ütközésben.
Only later was it discovered that she'd sustained half a dozen cracked ribs.
HungarianValójában az derült ki, hogy egyenértékű Fermat utolsó tételének bizonyításával.
In fact, it turns out it's equivalent to proving Fermat's Last Theorem.
HungarianA vizsgálat során nem derült fény a hatékonyság csökkenésének bizonyítékára.
No evidence of a decrease of efficiency was found during the investigation.
HungarianAztán február 14-én újabb de Gaulle elleni merénylet tervére derült fény.
Then on February 14th another plot to assassinate General de Gaulle was uncovered.
HungarianRagyogó, derült napkelte volt, amely ismét meleg, napos időőt ígért mára.
It was a bright, clear sunrise, giving promise of another warm and sunny day.
HungarianÉs az derült ki, hogy a férfiak és a nők nagyon hasonló boldogságszintekről számolnak be.
And it turns out that men and women report very, very similar levels of happiness.
Hungarian- derült fel Mrs. McNaughton arca.
It all seems so extraordinary, doesn't it, said Mrs McNaughton, brightening up.
HungarianHála Istennek derült fel az utazó, amikor meglátta a tűz körül álló, páncélos lovagokat.
'Thank God,' the man said when he saw the armoured knights standing around the fire.
HungarianMindez nem sokat segített, csupán annyi derült ki, hogy Anna Stravinska szeretett lódítani.
All that seemed to emerge from it was that Anna Stravinska was a proficient liar.
HungarianCsak később derült ki, hogy a gyár nem teljesítette a biztonsági előírásokat.
It was only later that it emerged that the factory did not comply with safety regulations!
HungarianHogy mi lehetett az, vagy hogy mihez kezdett vele, az sosem derült ki.
There is no clear account of what it was that he took or what he did with it.
HungarianA csúcs előtt néhány nappal 5 milliárd eurós kibocsátáskereskedelmi csalásra derült fény.
A few days before it began, emissions trading fraud worth EUR 5 billion was exposed.
HungarianA Bizottság tanulmányából derült erre fény, ott említik az átfedést.
It was brought to light in the Commission study, which refers to the overlaps.
HungarianS csak pár nappal ezelőtt ismert fel az egyik emberünk, s derült ki az igazság.
It was only a few days ago that I was recognized by one of our people and the truth came out.