"drága" English translation

HU

"drága" in English

HU

drága {adjective}

volume_up
- Aztán leányához fordult: - Ó, drága, drága Jane, olyan boldog vagyok!
my dear, dear Jane, I am so happy!
Tuisco és Mannus otthon a mi drága Vaterlandunkban éppen ilyenek.
Tuisco and Mann, at home in our dear, dear Fatherland, are just the same.
Drága barátom, drága Walter Starbuck mondta Dr. Fen-der , hát hogy telt eddig a mai napod?
My dear friend, my dear Walter Starbuck, he said, and how has this day gone for you so far?
drága (also: költséges)
A drága földgáz ezért drága villamos energiát jelent. ...
Expensive gas therefore means expensive electricity. ...
A Metropol drága szálló, idelátogató turistáknak és üzletembereknek épült.
The Metropol was expensive, for visiting tourists and businessmen.
Elavult, drága, használhatatlan amerikai felszereléssel, amit a nyakunkba sóztak!
Outdated, expensive, useless American equipment that we were suckered into buying.
Az Egyesült Királyságban a tőzeges területeket védendő drága élőhelynek tekintjük.
In the UK, peat land is regarded as precious habitat to be protected.
Néhány drága pillanatra színes villámfény cikázott át a sötét szakadékon.
Because for a precious few seconds there had been a flash of color in the abyss.
Ó, a koksz, a drága kincs! jegyezte meg csúfondárosan Patrick.
The precious precious coke? said Patrick mockingly.
drága (also: költséges)
Rettentő drága fenntartani ezt a helyet meg a maga laboratóriumát.
Supplying this place and your laboratory facilities was costly enough.
Ezzel szemben az új elképzelés szerint nem hogy drága, hanem jövedelmező.
The new story about climate protection is that it's not costly, but profitable.
Voltak ott lehallgatók, drága proteuszok és hamis papírok is.
There were info slugs, costly proteases, and false documentation.

Context sentences for "drága" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAz ezredes megjegyezte: - "Én drága pénzen jutottam hozzá ehhez a polgárjoghoz."
And the tribune answered: I obtained the being free of this city with a great sum.
HungarianA környéken tehetős fiatalok laktak, minden udvarban drága kerékpárok álltak.
The neighborhood was young and affluent, with bikes and tricycles in every yard.
HungarianDrága barátném, kegyed az imént úgy nézett rám, mint egy afféle ci-devant-ra.
My lovely friend, a little while ago you looked at me as if I were a ci-devant.
HungarianTisztában van azzal, drága barátom, hogy egy óra hosszat várakoztam magára a múltkor?
Are you aware, my good fellow, that you stood me up for an hour the other night?
HungarianImádott ember-patrónusunknak, Ignacio Metznek vagyok az egyik drága kísérlete.
I am one of the prized experiments of our beloved human-patron Ignacio Metz.
HungarianUram, kérem, mondja el végre, mi járatban van itt nálam" szóltam mert az időm drága."
'I beg that you will state your business, sir,' said I; 'my time is of value.'
HungarianDe ígérd meg, mindarra, ami köztünk történt valaha, hogy írsz az én drága leányomnak!
But promise me, for all that passed between us once, write to my beloved daughter!
HungarianDrága kárpitokat és arannyal áttört kínai selymeket vettem a velencei piacokon.
I bought fine carpets from the markets in Venice, and golden silks from China as well.
HungarianA drága öreg Flicknek rég megvolt a véleménye Keletföldről és a gnómokról.
Good old Uncle Flick had long ago made up his mind about Gnomes and the Eastland.
HungarianNekik saját nyelvük van, ezeknek a drága kis angyaloknak mennydörögte Mrs.
'Tis a language of their own they have, the little angels, boomed out Mrs O'Rourke.
HungarianDrága barátom, mi most abban a furcsa helyzetben vagyunk, hogy nem tudjuk, mit kérdezzünk.
My friend, we are in the peculiar position ofnot knowing what questions to ask .
HungarianÓ, megvásárolták a könyvet, arra nem is panaszkodom, édes drága Olvasóim.
Oh, you bought the book, I'm not complaining about that, my beloved readers.
Hungarian- Drága barátom, amit elmondtál, nem több, mint egy felületesen megrajzolt séma.
But, my friend, at present you have presented me only with a pattern.
HungarianMiért hibáztatnálak azért, ami mindannyiunknál természetes törekvés, drága Beth?
'Can't blame you for doin what comes naturally, can I, darlin Beth?'
HungarianAnnyi idő volt, oly sok drága idő, hogy elmondhassak mindent és megtehessek akármit.
And there was so much time, so much sweet time in which to say anything and do anything.
HungarianÉs ki gondolhatta, hogy lesz náluk valami drága holmi, amit érdemes elszedni?
And another thing, would they be likely to have much loot on them to be worth the taking ?
Hungarian- Ugye, drága szépségem, nem kívánja, hogy tönkremenjen a vállalatom?
Come, now, she said; you would not be the ruin of my establishment, would you, eh?
HungarianCsak nem Miss Havisham az ott, a drága Nagy várakozások menyegzői ruhás kísértete?
Miss Havisham, was it not, a wraith in a wedding dress from his beloved Great Expectations.
HungarianAnnyit mondj a drága lánynak, hogy ésszerű időben szakítsa félbe a leltárt, és jöjjön le.
Just tell the darling girl to stop her inventory and come down at a reasonable hour.
HungarianA tömeges kivégzések nem voltak gazdaságosak, mert a lőszer drága.
Mass executions by firing squad were uneconomical due to the cost of ammunition.