HU

egészségi {adjective}

volume_up

Context sentences for "egészségi" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianA férfi és a kutya egészségi állapota minden egyes esetben jó-nak minősíttetett.
The states of health of the man and his dog were invariably appraised as good.
HungarianA valuta értékének az általa kiszolgált gazdaság egészségi állapotát kell tükröznie.
The value of a currency must reflect the state of health of the economy it serves.
HungarianAz állampolgárokat érdekeltté kell tenni saját egészségi állapotuk megőrzésében.
Citizens must be made interested in preserving their own state of health.
HungarianEz a javaslat pozitívan fog hozzájárulni az uniós életminőséghez és egészségi állapothoz.
This proposal will contribute positively to quality of life and health in the EU.
HungarianBunny nem tett semmiféle megjegyzést édesanyja megrokkant egészségi állapotára.
Bunny wouldn't make any specific comments on his mother's poor health.
HungarianNem fogadhatjuk el, amíg nincsenek pontos adataink az egészségi állapotáról.
One cannot adopt it without more exact knowledge of her state of health.
HungarianNe mondja nekem, hogy többet tud a beteg egészségi állapotáról, mint a saját kezelőorvosa.
Don't tell me you know more about his medical condition than his own doctor.
HungarianA jogászaink majd írnak egy szívhezszóló kérelmet az egészségi állapotodra hivatkozva.
I can have my staff write up a compassionate release on medical grounds.
HungarianGoedler egészségi állapotáról?
Would it be in order for you to tell me exactly what the state of Mrs. Goedler's health is?
HungarianSajnálatos módon bizonyos aggasztó egészségi trendek jelentkeznek Európában.
Unfortunately, certain worrying health trends have emerged in Europe.
HungarianElőször is jelentős egészségi egyenlőtlenségek vannak a régi és az új tagállamok között.
Firstly, there are notable health inequalities between the old and the new Member States.
HungarianA biocideknek ezért szinte ugyanaz az egészségi és környezeti hatása.
Biocides therefore have almost the same health and environmental impact.
HungarianÉn azonban eltökélten ellenzem az egészségi figyelmeztetésekre vonatkozó felhívásokat.
I am, however, resolutely opposed to the calls for health warnings.
HungarianVagy Brezante herceget egyedül, ha Milo király egészségi állapota nem teszi lehetővé az utazást.
Or Prince Brezante alone, if King Milo’s health made such a visit impractical.
HungarianTimothy egészségi állapota nem elég erős gyilkosságok elviselésére.
Things like murder are too much for a man in Timothy's state of health.
HungarianA lényeg, hogy mindez a munkaerő egészségi állapotának és biztonságának károsítása nélkül történjen.
What is crucial is that it is done without impairing worker health and safety.
HungarianTudomásunk van arról, hogy egyes foglyok egészségi állapota igen súlyos.
We know that in some cases, their state of health is very serious.
HungarianVégtére is az elmúlt esztendő folyamán mindenkit aggasztott Rex Fortescue egészségi állapota.
After all, everybody seemed to be worried over Rex Fortescue's health during the last year.
HungarianA CIA-nak több módszere is volt a rangidős szovjet vezetők egészségi állapotának megállapítására.
The CIA had many ways to determine the health of senior Soviet officials.
HungarianIgen bólintott a felügyelő , pontosan tudott apja egészségi állapotáról.
He knew about his father's health all right, said the Inspector.