HU

egyedülálló {adjective}

volume_up
Dincristet szemmel láthatóan megzavarta Floyt származási helye, valamint egyedülálló fehér nyakkendője és fekete frakkja.
Dincrist seemed puzzled by Floyt's origin and the matchless white tie and tails.
Ettől kezdve egy egyedülálló anya, egyke gyermekeként nevelkedtem.
From then on, I was raised as a single child by a single mother.
Ausztriában az egyedülálló munkanélküli szülők 47%-a krónikus szegénységben él.
In Austria, 47% of unemployed single parents live in chronic poverty.
Az egyedülálló nyugdíjas nők gyakran az elszegényedés veszélyében élnek.
Single female pensioners often live in risk of poverty.
Bizonyos tekintetben egyedülálló volt ez az eset kezdte Holmes, s az ostorral galoppra ösztökélte a lovat.
It has been in some points a singular case, said Holmes, flicking the horse on into a gallop.
The man is singular.
Hiányos volna a szerény munkásságomról szóló beszámoló, ha erről az egyedülálló esetről nem számolna be.
A collection of my trifling achievements would certainly be incomplete which contained no account of this very singular business.
egyedülálló (also: hasonlíthatatlan)
egyedülálló (also: páratlan, példátlan)
Azt is tekintetbe kell venni, hogy Thaisz akkor adta magát Istennek, amikor még szép volt, és az ilyen áldozat, ha nem is egyedülálló, mindenesetre nagyon ritka...
It must also not be forgotten that Thais gave herself to God whilst she was still beautiful, and such a sacrifice is, if not unexampled, at least very rare.
egyedülálló (also: egyedi, kivételes, páratlan)
Az ilyen hosszú utódvonal rendkívül szokatlan, ha ugyan nem egyedülálló.
For surely such a long lineage was highly unusual, if not absolutely unique!
Egyedülálló lehetőségünk van arra azonban, hogy a válságot lehetőségre váltsuk.
However, we have a unique opportunity to turn the crisis into an opportunity.
Ez a Tanács egyedülálló, és történetének nehéz fordulópontjához érkezett.
The Council is unique and is at a difficult turning point in its history.
A szolidaritás egyedülálló megnyilvánulása ez, amely az egész világon példa nélküli.
This is an unprecedented act of solidarity, unmatched anywhere in the world.

Context sentences for "egyedülálló" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianEgyedülálló lehetőségünk van arra azonban, hogy a válságot lehetőségre váltsuk.
However, we have a unique opportunity to turn the crisis into an opportunity.
HungarianOlyan "mindennapi” emberek ők, akiknek bátorsága és odaadó magatartása egyedülálló.
They are often 'ordinary' people who show exceptional courage and dedication.
HungarianKínának egyedülálló ismeretei és tapasztalatai vannak e téren, ami sokat segíthet.
China has unique knowledge and experience in this field, which could be of great help.
HungarianA szolidaritás egyedülálló megnyilvánulása ez, amely az egész világon példa nélküli.
This is an unprecedented act of solidarity, unmatched anywhere in the world.
HungarianEgyedülálló első lépést is jelent az Európai Parlament tevékenységeiben.
This also marks a unique first step in the activities of the European Parliament.
Hungarian. - Elnök asszony, az európai polgári kezdeményezés egyedülálló lehetőség.
rapporteur. - Madam President, the European citizens' initiative is a unique opportunity.
HungarianCsak az érdekes vagy fontos, hogy lehet egy jó, egyedülálló tulajdonsága.
It's just necessary or interesting that it might have one good, unique trait.
HungarianAz Európai Unió gazdasága egyedülálló, hiszen 500 millió fogyasztóval dicsekedhet.
The European Union has a unique economy, boasting 500 million consumers.
HungarianA világon minden gyermek azt képzeli, hogy fantáziavilága egyedülálló.
Every child in the world imagines that its phantasy world is unique to itself.
HungarianAz ilyen hosszú utódvonal rendkívül szokatlan, ha ugyan nem egyedülálló.
For surely such a long lineage was highly unusual, if not absolutely unique!
HungarianEgyedülálló volt, gyermektelen, munkanélküli, és nem tagja semmilyen polgári szervezetnek.
She was unmarried, without children, unemployed, not a member of any organization.
HungarianAusztriában az egyedülálló munkanélküli szülők 47%-a krónikus szegénységben él.
In Austria, 47% of unemployed single parents live in chronic poverty.
HungarianMindent összevetve, ez az egész egyedülálló anya vonal túl komplikált nekem.
Ultimately, the whole single-mum plot line was a bit complicated for me.
HungarianGörögország esete különleges és egyedülálló az euróövezetben, és most az Európai Unióban.
Greece is a unique and particular case in the euro area, and now the European Union.
HungarianEz a Tanács egyedülálló, és történetének nehéz fordulópontjához érkezett.
The Council is unique and is at a difficult turning point in its history.
HungarianA dokumentum parlamenti vitája során egyedülálló dolgot tapasztaltam.
During the parliamentary discussions on the dossier, I experienced something unique.
HungarianCsoportjuk néhány házaspárból és néhány fiatalabb, egyedülálló emberbőől állt.
Some of them were married couples, some single and younger than he.
HungarianNézetem szerint az esélyegyenlőség egyedülálló versenyelőnyt jelent Európa számára.
In my opinion, equality of opportunity represents a unique competitive advantage for Europe.
HungarianLeginkább a bel- és igazságügy terén került sor egyedülálló harmonizációra.
There has been the most extraordinary harmonisation in the justice and home affairs field.
HungarianAz európai projekt egyedülálló természete nagyban köszönhető a kohézió fogalmának.
The unique nature of the European project is largely due precisely to the notion of cohesion.