"egyes" English translation

HU

"egyes" in English

EN

HU egyes
volume_up
{noun}

volume_up
single {noun}
Minden egyes szín és pont, minden egyes vonal az időjárás egy-egy eleme.
Every single color, dot, every single line, is a weather element.
Minden egyes harvardi alkalmazott most automatikusan bekerül egy életciklus alapba.
Every single Harvard employee is now automatically enrolled in a lifecycle fund.
Ezek a jogok sérthetetlenek és minden egyes emberi lényt megilletnek.
These rights are inviolable and this applies to every single human being.
A veszély nem egyes, hanem többes számban létezik mondta Kuru Quan.
The danger is not singular, but plural, Kuru Qan said.
A férfi egyes számban lát, a nő többes számban.
Man as singular and women as plural.
Így hát kilépünk az egyes szám első személy líraían szűkre szabott meghittségéből, és átugrunk, ahogy a halandó írók ezrei teszik, a sokaság agyába és lelkébe.
So we will move out of the narrow, lyrical confines of the first person singular; we will jump as a thousand mortal writers have done into the brains and souls of many characters.

Context sentences for "egyes" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAz átlátszó drágakő minden egyes lapjába különös képeket és szimbólumokat véstek.
Each face of the translucent stone was carved with strange symbols and pictures.
Hungarian- Dávid, írd le minden szavát, ha megírod, minden egyes kétértelmű szót, hallod?
Write down every word, David, if you write it, every ambiguous word, you hear me?
HungarianRöviden ezt kívántam elmondani, pontról-pontra kitérve minden egyes felszólásra.
This, in brief, is what I wished to say, dealing with each speech point by point.
HungarianA férfi és a kutya egészségi állapota minden egyes esetben jó-nak minősíttetett.
The states of health of the man and his dog were invariably appraised as good.
HungarianA szénbányászatban az egyes munkakörök költségei az átlagnál sokkal magasabbak.
The cost of each job in the coal mining industry is much higher than the average.
HungarianDe még így sem lehet, sajnos, minden egyes TED előadást egyenként összefoglalni.
Even then, unfortunately, it's not possible to summarize each TEDTalk individually.
HungarianEz egyes esetekben a Szerződések, más esetekben precedensek révén valósul meg.
Sometimes this is achieved by way of treaties, and at other times by precedent.
HungarianÚgy gondoltuk, a Kennessy-féle nanoszerkezetek minden egyes példánya megsemmisült.
Finally, though, a hint of criticism came from the end of the phone conversation.
HungarianA kép minden egyes figurájához, akármilyen kicsike, tartozik egy háborús történet.
There is a war story to go with every figure in the picture, no matter how small.
HungarianA H-pontot a gyártó által kivitelezett minden egyes ülőhelyre meg kell határozni.
An H point shall be determined for each seat provided by the vehicle manufacturer.
HungarianNem elég, ha az egyes területeken különálló, elszigetelt intézkedéseket hozunk.
It is not enough to implement separate, isolated measures in different areas.
HungarianAz %PRODUCTNAME egy sokszöget hoz létre a képben előforduló minden egyes színnek.
%PRODUCTNAME generates a polygon for each occurrence of a color in the image.
HungarianSzemélyesen hagyott jóvá minden egyes nevet, kik tudhatnak a Szivárvány létezéséről.
He'd personally approved all of the people cleared into the Rainbow compartment.
HungarianTimmy elővette mobiltelefonját, és tárcsázta az előre programozott egyes számot.
Timmy lifted his cell phone it and thumbed the number-one speeddial setting.
HungarianMaga nem éppen büszke arra a módra, ahogy egyes dolgokat intézett, nemde, Marlowe?
You're not exactly proud of the way you have handled things, are you, Marlowe?
HungarianAzonban egy tagállamon belül is nagy különbségek vannak az egyes régiók között.
However, there are major differences even between regions in the same Member State.
HungarianMinél magasabban van egy gömb, annál több érv szól az egyes kiegészítők mellett.
So the higher up the image, the more evidence there is for each supplement.
Hungarianc) minden egyes konkrét esetben az irányelv rendelkezéseinek való megfelelés;
(c) compliance in each particular case with the provisions of this Directive;
HungarianValójában egyformán szavaztak, de mindig kettő-egyes arányt hoztak nyilvánosságra.
The vote was actually unanimous, but every verdict was officially two to one.
HungarianNem lenne szabad ugyanazt a terméket az egyes országokban másként megjelölni.
There should be no different description of the same product in various countries.