"el" English translation


Did you mean: él, él-
HU

"el" in English

EN
EN
EN
EN
EN

"to" in Hungarian

HU

el {noun}

volume_up
1. general
Követjük, hogy nemzetközi szinten ezt mennyire ismerik el, és hogyan prezentálják.
We are following how this is internationally respected, the way it is presented.
Ez az út vezet el bennünket a globális kormányzás javításához ezen a területen.
This is the way forward in order to enhance global governance in this area.
Ezáltal megerősíthettem a pozíciómat és szélesebb közönséget érhetek el.
And in this way, I've been strengthening my platform and broadening my outreach.
2. theatre: "színdarabban"
el
volume_up
exeunt {noun} (Latin)
Nem tudta pontosan, ez járt-e eddig is a fejében, de most, hogy rátalált, úgy érezte, ragyogó ötlet, hiszen ha valamikor, most valóban eljött a "balra el" ideje.
He didn't know if that had been his intention or not, but it surely did seem like a hell of a good idea, because if there had ever been a time to exeunt stage left, this was it.
EN

to {preposition}

volume_up
I want to move to the USA and get into the EU via Martinique'.
Az USA-ba akarok menni, majd Martinique-en keresztül az EU-ba jutni.
. . and since when did it hurt to turn on a little of that positive thinking?
ba, gyerekes viccelődését is a nevemmel kapcsolatban.
It was an excursion that they made from Bassano, and we went to the big ossario.
Csoportkirándulást szerveztek Bassanóból, elmentünk a nagy ossarió-ba.
Ryan had said to go in, to lock everything up, to turn on the alarm.
Ryan is megmondta, hogy menjen be, zárjon be mindent, és kapcsolja be a riasztót.
Just some sort of mindless accomplice,' I confessed to her, confessed to myself.
Inkább valamiféle lélektelen cinkosa vallottam be neki, és vallottam be magamnak.
So the challenge was, how are we going to bring light and expose these things?
Így a kihívás az volt, hogyan hozzuk be a fényt, és mutassuk be ezeket a dolgokat?
to (also: unto)
A third to a half of the population are introverts -- a third to a half.
A népesség egyharmada-fele introvertált -- egyharmada-fele!
To the right, south, rose a steep bank, which the uberskeleton had descended
A csontkollekció jobb felé sietett, déli irányba, egy meredek töltés felé.
He is clearly a president who is looking more to Moscow than to Brussels.
Egyértelműen olyan elnök, aki inkább Moszkva felé tekint, mintsem Brüsszel felé.
to (also: unto)
Well, you go to Bendel's or Saks or Bloomingdale's, naked except for a credit card
Besétálok Bendel-hez vagy Sakshez, vagy Bloomingdale-hez pucéron, egy szál hitelkártyával...
He was speaking haltingly, as much to himself as to Constant, Beatrice and Chrono.
Akadozva beszélt, inkább önmagához, mint Constanthoz, Beatrice-hez és Chronóhoz.
Helen remembered meeting her once abroad, soon after her marriage to Pierre Lansquenet.
Egyszer külföldön találkozott vele, miután feleségül ment Pierre Lansquenet-hez.
to (also: unto)
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to
-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
When will he come to join Gawaine and Agravaine at our side, Aunt?
- Mikor jön ő is, hogy csatlakozzon Gawaine-hoz meg Agravaine-hoz, néném?
Galileo will therefore bring tangible results to the daily lives of our citizens.
A Galileo tehát a mindennapi életben kézzelfogható eredményeket hoz majd.
to (also: unto)
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to
-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
When will he come to join Gawaine and Agravaine at our side, Aunt?
- Mikor jön ő is, hogy csatlakozzon Gawaine-hoz meg Agravaine-hoz, néném?
Galileo will therefore bring tangible results to the daily lives of our citizens.
A Galileo tehát a mindennapi életben kézzelfogható eredményeket hoz majd.
to (also: unto, up)
Sorts beginning with the highest value, for example, from Z to A or 9 to 0.
A rendezés a legmagasabb értékkel kezdődik, például Z-től A-ig vagy 9-től 0-ig.
Sorts beginning with the lowest value, for example, from A to Z or 0 to 9.
A rendezés a legalacsonyabb értékkel kezdődik, például A-tól Z-ig vagy 0-tól 9-ig.
(b) in paragraph 2, 'up to 60 ECU' is replaced by 'up to 90 ECU';
b) a (2) bekezdésben a "60 ECU-ig" szöveg helyébe a "90 ECU-ig" szöveg lép;
It seems that the rapporteur showed her kindness to women working in agriculture.
Az előadó láthatólag jóindulatúnak mutatkozik a mezőgazdaságban dolgozó nők irányában.
It wouldn't be fair to either one of us if I were to take you on.
Egyikünk irányában sem lenne tisztességes, ha felvenném.
And then moved slowly to explore the other possibilities of capturing traces.
Aztán lassan a nyomok megörökítésének az irányában mozdultam el.
to (also: unto)
Kowalski had not referred to the foreigner as bon but as `blond'.
Kowalski nem bon-nak nevezte a kérdéses külföldit, hanem blond-nak, azaz szőkének.
Why should Russia not one day belong to a reformed EU or NATO?
Miért is ne lehetne Oroszország a tagja egy megreformált EU-nak vagy a NATO-nak?
They'd learned whenever a boy spoke to a grownup he had to say sir or ma'am, depending.
Már megtanulták, hogy minden felnőttet a nemétől függően uram-nak vagy asszonyom-nak kell szólítaniuk.
to (also: unto)
So, do-do you think Spears and Green are going to be comfortable in their new office?
Szóval, szerinted Spears-nek és Green-nek tetszeni fog az új irodájuk?
When he'd left, I said, thoughtfully to Vale: I wish I could do something like that.
Szívesen foglalkoznék ehhez hasonlóval mondtam Vale-nek, miután Pyre elment.
She tried to smile - tried hard - and actually succeeded a little.
Jessie-nek sikerült szájára erőltetnie valami mosolyfélét.
Girls, she said, Detective Inspector Hardcastle wants to talk things over with you.
- Lányok - szólt ki -, Hardcastle felügyelő úr beszél ni kíván magukkal.
Everyone went up to lunch and left him - he often didn't come in to meals.
Aztán mindnyájan fölmentek ebédel ni, és magára hagyták a festőt...
We pay our respects to you with sugar and a basket of wine.
Ehol ni, alázattal megtiszteljük kegyelmedet egy kis cukorral, borral.
to (also: unto)
he added, looking at Christophe, who did not offer to stir.
Lódulj, kuli - szólt Christophe-ra, aki nem mozdult.
Give her to the seneschal; he will keep her safe against our further pleasure.
Bízzátok a várnagyra, ő majd vigyáz , amíg kedvünk nem támad elszórakozni vele.
One Member State has said 'no', we are listening and indeed we have to listen.
Egy tagállam mondott nemet, és mi hallgatunk , és kell is hallgatnunk .
to (also: unto)
Croatia wanted to join the EU at the start of 2009, but it will be 2010 or 2011.
Horvátország 2009 elején akart csatlakozni az EU-hoz, ám ez 2010-re vagy 2011-re csúszik.
EUR 28.5 billion remains to be programmed for the years 2011, 2012 and 2013.
2011-re, 2012-re és 2013-ra még 28,5 milliárd eurót kell előirányozni.
Is this large deregulated market to be implemented by 2010 or 2015?
Mikorra szándékoznak bevezetni ezt a nagy, deregulált piacot, 2010-re vagy 2015-re?

Context sentences for "el" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianCsak homályosan jutott el a tudatáig, hogy valahol mögötte Stenmin magához tért.
He was only dimly aware of Stenmin regaining consciousness somewhere behind him.
HungarianBanningnél van a baktérium,...de valahogy el kell juttatni a laborjából a vízbe.
Banning's got the bacteria but he has to transport it from his lab to the water.
HungarianEgészen eddig Közép-Ázsia nem fogadta el az Európai Uniót globális szereplőként.
Until now, Central Asia has not perceived the European Union as a global player.
Hungarian(PT) 2006-ban az Európai Unió a legmagasabb növekedési szintet érte el 2000 óta.
(PT) In 2006 the European Union recorded its highest economic growth since 2000.
HungarianHiggye el nekem, hogy a legkisebb esélye sincs, hogy élve kerüljön vissza onnan.
I assure you that there would not be the least chance of your coming back alive.
HungarianNe felejtsd el, legalább negyedmilliószor figyelmeztetnek a magány veszélyeire!
Remember, they've had at least a quarter of a million warnings against solitude.
HungarianEugène - folytatta halkan -, ő azért megy oda, hogy szörnyű gyanút oszlasson el.
- Eugene, she went on, lowering her voice, she will go to dispel ugly suspicions.
HungarianAz egyikben száz pontot érhettem volna el káróból, de Roberts blöffje megzavart.
One where I could have got game in diamonds - and Roberts bluffed me out of it.
HungarianStark vezetője gondosan ügyelt rá, nehogy e néma íj és nyíl előtt haladjanak el.
Stark's guide took good care not to pass in front of that silent bow and arrow.
HungarianSzóval azért csak jó doktor a doktor úr, és őt hívtuk el, hogy nézze meg magát.
Anyway, he's a good enough doctor and we got him to come and take a look at you.
HungarianEgyik félresikerült pillanatot a másik után simította el, mintegy ösztönszerűen.
He would smooth over one awkward moment after another; he did it instinctively.
HungarianA bolygó furcsa, elvarázsolt tájai mélyen az átlátszó gépalj alatt suhantak el.
Floyt was ecstatic, for all the fact that Thistle was a slow and wallowing bird.
Hungarian- Ahogy azt már biztosan tudja, én vittem el a Szent üzenetet Lyonesse városába.
As you may know, I have successfully brought the Holy Message to Lyonesse Town.
HungarianEz olyasmi, amivel tíz perc leforgása alatt el lehet adni a feje fölül a tetőt?
You mean one of those things where they can sell you out on ten minutes' notice?
HungarianHosszú Liam el akart menekülni, de elfogták, és akasztás általi halálra ítélték.
Long Liam fled from the chamber but was taken, adjudged and led to the gallows.
HungarianÍgy tehát nincs esély arra, hogy ezt megtegyük, mivel akkor semmit sem érnénk el.
There is thus no chance of us doing so, as we would then achieve nothing at all.
HungarianGyanúm szerint a fogamzás számos összetett kémiai reakciót indított el Rowanban.
I suspect its conception triggered several complex chemical re- sponses in Rowan.
HungarianHíres leszek, és mindenki el fogja felejteni ezt a kis incidenst, főleg a pilák.
I shall be famous, and this incident will be ignored by all, especially the Pila.
HungarianPercek teltek el így, majd abbahagyta a pörgetést, és a kulcsot bedugta a zárba.
After several minutes of this he stopped and slipped the passkey into the lock.
HungarianMár azt hittem, többet el se akarsz jönni teremtette le, amint a szobába lépett.
Well, I'd just about given up on you, I had! she bawled as he came into the room.