"előny" English translation

HU

"előny" in English

HU

előny {noun}

volume_up
1. general
Lehet, hogy ebben van valami előny, de átkozott legyen, ha tudja, hogy mi az.
There might be an advantage in that, but Jonesy was damned if he knew what it was.
Egyetértek azzal, hogy a sebesség kétségtelenül nagy előny ebben a munkában.
I agree that speed is undoubtedly an advantage in this work.
Az előny, amely az országnak megvolt, az emberi erőforrás volt -- semmi más, csak az emberi erőforrás.
The advantage the country had was human capital -- nothing else but human capital.
előny (also: birtok, nyereség)
Többnyelvűség: előny Európa számára és közös elkötelezettség (rövid ismertetés)
Multilingualism: an asset for Europe and a shared commitment (short presentation)
Többnyelvűség: előny Európa számára és közös elkötelezettség (
Multilingualism: an asset for Europe and a shared commitment (
A legnagyobb kihívást a területeknek az előny kihasználásához és a jó gyakorlatok kihasználásához való hozzásegítése jelenti.
The main challenge involves helping territories to use this asset and exchange good practices.
Nem szeretném, ha ez a kkv-knak juttatott előny befolyásolná a vételárakat.
I would not like to see this benefit for SMEs have an impact on purchase prices.
Teljesen indokolt, hogy szót emeljünk a megszerzett előny mellett.
It is completely justified to speak up for the benefit gained.
Ez a rendelet másfajta előny megteremtését is ígéri.
This regulation also promises to create another type of benefit.
Talán származott volna valami előny az ismeretségünkből?
Is any gain to be had from their acquaintance?
Pedig érdekes módon az Anonymous nem használja a hackkeléssel szerzett információit pénzügyi előny szerzésére.
But interestingly, Anonymous does not make use of its hacked information for financial gain.
Where is the economic gain in that?
előny (also: haszon)
volume_up
boot {noun} [obs.]
Hogy lehet, hogy ekkora kezdeti előny mellett is az európaiak hódították meg végül Ausztráliát, és nem fordítva?
Why, despite that head start, did Europeans end up conquering Australia, rather than vice versa?
Gurgeh veszített, de már nem volt közvetlen veszélyben, és az előny, amivel Nicosar a Kialakulás Táblán indult, messze nem volt még perdöntő.
Gurgeh lost, but he had pulled back from the brink, and the advantage Nicosar would take to the Board of Becoming was far from decisive.
Nem szeretném, ha ez a kkv-knak juttatott előny befolyásolná a vételárakat.
I would not like to see this benefit for SMEs have an impact on purchase prices.
Hogy lehet, hogy ekkora kezdeti előny mellett is az európaiak hódították meg végül Ausztráliát, és nem fordítva?
Why, despite that head start, did Europeans end up conquering Australia, rather than vice versa?
Erre vad rohanásba fogott az utca közepén, az előny azonban behozhatatlannak bizonyult, és a fiákert hamarosan szem elől vesztettük.
Then he dashed in wild pursuit amid the stream of the traffic, but the start was too great, and already the cab was out of sight.
Öt nap nem túl nagy előny egy kis vitorlás hajónak, ha olyan vontatóval áll szemben, amelyik azelőtt az Admiralitás tulajdona volt és tizenöt csomós sebességre képes.
Five days isn't much of a start for a small sailing boat against an ex-Admiralty tug capable of around twelve knots.
előny (also: haszon, hely)
Ez nem csak egy nagy erény, hanem ezen felül hatalmas előny is.
This is not only a great virtue, but, more than anything, a huge advantage.
2. "előnyére fordít"
előny
volume_up
account {noun} (turn to good account)
Ezt az előny mindenképpen figyelembe kell vennünk.
We should certainly take that benefit into account.
Ó, hiszen gyerek még mondjuk róluk, és azt hisszük, hogy ez előny.
We account it a merit when we say: 'She's still quite a child.'
3. "ingatlané"
előny (also: kellemesség)

Context sentences for "előny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianÁm van még két olyan potenciális előny, amely a fejedelemségek és az államok sajátja.
But there are also two other potential advantages inherent in chiefdoms and states.
HungarianNem nagy előny, hogy felszeded nyelvünk összes kétértelműségét jegyezte meg Szerén.
Picking up the dock-rat version of our language doesnt serve you well, you know, Seren said.
HungarianKiszögezték a handjaikat, és Duddits messze elhúzott, noha Jonesy kezében volt az előny.
They pegged their hands, and Duddits was far ahead even though it had been Jonesy's crib.
HungarianDe az biztos nem előny, hogy a ruhánk alatt... már pikkelyesedik a bőrünk.
Suppose it doesn't help that underneath our clothes... our entire bodies are covered in scales.
HungarianDe a káosszal, ezzel az ellenséges jelenséggel minden előny megszűnt létezni.
But with chaos as an enemy, all such benefits were lost.
HungarianCsak az előny a baj, a nyomorult előny, amelyre Mr. Szürke szert tett.
The problem was the lead, the goddam lead that Mr Gray had.
HungarianEz volt az első eset a praxisomban, amikor kiderült, hogy a genetikai katasztrófához társulhat előny is.
Fogarty raised his glass of bourbon in a toast that they did not return.
HungarianEz azonban rejtett előny is lehet, mivel szükségképpen más eszközöket is fel kell használni majd.
However, this may be a blessing in disguise, as other levers will necessarily have to be activated.
HungarianAhogy ez előny az állatoknak, úgy előny az embereknek is.
Just like there's benefits to animals, there's benefits to humans.
HungarianMár rájöttem, Akvitor, hogy érzékeny típus vagy, ami a te szakmádban talán előny is lehet.
It strikes me youre a sensitive type, Acquitor, which probably is a quality for someone in your profession.
HungarianA két kis mitugrásznak nem szóltam, hadd higgyék, hogy bevethetem, addig nálam az előny.
I didn't want those two little people to know, because while they think I can still use it, I've got the upper hand.
HungarianSzeretném kipótolni a hiányzó láncszemeket, hogy minden előny elérhető legyen a vállalkozások és a fogyasztók számára.
I want to complete the missing links to unleash its full benefits for businesses and consumers.
HungarianVakmerő emberekkel lesz dolgunk, és, bár a helyzeti előny a miénk, ha nem vigyázunk, könnyen kárt tehetnek bennünk.
There was never any mystery in the matter, though, as I said yesterday, some of the details are of interest.
HungarianPersze, nagy elöny, hogy mindkettő csinos.
Of course, it helps that they're both good-looking.
HungarianA Teljes Háló szétesett, és Gurgeh nyert, harmincegy pontos előny-nyel; két ponttal kevesebbel, mint a Kultúra akkori rekordja.
The Full Web fell apart, and he won by thirty-one points, two short of the Culture's existing record.
HungarianAhogyan azt egyszer a holland futball-legenda, Johan Cruyff mondta, minden előny valamilyen hátránnyal jár.
(NL) Mr President, as Dutch football legend Johan Cruyff once said, all advantages have their disadvantages.
HungarianEurópa a növényvédő szerek terén az egyik legkorszerűbb jogalkotó hatalomnak számít a világon és ez óriási előny.
Europe purports to be one of the most advanced plant protection legislative powers worldwide and that is a great plus.
HungarianHa igen, ez az induláskor szerzett előny, amely az elmúlt 13 000 év során csak nőtt, megadhatja a választ Yali kérdésére.
Other peoples, including most Africans, have thrown off European colonial domination but remain far behind in wealth and power.
HungarianMindez az előny elfogadhatatlan.
All these advantages are unacceptable.
HungarianÁm ez az előny nem tarthatott sokáig.