HU

előre {adverb}

volume_up
előre (also: elöl)
Vitelliusszal, egy szenátorral és a két tábornokkal előre haladtam.
I walked ahead with Vitellius, a senator named Sentius, and the two generals.
A nagy testű csatamén hátrasunyt fülekkel, összeszorított foggal iramodott előre.
The big horse plunged eagerly ahead, his ears laid back and his teeth bared.
Mark kilépett a kis előcsarnokba, amelyből jobbra, balra és előre folyosók eredtek.
He stepped into a small lobby with hallways running left, right, and straight ahead.
előre (also: tovább)
Ebben a formában gyorsan siklott előre és nem kellett a zajokkal törődnie.
In this form, she could glide along swiftly, without worrying about noise.
For the next hour and a half they had crawled along.
Lassan vánszorogtam előre, égő lámpával, és akkor láttam meg a maga kocsiját, felborulva, az út mellett.
I came creeping along, with my lights on, and then I saw your car off the road, overturned.'
Before long, I was flying full- speed ahead.
Ezek előre mentek, és Troászban vártak ránk.
These, going before, stayed for us at Troas.
Hetvenkilenc éve nem követtek el gyilkosságot előre megfontolt szándékkal.
Espers make it impossible to conceal intent before murder.
előre (also: tovább, ki)
Komor gyors mozdulatokkal tekerte a ragtapaszt nyolcas formára, előre-hátra, előre-hátra.
He crisscrossed the tape, back and forth, back and forth, in tight figure-eights.
Jó érzés volt a férfi karjaiban imbolyogni előre-hátra, előre-hátra.
It felt good to be in his arms, swaying back and forth and back and forth.
Cikcakkos lépcsőkön ugrált le hátra, előre, hátra, előre , és a piactérre ért.
He leapt down the zig-zag stepsback, forth, back, forthand came out into the market-place.
előre (also: tovább)
Egyszerre fontos és nagy lépés előre, ugyanakkor egy újabb kis lépés előre.
It is both an important and a great step forward and also another small step forward.
ElőreElőrelép eggyel a dokumentációböngésző naplójában.
ForwardMoves forward one step in the documentation browsing history.
Várom, hogy együttdolgozzunk a Parlamenttel, ahogyan haladunk előre ezekben a tárgyalásokban.
I look forward to working with Parliament as we go forward in these negotiations.
Végre reagálnak, de az esemény után reagálnak, nem pedig előre.
At last they are reacting, but they are reacting after the event and not in advance.
Sajnálatos, hogy a Parlamenttel szokás szerint nem konzultáltak előre ebben az ügyben.
It is a pity that Parliament was not consulted in advance as a matter of course.
Akárcsak a szovjet időkben, a politikai vezetés előre eldöntötte, mi legyen az ítélet.
As in Soviet times, the judgment was made in advance by the political leadership.
Gordon előre tudta, hogy könyvszakmában hiába kereskedik.
Gordon knew beforehand that there were no jobs going begging in the book trade.
Vagy előre kitervelte Shaitana meggyilkolását, vagy nem maga ölte meg!
Either the killing of Shaitana was planned beforehand - or you did not kill him at all!
Ha bármi kipattanhat, ami téged kapcsolatba hoz vele, akkor jobb, ha előre felkészülünk.
If anything crops up to connect you with her, we should be prepared beforehand.
Vad dörömbölés rázkódtatta meg a bejárati ajtót, amit Presteign jó előre bezárt.
A heavy pounding began to shake the front door, which Presteign had closed.
Mindenki nyugodt, érdeklődő tekintettel nézett előre.
They all faced front with deceptively placid expressions.
És amikor Karl beült előre, a vezető mellé, Chris újra intett az ablakon keresztül.
And as Karl climbed in front beside the driver, Chris waved again through the window.
előre (also: tovább)
A fekete sárban csúszkálva vonszoltam magam előre, a csillogó tó felé.
Slipping on black mud, dragging myself onwards, towards the glistening lake.
Still onwards, bent double.

Context sentences for "előre" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianAz emberek nem feltétlenül akkor költöznek tovább, amikor azt előre eltervezték.
Human beings do not necessarily leave when they envisaged that they would leave.
HungarianBenyomta ugyanazt az előre programozott számot, és ismét foglalt jelzést kapott.
He thumbed the same speed-dial command, and again got only the fast-busy response.
HungarianA fickó kedvetlenül ment előre a sáros lépcsőfokokon, és bekopogtatott az ajtón.
Sullenly, the fellow went down the mud-coated stairs and rapped twice on the door.
HungarianAz előre gyártott házak jelentik a legfőbb problémát az új tagállamok számára.
Prefab houses are the main urban renovation problem in the new EU Member States.
HungarianHanem tudjátok indult előre Beatrice azért olyan kár, hogy nem lesz díszes esküvő.
You know, said Beatrice, leading the way, it's a shame to forgo the big wedding.
HungarianA lábamat kellett beleakasztanom, úgy vergődtem előre, magam után húzva a követ.
I had to slip my foot into the hook and crawl forward to pull the stone behind me.
HungarianMegfordult, és egyik lábával előre rúgott, karjával pedig kivédte az újabb ütést.
He turned and lashed out with one foot, fending off another punch with one arm.
HungarianMeg tudunk változtatni dolgokat, de nem láthatjuk előre a változások hatásait.
When we change things, we cannot easily predict the ramifications of the changes.
HungarianBoo és én kb. százötven métert haladtunk előre, amikor jobbról újabb folyosó nyílt.
Boo and I had gone two hundred feet when another passageway opened on the right.
HungarianElőre-hátra hintáztatta az ülést abban a reményben, hogy az öv kinyílik ettől.
He tried rocking back and forth in the seat, hoping that would unlock the belt.
HungarianKöszönöm önnek, és már előre örülök, hogy ez megvalósul az ön elnöksége idején.
Thank you, and we look forward to delivering it to you during your Presidency.
HungarianAz én válaszom határozott igen, és előre is kell lépnünk a szociális Európával.
For me the answer is a resounding yes, and we must move social Europe forward.
HungarianMajd mindjárt meglátjuk, módjában volt-e Marshallnak előre elkészíteni a válaszát.
Now we'll have an idea if he could have prepared that answer of his beforehand.
HungarianÕ is hátradőlt, amitől rövid, vaskos lábai tökéletes vízszintben meredtek előre.
He too had sat back, letting his short, stumpy legs stretch out perfectly straight.
HungarianSenki sem tudja megfékezni szája elé kapta a zsebkendőt, s előre-hátra dülöngélt.
Nobody could She put my handkerchief over her mouth and rocked back and forth.
HungarianÉs miként előre látta, Gilchrist kisasszony nyomban elkezdett beszélni a témáról.
And, as he had thought, Miss Gilchrist immediately did begin to talk about it.
HungarianHa Cancúnban nem jutunk előre, az egész tárgyalási folyamat veszélybe kerülhet.
If no progress is made in Cancún, the entire negotiating process will be in danger.
Hungarian- És a gólem karjai ijesztő sebességgel csaptak előre, hogy megragadják a torkát.
And the arms of the golem came up with frightening speed to grasp his throat.
HungarianAz elf a harag vad sikolyával ugrott Elminsterre, kezei közül lángok csaptak előre.
With a wild shriek of rage the elf sprang at El, flames leaping from his hands.
HungarianTimmy elővette mobiltelefonját, és tárcsázta az előre programozott egyes számot.
Timmy lifted his cell phone it and thumbed the number-one speeddial setting.