HU

elfogad {verb}

volume_up
1. general
Czarnecki úr, elfogad egy kérdést Hautala asszonytól?
Mr Czarnecki, will you accept a question from Mrs Hautala?
Szerinted Isten kötelezvényt is elfogad? érdeklődött Kalten.
'Do you think God might accept a promissory note?'
Magánszemélyektől is elfogad támogatást?
You accept private donations?
Ebben az évben a Bizottság egy energiahatékonysági csomagot is elfogad.
This year the Commission also will adopt an energy efficiency package.
Például új útmutatást adunk ki a RASFF használatáról, amelyet a Bizottság rövidesen elfogad.
For example, we are providing new guidelines on using the RASFF, which the Commission is to adopt shortly.
Most csütörtökön a Bizottság elfogad egy igen nagy horderejű közleményt az adminisztratív terhek csökkentéséről.
This Thursday, the Commission will adopt a very far-reaching Communication on administrative burden reduction.
Amint Buitenweg asszony kijelentette, a Bizottság már több mint négy éve megígérte, hogy elfogad egy átfogó és mindenre kiterjedő javaslatot az összes ember emberi jogairól.
As Mrs Buitenweg has stated, the Commission has promised, for over four years now, to pass a broad and inclusive proposal on the human rights of all people.
Ezen felül, az Európai Bizottság feladata, hogy végső döntést hozzon arról, hogy egy adott programot elfogad-e, valamint a programhoz rendelt pénzügyi támogatás mértékéről.
Furthermore, it is for the European Commission to make the final decision on whether a particular programme will be adopted and on the extent of the financial support it will receive.
(a felszólaló elfogad egy kékkártyás kérdést)
(The Member agreed to take a blue card question under Rule 149(8) of the Rules of Procedure)
Elnök úr, elfogad egy kék kártyás kérdést?
Mr Chair, will you take a blue card question?
(A felszólaló elfogad egy kék kártyás kérdést a Szabályzat 149. cikkének (8) bekezdése értelmében)
(The speaker agreed to take a blue card question under Rule149(8))
(a felszólaló elfogad egy kékkártyás kérdést)
(The Member agreed to take a blue card question under Rule 149(8) of the Rules of Procedure)
Elnök úr, elfogad egy kék kártyás kérdést?
Mr Chair, will you take a blue card question?
Will you take a check for a meal?
2. "felelősséget"
3. "váltót"
4. "kihívást"
(a felszólaló elfogad egy kékkártyás kérdést)
(The Member agreed to take a blue card question under Rule 149(8) of the Rules of Procedure)
Elnök úr, elfogad egy kék kártyás kérdést?
Mr Chair, will you take a blue card question?
Will you take a check for a meal?

Context sentences for "elfogad" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianIgen, persze, hogy elfogad, mert te itt vagy,...ő meg az Egyenlítő környékén.
Yeah, of course she has no trouble 'cause you're here... and she moved to the equator.
HungarianÁllj be tanoncnak bármelyik főmágushoz a városban, a melyik elfogad tanoncának.
Apprentice yourself to any archmage of the city who'll have you.
HungarianHa itt-ott elfogad valamit az ember - uramfia! - az még nem a világ.
But the Lord knows if I've taken from some I've done it without a trace of ill-feeling.
HungarianEz összhangban áll a Kamatadó Irányelvvel, amit, reményeim szerint, hamarosan elfogad a Tanács.
It goes along with the Savings Tax Directive, which I hope will soon be adopted in Council.
HungarianA jelentés a bizottsági költségvetésről is elfogad egy véleményt.
The report also adopts a position on the Commission's budget.
HungarianNem vagyunk többen, mint amennyit a föld elláthat és olyan formában élünk, amit a vidék elfogad.
We grow no more numerous than the land will bear and shape our lives to what the land will support.
HungarianMeghatározza, hogy a vezérlőelem elfogad-e sortörés karaktert.
Determines whether the control field accepts a line break.
HungarianAz Unió az a nemzetközi közvetítő, amelyet mindkét oldal elfogad és jelenléte nem vitatott.
The Union is the international mediator that is accepted by both sides and whose presence does not raise controversies.
HungarianBízunk benne, hogy a Bizottság végre elfogad egy nagyon modern, előremutató irányelvet ezen a területen.
We are relying on the Commission to finally introduce a very modern, forward-looking directive on this question.
HungarianSokkal inkább elfogad olyannak, amilyen vagyok, mint te.
He accepts me for who I am better than you do.
HungarianA Bizottság nem segít ezeken a halászokon, csak akkor, ha június 24-én a kisvállalkozásként működő halászatra is elfogad intézkedéseket.
The Commission will not reach these fishermen unless it also adopts measures for small-scale fishing on 24 June.
HungarianÕ elfogad engem így, ahogy vagyok.
HungarianSzeretném e rendkívül fontos jelentés több pontjára felhívni a figyelmet, amelyet reményeim szerint a Ház holnap jelentős többséggel elfogad.
I would like to emphasise several points in this extremely important report, which, I hope, will be adopted by a large majority of this House tomorrow.
HungarianAz állásfoglalás melletti szavazás révén ugyanakkor azt is szeretném elmondani, hogy remélem, a Bizottság a jövőben is elfogad hasonló kérelmeket.
By voting for the resolution, I would at the same time like to express my hope that the Commission will approve similar applications in the future.
HungarianVéleményünk szerint nem megfelelő jelzést ad, ha egyszer négy képviselő is elfogad egy szöveget egy háromoldalú megbeszélésen, és az egész Tisztelt Ház követi őket.
We also think that it sends out a bad signal when four Members agree to a text in trialogue and the whole House simply follows suit.
HungarianFüggetlen számviteli szerv, a Nemzetközi Számviteli Standard Testület dolgozza ki a rendszert alkotó szabályokat, melyeket ezt követően az Európai Unió elfogad.
These rules are developed by an independent accounting body, the International Accounting Standards Board (IASB), and then adopted by the EU.
HungarianAz, hogy ilyen bizonytalan helyzetben találták magukat, egyszerűen a neoliberális uniós politikák következménye, amelyet ez az alap elfogad és jóváhagy.
The precarious situation in which they find themselves is simply the consequence of the neoliberal EU policies which this fund endorses and supports.
HungarianÚgy gondolom, hogy kiváló munkájuk olyan jelentést fog eredményezni, amelyet időben elfogad majd a Képviselőház, még az Európai Tanács döntése előtt.
I believe that their good work will lead to a report which will be approved by this House in time, before the decision of the European Council is taken.
HungarianAz igaz, hogy Michael nem találkozott Deucalionnal, de érthetetlen volt, miért utasítja el ilyen határozottan azt, amit filmen azonnal elfogad.
Even though he hadn't met Deucalion, Michael didn't know why he was resisting the usual movie conclusion to be made from what Jack Rogers had found inside Bobby Allwine.
HungarianIdeiglenesen azonban olyan eszközök is használhatók, amelyeket annak a tagállamnak az illetékes szakmai szervezete elfogad, amelyben a folyadék szintjét meghatározzák.
Provisionally, however, instruments may be used if accepted by the competent service in the Member State where the level of the liquid is determined.