HU elindul
volume_up
{verb}

1. general

elindul (also: működik, halad, elmegy, illik vmihez)
A hívását hallja meg majd a benne lakozó szörnyeteg, és elindul, hogy csodás lényekkel találkozzon.
At its call he'd go like the mon ste he was, by night, and meet with the miraculous.
Így hát ugrándozva elindul a városba, hogy kivetesse a daganatot.
So she went hippity-hop, hippity-hop toward the city, to have the tumor removed.
Az első srác elindul, te szépen sorban, odavánszorogsz az ajtóhoz.
The first guy goes, and you're just in line, and you just kind of lumber to the door.
Egy teljesen átlagos teherszállító fog leszállni a Földön, felvesz valami értékes rakományt, aztán elindul egyenesen Wunderland felé.
A quite ordinary cargo craft will land on Earth, take on cargo of some value, and depart for Wunderland on a straight-line course.
Flick némán követte, nem akarta egyedül hagyni, magában attól félt, hogy testvére elindul Culhaven felé, anélkül hogy neki szólna.
Flick followed him about silently, unwilling to leave him alone, inwardly afraid that his brother might decide to depart for Culhaven without telling him.
Körülbelül húsz nap volt Gurgeh és Bermoiya játékának vége, valamint aközött az időpont között, amikor a birodalmi udvar flottája elindul a húsz napig tartó útra Echronedalba.
Some twenty days remained between the end of Gurgeh's game against Bermoiya and the date when the imperial court's fleet departed for the twelve-day journey to Echronedal.
elindul (also: útra kel)
elindul (also: lép)
Kezdődhet ez a történet abban a pillanatban, amikor Gorman atya elindul a paplakból, hogy felkeressen egy haldokló asszonyt.
In this case, you can begin at the moment when Father Gorman set forth from his presbytery to visit a dying woman.
Figyelték az edurt, ahogy elindul az ösvényen.
They watched the Edur set off down the trail.
Jobb, ha most rögtön elindul Midianba, megpróbálja félretenni éhségét és fáradtságát, és a csillagokra meg az ösztönére bízza, hogy a helyes irányba igazítsák.
Better he set off for Midian now, putting hunger and weariness aside and trusting to the stj and his instinct to give him directions.
Mert amikor a végrehajtásról esik szó, mindig elindul a vita.
For when we start to talk about implementation, that is when the discussion gets going.
Az alkalmazás automatikusan elindul a KDE indulásakor
Application is being auto-started at KDE session start
Még mindig bízott abban, hogy a kocsi elindul, ha lehűl a motor.
She still believed the Pinto would start when the engine was cool enough.
elindul
elindul
Vagy elindul a folyamat vagy örökre megfeneklik.
Either the process will really take off, or it will be bogged down forever.
A pilóta majd leszáll New Orleansban, hogy eleget tegyen egy megbízásnak, aztán elindul a sziget felé.
The pilot will land in New Orleans for an errand, then he'll take off for the island.
elindul (also: útra kel)

2. "hajó"

elindul (also: lebeg, hajózik, siklik, navigál)
Úgy érezte, agya legombolyodik, mint egy gombolyag, és a fonal szabad vége kisuhan az ablakon, majd elindul az éjszakában, át az éjszakán, míg csak meg nem találja a Gonoszt.
A part of his mind seemed to unravel like a ball of string and the loose end sailed through the window and way up the night, through the darkness, until it found the Bad Thing.

Context sentences for "elindul" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianCarson látta, hogy figyelmeztetése ellenére két bandatag lassan elindul felé.
In spite of her warning, two of the other four gangbangers began to edge toward her.
HungarianEgy férfi száll ki sebesen az autójából, bevágja az ajtót, és elindul egyenesen felém.
A man is quickly getting out of his car, slamming the door, coming straight for me.
HungarianAmikor a program elindul, az internet-kapcsolat létrehozása már teljesen befejeződött.
When your program is called, all preparations for an Internet connection are finished.
HungarianFigyelmeztetett, hogy meg akarjátok támadni a karavánt, miután elindul Tyrből.
He warned us of your plan to attack the caravan after it leaves Tyr.
HungarianHazaérve elmondják a tapasztalataikat, a hadseregük pedig elindul hódító útjára.
When they returned home and reported their findings, a fleet would come to attack all mankind.
HungarianÍgy hát ugrándozva elindul a városba, hogy kivetesse a daganatot.
So she went hippity-hop, hippity-hop toward the city, to have the tumor removed.
HungarianAz autó hirtelen rándulással elindul, majd puhán, egyenletesen gurul.
She felt the car move forward with a sudden lurch, and then the smooth easy momentum.
HungarianDuddits elindul a softballpálya felé, ők pedig tiszteletteljes kis csoportban követik.
Duddits walks toward the softball field, and they follow him in a respectful little cluster.
HungarianAz első srác elindul, te szépen sorban, odavánszorogsz az ajtóhoz.
The first guy goes, and you're just in line, and you just kind of lumber to the door.
HungarianHa szemet hunynak e bűn fölött, újabbak követik, s a lavina megállíthatatlanul elindul.
Turn away from this crime and more would follow, in waves unending.
HungarianAmikor mindegyiket kivezeti, elindul előttük, s a juhok követik, mert ismerik a hangját.
I am come, a light into the world, that whosoever believeth in me may not remain in darkness.
HungarianJó, hogy holnap elindul a tényfeltáró bizottság Fehéroroszországba.
It is good that, tomorrow, our fact-finding mission is going to Belarus.
HungarianMost, hogy elindul az EU külpolitikájának ezen új fejezete, minőségi változás felé haladunk.
Entering this new chapter of EU foreign policy, we are moving towards a qualitative change.
HungarianOtt van Kína, elindul a jobb egészség felé, fejlődik.
It's China there, moving against better health there, improving there.
HungarianAztán amikor kiköt, az embereivel elindul oda, ahol mi gyülekezünk.
Then when he lands he will march his men to where we are gathering.
HungarianEz az esemény az előtt következik be, mielőtt a művelet elindul a vezérlőelemre való kattintás hatására.
This event takes place before an action is triggered by clicking the control.
Hungarian... amíg a többiek feltartják őket valaki elindul segítségért.
... or the rest of us keep them occupied while one of us goes for help.
HungarianÖnök is, mi is jobban járunk, ha Oroszország elindul a gazdasági fellendülés útján.
It's a better world for both of us if Russia prospers.
HungarianAzt mondják ha valaki elindul bosszút állni először ásson két sírt.
They say when one sets out on revenge to first dig two graves.
HungarianJobb ha elindul... és megpróbálja kirángatni a pácból.
You'd have been better off... if you never got her out of trouble in the first place.