HU

elismerés {noun}

volume_up
Az elismerés rövid csendje után visszatértem a megkezdett témához.
After a respectful silence of appreciation, I returned to the attack.
A pult mögött álló lány fölpillantott, és elismerés látszott az arcán.
The girl behind the counter looked up and took him in with a glance of appreciation.
Ezért gratulálok önnek, biztos úr, csak elismerés illeti önt mindazért, amit tett.
Therefore, Commissioner, congratulations, we cannot have anything other than appreciation for you in how you have acted.
elismerés (also: ölelés, jutalom)
Ahogy Talen meghökkenten végignézett rajtuk, a szeme hirtelen tágra nyílt, és könnyel telt meg a nem várt elismerés hatására.
Talen looked around at them, his eyes suddenly very wide and filled with tears at his sudden acknowledgement.
Ami a hármas szabályozást, Európának az elismerés és az engedélyezés területén három zónára való felosztását illeti, ez is sokkal jobban illeszkedik a jelenlegi gyakorlathoz.
Also, the three regulations, the three zones in Europe for recognition and admission are also much better aligned with actual practice.
elismerés (also: bevallás)
elismerés (also: dicséret)
elismerés (also: felismerés)
Rendelkezésünkre áll a kölcsönös elismerés elve, de legfőképpen csak papíron.
We have the principle of mutual recognition, but it exists chiefly on paper.
A kölcsönös elismerés önmagában nem rossz, de a harmonizálás jobb.
Mutual recognition in itself is not bad, but harmonisation is better.
Ez a követelmény eredetileg az elismerés és a finanszírozás célját szolgálta.
This was originally required in order to receive recognition and funding.
A kölcsönös elismerés terén ésszerű megoldás született a nemesfémek és a fegyverek kérdésében, noha kezdetben mindkét téma igen problematikusnak mutatkozott.
With regard to mutual recognition, intelligent solutions have been found in relation to precious metals and to weapons, both of which had been problematic.
Az azonban már annál nyugtalanítóbb, hogy az elismerés tekintetében nem alakult ki egységes álláspont az Európai Unió tagállamai között.
It is all the more worrying, however, that Member States of the European Union have failed to reach unanimity regarding recognition of Kosovo.
Csak a teljes elismerés hangján tudok szólni arról is, hogy előrehaladt a Lisszaboni Szerződés gyakorlati átültetése, bár rengeteg nyitott kérdés maradt.
I can only express my fullest admiration with regard to the progress of the practical transposition of the Treaty of Lisbon, although there are countless open issues still ahead of us.
Először is hadd csatlakozzam önhöz a Jean Monnet munkássága iránti elismerés kifejezésében.
. - Mr President, let me first join you in paying tribute to Jean Monnet.

Context sentences for "elismerés" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianHány elismerés szükséges ahhoz, hogy egy állam függetlenné váljon?
Madam President, how many recognitions are necessary for a state to be independent?
HungarianAzóta közel 300 bírósági eset bizonyítja, hogy a kölcsönös elismerés nem működik.
Since then we have had 300 court cases to show that mutual recognition does not work.
HungarianAz a jogállás, amit a zászló és a himnusz kapott, az intézmények általi elismerés.
That is the status the flag and anthem were given - recognition by the institutions.
HungarianRendelkezésünkre áll a kölcsönös elismerés elve, de legfőképpen csak papíron.
We have the principle of mutual recognition, but it exists chiefly on paper.
HungarianMás szóval a hivatalos elismerés a kirekesztés elleni küzdelem első lépése.
In other words, official recognition is the first step towards combating exclusion.
HungarianEz a jelentés bevezeti a kölcsönös elismerés elvét a fogyasztóvédelmi jogszabályokba.
The report introduces the principle of mutual recognition into consumer legislation.
HungarianEz a követelmény eredetileg az elismerés és a finanszírozás célját szolgálta.
This was originally required in order to receive recognition and funding.
HungarianCollinsnak jólesett az elismerés, s még sugárzóbb ünnepélyességgel folytatta:
Mr. Collins was gratified, and with a more smiling solemnity replied:
HungarianMagának sem vallotta be, hogy még ez a vékony elismerés is valamennyi elégtétellel tölti el.
Piggy grinned reluctantly, pleased despite himself at even this much recognition.
HungarianA napbarnította arc viszonozta a pillantását, őszinte elismerés sugárzott belőle.
The tanned face returned his gaze; it was a look of frank appraisal.
HungarianA pult mögött álló lány fölpillantott, és elismerés látszott az arcán.
The girl behind the counter looked up and took him in with a glance of appreciation.
HungarianAttól félek, nekem sohasem lesz elég a titkos kapcsolat és elismerés véletlenszerű perceiből.
Random moments of secret contact and recognition will never be enough, I'm afraid.
HungarianHa az elismerés ügyében problémájuk van, forduljanak a Bizottsághoz.
Just get in touch with the Commission if you have problems with mutual recognition.
HungarianNagy örömömre szolgál, hogy jelentése teljes mértékben támogatja a kölcsönös elismerés elvét.
I am delighted that your report fully supports the principle of mutual recognition.
HungarianAz UNESCO általi elismerés előmozdítana egy definíciót ennek a sajátos étrendnek a védelmében.
Recognition by UNESCO would encourage a definition to protect this particular diet.
HungarianA bármely tagállam által nyújtott elismerés vagy bejegyzés a Közösség egész területén érvényes.
Approval or registration by a Member State shall be valid throughout the Community.
HungarianAz elismerés... a beosztottaimat illeti, akik megtalálták a marihuánát a Winnebago-ban.
The real credit... goes to my skilled officers, who uncovered the marijuana in that Winnebago.
HungarianElőször is, a jogi elismerés szándéka ellentétes az Európai Tanács határozataival.
Firstly, the notion of legal recognition flies in the face of the decisions of the European Council.
HungarianAz elismerés rövid csendje után visszatértem a megkezdett témához.
After a respectful silence of appreciation, I returned to the attack.
HungarianA kölcsönös elismerés önmagában nem rossz, de a harmonizálás jobb.
Mutual recognition in itself is not bad, but harmonisation is better.