HU

eljárás {noun}

volume_up
Adler az eljárás szabályainak megfelelően szenvtelenül fogadta a bejelentést.
Adler accepted the statement impassively, as the rules of the proceedings required.
A hajógyár tisztességtelen privatizálása jelenleg is bírósági eljárás tárgya.
The dishonest privatisation of the shipyard is currently the subject of legal proceedings.
Bíróság előtti eljárás (az Eljárási szabályzat 121. cikkének módosítása) (
Proceedings before the Court of Justice (Amendment of Rule 121) (
eljárás (also: folyamat, munkamenet)
A folyamat neve rendes jogalkotási eljárás (régebbi nevén együttdöntési eljárás).
This process is called "Ordinary legislative procedure" (ex "co-decision").
Ebben a vonatkozásban a függetlenség kikiáltása meglehetősen normális eljárás.
In this connection, the proclamation of independence is quite a normal process.
A Bokanovsky-eljárás a társadalmi stabilitás biztosításának egyik legfőbb eszköze!
Bokanovsky's Process is one of the major instruments of social stability!
eljárás
Az eljárás lezárása előtti intézkedés sértené a nemzeti jogszabályt, és veszélyeztetné a Bizottság jó hírnevét.
Acting before that procedure is concluded would be in breach of national legislation, and would endanger the reputation of the Commission.
Ez a fajta eljárás öli meg az uniót - elpusztítja az unió egységének szellemét, és szétzúzza az unión belüli szolidaritást.
This way of acting is killing the Union - it is destroying the spirit of unity in the Union and it is destroying the solidarity in the Union.
Azt hiszem, hogy ez az absztrakt eljárás azt gondolni, hogy a kis muzsikus, a kis zeneszerző meg tudja magát védeni, egyszerűen abszurd.
I believe that acting in the abstract, thinking that the little musician, the little composer can defend himself is absurd.
Ezért ismét felszólítok a cselekvésre és jogsértési eljárás indítására.
I therefore call once again for action to be taken and for proceedings to be initiated.
Akaratunk az, hogy semmilyen eljárás ne induljon ön ellen.
It is our will that no action be taken against you.'
What would be the right course of action at a time like this?
A négy korábbi költségvetési eljárás során már nagyon sokat tanultunk.
We have already learned a great deal during the four previous budget procedures.
Másrészről vállaljuk, hogy gyorsított eljárás keretében fogunk foglalkozni ezzel a javaslattal.
We, on the other hand, undertake to deal with this proposal under an expedited procedure.
[ Exhales ] It's the real deal.
S = a mérőfelület területe m2-ben, a 8.3. pont szerinti eljárás alapján kiszámítva;
S = THE AREA OF THE MEASURING SURFACE IN M2 , CALCULATED IN ACCORDANCE WITH THE METHOD DESCRIBED IN 8.3 ;
Authentication method not supported
Unknown authentication method
Mondanom sem kell, ez az eljárás egyáltalán nem áll összhangban a háború angol felfogásával.
Of course such a proceeding does not fit in with the English conception of war.
Tudják, hogy törvényesen nem részletezhetem... a bírósági eljárás részleteit.
the details of the court marshall proceeding.
A kivizsgálás lezárására általában az eljárás kezdeményezésétől számított 1 éven belül sor kerül.
Conclusion should normally take place within one year of the initiation of the proceeding.
+ a végleges kezelést biztosító folyamatos eljárás módszere és leírása;
- the mode of operation and description of the permanent installations for final treatment;
Egy ilyen eljárás annál is inkább elnyerné a tetszésemet, mivel a Bizottság és a Halászati Bizottság már megtette ezt a lépést.
Such a move would please me all the more because the Commission has already taken that step, as has the Committee on Fisheries.
.: fokozott rendszervédelmi Kontakt Elme eljárás} folyamatban.
My Status: L5 secure, moving to L6^ {trans.: Contact Mind prophy­lactic system security levels}.
Végezetül kiemelném, hogy Koppenhágát követően együttdöntési eljárás keretén belül kell majd határoznunk arról, felvállaljuk-e a magasabb szintű célkitűzéseket.
Finally, I would like to point out that, after Copenhagen, the decision to move to a greater level of commitment will be subject to the codecision process.
Én az eljárás mellett szavaztam, mivel komoly előrelépést jelent az európai ipar versenyképessége szempontjából.
I voted in favour of this procedure, as it represents a big step forward for the competitiveness of European industry.
A következő lépés az, hogy továbbfejlesszük lehetőségeinket a gyanúsított kalózoknak a régióban folytatandó eljárás céljából történő átadására.
Our next step is to further develop our options for the transfer of suspected pirates for prosecution in the region.
Szükségünk van persze hatásvizsgálatra, és mindannyian tudjuk, hogy ez a szokásos lépés, amely megelőzi a jogalkotási eljárás elindulását.
Of course we need an impact study and we all know that this is the usual step before starting a legislative procedure.
Ugyanilyen eljárás szükséges más veszélyes vegyi anyagok esetében is.
The same treatment is needed for other dangerous chemicals as well.
Ez a helyes eljárás, de nem fogok senkit kedvezőbb elbánásban részesíteni.
That is the proper procedure, but I shall not give anyone preferential treatment.
+ a végleges kezelést biztosító folyamatos eljárás módszere és leírása;
- the mode of operation and description of the permanent installations for final treatment;
A jogalkotási eljárás előkészítéséig még hosszú utat kell megtennünk.
We still have a long way to go before a legislative process is put in train.
Ez a normális eljárás, így járunk el minden tagállam esetében.
That is the normal way we proceed with all Member States.
Brazíliában egyidejűleg jogi eljárás van folyamatban.
There are also legal proceedings under way in Brazil.

Context sentences for "eljárás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianAz ingatlanvásárlás mindhárom esetben megfelelő jogi eljárás keretében történt.
In each case, proper legal procedures were followed at the time of the purchase.
HungarianA valóság az, hogy eljárás indult Olaszország ellen, mégpedig teljesen jogosan.
The facts are that proceedings were brought against Italy, and quite rightly so.
HungarianEz a helyes eljárás, és megnyugtathatom, hogy tüzetesen kivizsgáljuk a dolgot.
That's the proper procedure and you may rely on me to have inquiries instituted.
HungarianEz a legegyszerűbb, legkevésbé bürokratikus és leginkább demokratikus eljárás.
This is the simplest procedure, the least bureaucratic and the most democratic.
HungarianEbben a vonatkozásban a függetlenség kikiáltása meglehetősen normális eljárás.
In this connection, the proclamation of independence is quite a normal process.
HungarianCsak kíváncsi vagyok, hogy e kettőt az eljárás e fázisában miért szakították el.
I am just wondering why the two have been divorced at this stage in the proceedings.
HungarianA jelentés a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásával foglalkozik.
The report deals with the implementation of the excessive deficit procedure.
HungarianA nagy kérdés, hogy vajon ez-e a legjobb eljárás a költségvetés elfogadására.
The big question is whether this is the best procedure for adopting the budget.
HungarianAz egyik legfontosabb kérdés a végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás eltörlése.
One of the most important issues is the abolition of the exequatur procedure.
HungarianEgy külön válságalap létrehozására irányuló eljárás hosszadalmas lett volna.
The procedure for creating a specific crisis fund would have been far too long.
HungarianAz egyeztető eljárás kimenetelét az Európai Parlament győzelmének kell tekintenünk.
The result of the conciliation procedure must be seen as a victory for Parliament.
HungarianVan-e olyan bányászati eljárás, ami vizeinket, környezetünket veszélyezteti?
Are there any mining technologies that endanger our waters and our environment?
HungarianHadd ismételjem meg határozottan: a mai vita tárgyát kizárólag az eljárás képezi.
Let me repeat clearly: the issue under debate today is solely the procedure.
HungarianA folyamat neve rendes jogalkotási eljárás (régebbi nevén együttdöntési eljárás).
This process is called "Ordinary legislative procedure" (ex "co-decision").
HungarianAdler az eljárás szabályainak megfelelően szenvtelenül fogadta a bejelentést.
Adler accepted the statement impassively, as the rules of the proceedings required.
HungarianKelly úr, sajnálom, de ez egy új eljárás, amelyet pontosan kell alkalmaznunk.
Mr Kelly, I am sorry but this is a new procedure but we have to apply it correctly.
HungarianIdén júliusban kérdést intéztem a Tanácshoz ezen eljárás állásával kapcsolatban.
In July this year, I asked the Council about the status of this procedure.
HungarianElőször is, hangsúlyoznunk kell az eljárás egyszerűsítésére tett erőfeszítéseket.
Firstly, we must emphasise the efforts that have been made to simplify the procedure.
HungarianKin fog ez az uniós erőforrásokat mobilizálni hivatott bonyolult eljárás segíteni?
Who is such a complicated procedure for mobilising Union resources supposed to help?
HungarianUgyanaz az eljárás várt rám is, miután kikérdezte és alkalmazta Clewest és Edelt.
I had to go through the same thing after he had interviewed and hired Clewes and Edel.