"ellenez" English translation

HU

"ellenez" in English

Context sentences for "ellenez" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMindenesetre együtt dolgoztuk ki ezt a szöveget, amelyet ő most ellenez!
In any case, however, we worked together on exactly the same text and now he is opposed to it!
HungarianAz ACTA-ról tárgyaló néhány fél azonban továbbra is ellenez mindenféle nyilvánosságra hozatalt.
However, a few ACTA negotiating parties remain opposed to early release.
HungarianEz egy katasztrofális politika, amelyet a munkavállalók és a közvélemény egyaránt ellenez.
This is a disastrous policy opposed by workers and the public.
HungarianAz én képviselőcsoportom határozottan ellenez mindenfajta háborús fenyegetést vagy haditervkészítést.
My group is very firmly against any threat of war and the preparation of any war plans.
HungarianDrummond és csapata határozottan ellenez mindenkit, akit Deck vagy én említettünk telefonon tegnap este.
Drummond and his gang firmly avoid any of the people Deck and I mentioned on the phone last night.
HungarianEz az, amit képviselőcsoportom ellenez.
HungarianAz Egyesült Államok következetesen ellenez minden olyan intézkedést, amely tovább fokozná a megkülönböztető jellegű kormányzati beszerzési gyakorlatot.
THE UNITED STATES HAS CONSISTENTLY OPPOSED MEASURES TO FURTHER INCREASE DISCRIMINATORY GOVERNMENT PROCUREMENT PRACTICES .
Hungarianhatározottan ellenez vmit
Hungarianmakacsul ellenez vmit
Hungarianhevesen ellenez vmit
HungarianElnök úr, ez az úgynevezett Emberi Jogi Tanács ellenez mindent, amiről az emberi jogok szólnak, különös tekintettel a véleménynyilvánítás szabadságára.
Mr President, this so-called Human Rights Council opposes everything that human rights are about, in particular, freedom of expression.
HungarianEbben a perspektívában a Parlament kitartóan ellenez majd a politika nemzeti szintre való visszahelyezésére irányuló mindennemű kísérletet, mint ahogyan azt eddig is tette.
In this perspective, Parliament will staunchly oppose, as it has always done, any attempt to renationalise the policy.
HungarianVégül úgyis az ő akaratuk fog érvényesülni, feltéve persze, hogy az Egyesült Királyság lesz olyan ostoba, hogy megerősíti ezt a Szerződést, amelyet egész népe ellenez.
Ultimately, though, those people will get their way - should the UK be so foolish as to ratify this Treaty despite the opposition of its people.
HungarianNem szabad, hogy most is úgy történjen, mint amit a Tanácsban a múltban általában tapasztaltunk, hogy a nukleáris munkacsoport mindent ellenez, ami Európából származik.
It must not be the case as it has generally been in the past in the Council that the nuclear working group opposes anything which comes out of Europe.
HungarianEz a tisztelt Ház a mai napon nagyon világosan elmondta, hogy ellenez minden, az elnevezéssel kapcsolatos blokádot, és hogy a bilaterális kérdések nem akadályozhatják a csatlakozást.
This House has said very clearly today that it rejects any blockade due to the name issue and that bilateral issues should not be an obstacle to accession.
HungarianBrüsszelben és Strasbourgban azonban azt tapasztalom, hogy sajnos - és ez nem meglepő - a jobboldal kihátrál ebből, sőt ellenez az erre a nyilatkozatra való minden hivatkozást.
Back in Brussels and Strasbourg, I see that, unfortunately - and this is no surprise - the right is backtracking and even opposing any reference to this declaration.
HungarianUgyanakkor a megtett intézkedések nem változtatják meg a KAP legutóbbi reformjának célját, nevezetesen a tejpiac teljes liberalizációját, amit képviselőcsoportunk ellenez.
Nevertheless, the measures adopted do not change the aim of the most recent reform of the CAP, namely the complete liberalisation of the dairy market, which our Group rejects.
HungarianA jelen jelentés szövege egyértelműen ajánlja a balkáni államok belügyeibe való nagymértékű beavatkozást is, ez egy olyan fejlemény, amelyet a Júniusi Lista komolyan ellenez.
Clear wordings in the present report also recommend far-reaching interference in the internal affairs of the Balkan States, a development to which the June List is highly opposed.